Diabetes og økonomi

I 2006 (1) var de årlige samfundsøkonomiske omkostninger af diabetes 31,5 mia. kr., hvilket svarer til 1,9% af Danmarks bruttonationalprodukt (BNP).

Heraf udgjorde 9,5 mia. kr. det samlede produktionstab som følge af invaliditet og for tidlig død. 22 mia. kr. gik til direkte udgifter til diabetes, herunder 17,5 mia. kr. til plejesektoren og 4,5  mia. kr. til behandling af diabetes og følgesygdomme.

Stigning i antal af diabetikere

Fra 2001 til 2006 steg antallet af diabetikere i Danmark med 48 %. Det er antaget, at den andel af diabetespopulationen, der i 2001 var uarbejdsdygtig pga. følgesygdomme, holdt sig konstant til 2006.

Når der tages højde for pris- og lønudviklingen og den kraftige udvikling af diabetes, udgjorde de direkte udgifter til diabetes i 2006 således 22 mia. kr., svarende til 15% af de samlede udgifter til sundhed og pleje.

Derudover kostede diabetes dansk økonomi 9,5 mia. kr. i produktionstab på grund af uarbejdsdygtighed og for tidlig død.

Forklaring til beregningerne

Der er lavet sensitivitetsanalyser i anerkendelse af, at der nødvendigvis vil fremkomme forskellige resultater under forskellige modelkonstruktioner og underliggende antagelser.

Der er konsekvent anvendt ’added cost’ betragtning, dvs. at der er taget højde for de omkostninger, der vil påløbe for en given person (givet alder og køn) uafhængigt af diabetes.

Vedrørende omkostninger til pleje m.v. (herunder plejehjem) er der foretaget beregninger under antagelser, der knyttes op på den enkelte patients situation vedrørende komplikationsstatus:

Kun patienter, som ud fra foreliggende registerdata må anses for at have helbredsmæssigt belastende komplikationer, kan med en vis sandsynlighed udløse plejerelaterede omkostninger (og der er heri taget højde for skønnede omkostninger uden relation til diabetes). Derimod vil patienter uden komplikationer i modellen ikke udløse diabetesrelaterede plejeomkostninger, uanset deres faktuelle forbrug af ydelser af denne art.

Referencer

1: Udregningerne for 2006 tager udgangspunkt i data fra 2001 i det tidligere Aarhus amt, og ud fra disse er der lavet en beregning for hele Danmark.

I 2001 var de direkte udgifter i forbindelse med diabetes på i alt 13,1 mia. kr. Heraf gik 2,7 mia. kr. til ydelser i sundhedsvæsnet og 10,4 mia. kr. til plejesektoren.

2: Green A, Emneus M, Christiansen T, Bjørk S, Kristensen JK: The social impact of diabetes mellitus and diabetes care. Report 3: Type 2 diabetes in Denmark year 2001. SDU Health Economic Papers 2006; 2.

3: Green A, Emneus M, Christiansen T, Bjørk S, Kristensen JK: The social impact of diabetes mellitus and diabetes care. Report 2: Type 1 diabetes in Denmark year 2001. SDU Health Economic Papers 2006; 1.

Senest opdateret:
20-03-2015
Sideansvarlig
Sara Hartmann Sivertsen Journalist