BLIV MEDLEM

Relevante principafgørelser

På denne side har vi samlet de principafgørelser, som handler om

  • Merudgifter til børn (Servicelovens § 41)
  • Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens § 42) og
  • Hjælpemidler (Servicelovens § 112) 

Listen med principafgørelser kan hjælpe dig med at få overblik over dine rettigheder. Principafgørelserne kan også være gode at henvise til i din ansøgning eller i en eventuel klage.

Klik og læs den enkelte principafgørelse.

Merudgifter til børn - Serviceloven § 41

Principafgørelse 10-14: Diabeteskost til børn skal beregnes med specialvarer, hvis det kan sandsynliggøres, at barnet rent faktisk bruger specialvarer. Det er således taksterne i Diabetesforeningens folder ”Merudgifter til diabetesmad”, der skal bruges.

Læs afgørelsen 10-14

Læs folderen "Merudgifter til diabetesmad"

Principafgørelse 22-17: Underbukser og undertrøjer med en særlig lomme til insulinpumpe kan ikke dækkes af den sociale lovgivning (herunder serviceloven § 41 om merudgifter eller servicelovens § 112 om hjælpemidler). Det skyldes, at behovet for undertøjet er en følge af, at barnet er i behandling med insulinpumpe, som er et behandlingsredskab. Undertøjet ses derfor som tilbehør til behandlingsredskabet. Udgifter til behandlingsredskaber eller tilbehør til behandlingsredskaber skal ikke dækkes af den sociale lovgivning men kan søges i sundhedssektoren/på sygehuset. 

Læs afgørelsen 22-17

Principafgørelse 98-13: Har familien sandsynliggjort en udgift, kan kommunen ikke kræve dokumentation for afholdelsen af udgiften.

Læs afgørelsen 98-13 

Principafgørelse 70-17: Afgørelsen samler principperne om godkendelse merudgifter i form af udgifter til kørsel. Bl.a. at udgiften til kørsel ved behandling og kontrol skal dækkes med udgangspunkt i den billigste transportform og at udgift til kørsel til egen læge ikke kan regnes med som merudgift.

Læs afgørelsen 70-17

Tabt arbejdsfortjeneste - Serviceloven § 42

Principafgørelse 29-13: Forældre til et barn i behandling med insulinpumpe kan i særlige tilfælde være berettigede til tabt arbejdsfortjeneste. Dette kan være tilfældet ved omlægning til behandling med insulinpumpe. I forbindelse med at barnet bliver udskrevet fra hospitalet efter at have fået insulinpumpe kan der i umiddelbar forlængelse heraf være behov for en indkøringsperiode af behandlingen under genoptagelse af skolegangen.

Herudover er forældre til børn, der for nylig har fået påsat pumpe, berettigede til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolestart. Forældre til børn med diabetes, der enten er i pen-behandling, eller som har fået pumpe et stykke tid inden skolestart, er ikke berettigede til tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart, medmindre der er tale om andre særlige omstændigheder.

Læs afgørelsen 29-13

Principafgørelse 79-11: Ret til tabt arbejdsfortjeneste omfatter alle kontroller og behandling i forbindelse med barnets kroniske lidelse. Bevillingen kan ikke begrænses til først at gælde efter de tre første kontroller/behandlinger.

Læs afgørelsen 79-11

Principafgørelse 80-11: En bevilling om tabt arbejdsfortjeneste kan ikke begrænses til først at gælde efter udnyttelse af barnets 1. og evt. 2. sygedag.

Læs afgørelsen 80-11

Principafgørelse c-24-08: Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse, som ikke er tidsbegrænset medmindre, der er truffet en aftale herom med modtageren af ydelsen.

Læs afgørelsen c-24-08

 

Principafgørelse 69-16: Tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage kan ydes i forbindelse med de møder, undersøgelser, kontroller m.v., som er en nødvendig følge af barnets funktionsnedsættelse. Der ydes kun tabt arbejdsfortjeneste til det fravær, der er nødvendiggjort af mødet, undersøgelsen eller kontrollen, og ikke nødvendigvis til hele arbejdsdage.

Der ydes kun tabt arbejdsfortjeneste i det omfang møderne, undersøgelserne, kontrollerne m.v. ikke kan placeres uden for forældrenes arbejdstid. Kommunen skal i den forbindelse undersøge, om ansøgeren har mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, så det ikke er nødvendigt for ansøgeren at være fraværende fra arbejdet med lønreduktion. I det omfang ansøgeren har mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden, kan der som udgangspunkt ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Der kan kun ydes tabt arbejdsfortjeneste, hvis der er tale om fravær i betydeligt omfang. Det afhænger af en konkret vurdering, om der er tale om fravær i betydeligt omfang. Et fravær svarende til sammenlagt 2-3 arbejdsdage om året anses normalt ikke for at være et fravær i betydeligt omfang.

Ved vurderingen af, om fraværet overstiger 2-3 arbejdsdage om året, skal der lægges vægt på det sandsynliggjorte forventede fravær. Udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage sker, efterhånden som fraværet og lønreduktionen dokumenteres.

I vurderingen af fraværets omfang indgår begge forældres samlede fravær. Både løbende fravær og fravær på enkeltdage. Hvis der er flere børn i familien med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, er det forældrenes samlede fravær – både løbende fravær og fravær på enkeltdage – vedrørende alle børnene, der lægges vægt på ved vurderingen af, om der er tale om fravær i betydeligt omfang. Endelig indgår varigheden af de enkelte kontrolbesøg i vurderingen, ligesom det også indgår i vurderingen, om begge forældres tilstedeværelse er nødvendig.

Kommunen kan ikke stille krav om, at der anvendes ferie eller særlige feriedage.

Læs afgørelsen 69-16

Hjælpemidler - Serviceloven § 112

Principafgørelse 115-13: Insulinkrævende diabetikere har ret til ketonstrimler efter § 112.

Læs afgørelsen 115-13

 

 

Principafgørelse 66-10: En glukosensor er et behandlingsredskab og ikke et hjælpemiddel, og kan ikke dækkes under § 112.

Læs afgørelsen 66-10

Principafgørelse c-30-07: Insuflon med dertil hørende nødvendige plastre kan bevilges som hjælpemiddel under § 112.

Læs afgørelsen c-30-07

Principafgørelse 22-17: Underbukser og undertrøjer med en særlig lomme til insulinpumpe kan ikke dækkes af den sociale lovgivning (herunder serviceloven § 41 om merudgifter eller servicelovens § 112 om hjælpemidler). Det skyldes, at behovet for undertøjet er en følge af, at barnet er i behandling med insulinpumpe, som er et behandlingsredskab. Undertøjet ses derfor som tilbehør til behandlingsredskabet. Udgifter til behandlingsredskaber eller tilbehør til behandlingsredskaber skal ikke dækkes af den sociale lovgivning men kan søges i sundhedssektoren/på sygehuset. 

Læs afgørelsen 22-17

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes