BLIV MEDLEM

Tabt arbejdsfortjeneste og orlov

Når du som forælder må forsømme dit arbejde på grund af dit barns diabetes, har du mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42 eller orlov jf. Barselslovens § 26.

Afgrænsning mellem tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42 og orlov efter barselslovens § 26

Børn, der er omfattet, af Barselslovens § 26, kan samtidig være eller blive omfattet af personkredsen for tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens § 42.

Der kan dog kun udbetales ydelser efter den ene af bestemmelserne. Forældre må derfor i disse tilfælde vælge regelsæt. Kommunen har en forpligtelse til at rådgive og vejlede herom.

Generelt adskiller § 26 i Barselsloven sig fra § 42 i Serviceloven ved følgende:

 • § 26 i barselsloven betinges af alvorlig sygdom (det er dog ikke sygdommens art, men sygdommens længde, der er afgørende for, om barnet er omfattet bestemmelsen). Servicelovens § 42 betinges af, at barnet har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • § 26 er begrænset til, at sygdommen skal vare 12 dage eller mere (for enlige endda mindre end 12 dage), hvorimod § 42 kræver mindst en indgribende langvarig eller kronisk lidelse.
 • Som udgangspunkt betinges § 26 af, at barnet har behov for ophold på sygehus eller hvad der kan siddestilles hermed. Hvorimod § 42 betinges af, at barnet forsørges i eget hjem (hvilket dog ikke betyder, at barnet ikke kan være indlagt på sygehus).
 • § 26 kompenserer indtægtstabet op til højeste dagpengesats. § 42 kompenserer som udgangspunkt det indtægtstab, som forældre har ved at opgive lønnet arbejde - dog kun op til et fastsat maksimum.

Tabt arbejdsfortjeneste - Servicelovens § 42

Når du som forældre må forsømme dit arbejde på grund af dit barns diabetes, har du mulighed for at søge om tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens § 42. Formålet med paragraffen er, at du som forælder skal kunne tage dig af dit syge barn uden at miste indtægt.

Når du søger hjælp på grund af barnets diabetes, indhenter kommunen oplysninger fra dit barns behandlende læge. Det er en betingelse, at dit barns diabetes er grunden til, at dit barn skal passes. Det er ligeledes en betingelse, at det er nødvendigt, at det er dig som forælder, der passer barnet.

Det er vigtigt, at du henvender dig til din kommunes socialforvaltning så tidligt som muligt, da du først kan få hjælp til tabt arbejdsfortjeneste fra det tidspunkt, hvor du søger om den.

Læs mere om Servicelovens § 42

Hvornår kan jeg søge om tabt arbejdsfortjeneste?

Du kan søge om tabt arbejdsfortjeneste i flere forskellige situationer - fx når:

 • Dit barn er indlagt på hospital
 • I indkøringsfasen i institution og skole ved nydiagnosticering
 • Dit barn skal til kontrol på ambulatoriet
 • Dit barn overgår til behandling med pumpe
 • Dit barn er hyppigt oppe om natten og din nattesøvn dermed bliver afbrudt. Kommunen kan dog ikke dække fravær, som forældre til børn med ikke varigt nedsat funktionsevne på samme alder også har. Der skal derfor være tale om situationer hvor man som forældre er oppe ualmindeligt ofte og i lang tid om natten.
 • Familien deltager i børnefamiliekurser
 • Ved institutions- eller skolestart (se nedenfor om ”Tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart”)

Tabt arbejdsfortjeneste er en løbende ydelse

Når du får bevilget tabt arbejdsfortjeneste er ydelsen løbende. Det betyder, at kommunen ikke på forhånd kan fastsætte en slutdato, hvis ikke dette er aftalt med dig som forælder.

Kommunen foretager den nødvendige opfølgning for løbende at vurdere jeres situation og behov. Først når det vurderes, at der ikke længere er behov for tabt arbejdsfortjeneste, kan ydelsen stoppes.

Afviklingsperiode

Når retten til tabt arbejdsfortjeneste ophører, har du som udgangspunkt ret til en afviklingsperiode på 3 måneder. Men hvis du i afviklingsperioden opnår en arbejdsindtægt ophører udbetalingen, hvis din indtægt svarer til den udbetalte ydelse.

Tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart

Tidligere har det været generel praksis at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolestart. Men i 2013 vedtog Ankestyrelsen en principafgørelse, som begrænser denne mulighed.

Ankestyrelsens principafgørelse fastslår, at kun forældre til børn, der for nylig har fået påsat pumpe, er berettigede til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolestart. Det betyder, at forældre til børn med diabetes, der enten er i pen-behandling, eller som har fået pumpe et stykke tid inden skolestart, ikke kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart, medmindre der er tale om andre særlige omstændigheder.

Læs principafgørelsen 29-13 om tabt arbejdsfortjeneste

Hvor meget kan jeg få i tabt arbejdsfortjeneste?

I januar 2011 blev der indført loft over hvor meget, en person kan få i tabt arbejdsfortjeneste. Loftet er det maksimale beløb, som bruttoydelsen kan udgøre. I 2019 er beløbet 31.249 kr. om måneden. Dette beløb er overgrænsen, uanset om du har arbejde på fuld tid eller på deltid. Hvis du sparer andre udgifter, som f.eks. udgift til transport eller pasning af barnet, skal besparelsen trækkes fra.

Loftet gælder for ansøgninger efter januar 2011. Det vil sige, at hvis du i 2010 har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, så vil hjælpen beregnes efter de gamle regler, hvor princippet er, at familien skal have det beløb til rådighed, som svarer til lønnen. Hjælpens størrelse svarer således til det, du reelt mister i bruttoløn - også hvis du normalt arbejder mere end 37 timer om ugen. Særlige tillæg til lønnen skal også regnes med. Hvis du sparer andre udgifter, som f.eks. udgift til transport eller pasning af barnet, skal besparelsen trækkes fra.

Orlov efter Barselslovens § 26

Der kan ydes dagpenge til forældre til alvorligt syge børn under 18 år efter barselslovens § 26, når

 1. Barnets sygdom skønnes at vare 12 dage eller mere
 2. Ansøgeren opfylder beskæftigelseskravet i barselslovens kapitel 6.

Forældre med alvorligt syge børn har ret til dagpenge, når barnets sygdom skønnes at medføre behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. Der skal være tale om et sygdomsforløb, som sammenhængende skønnes at vare i 12 dage eller mere. Det skal således være et ubrudt forløb. De 12 dage regnes fra sygdomsperiodens start.

Behandling eller pleje i hjemmet kan sidestilles med ophold på hospital, hvis barnets behov i forbindelse med sygdommen taler for det. Det skal være lægeligt attesteret af den læge, som behandler barnet, at betingelserne er opfyldt.

Læs mere om reglerne om hjælp til alvorligt syge børn efter Barselslovens § 26

Særligt om enlige forsørgere

For enlige forsørgere gælder der lempeligere regler. Enlige forsørgere har ret til dagpenge, hvis barnet er indlagt på hospital, selv om opholdet varer mindre end 12 dage.

Hvis barnet derimod behandles/plejes i hjemmet, skal det normale varighedskrav om 12 dage være opfyldt.

Beskæftigelseskrav

For at have ret til dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn, skal du opfylde det såkaldte beskæftigelseskrav for lønmodtagere og selvstændige, jf. barselslovens kapitel 6, § 27. Kontakt din A-kasse eller Udbetaling Danmark for nærmere vejledning om beskæftigelseskravet.

Ansøgning

Anmodning om dagpenge ved pasning af alvorligt syge børn efter barselslovens § 26 skal indgives til Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag, jf. barselslovens § 31. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til barselsdagpenge for den periode, der ligger før anmodningen.

Ved særlige undskyldende forhold kan der dog gives dispensation.

Kommunen og Udbetaling Danmark er forpligtet til at yde vejledning om mulighederne for at modtage kontante ydelser og økonomiske tilskud fra Udbetaling Danmark. Kommunen skal henvise borgere, som har behov for yderligere vejledning, til Udbetaling Danmark.

Forholdet til arbejdsgiver

Forældre, der har ret til dagpenge efter § 26, har ikke pr. automatik ret til orlov fra arbejdet. Hvorvidt en arbejdstager helt eller delvis kan få fri fra sit arbejde, vil derfor bero på en individuel eller kollektiv aftale med arbejdsgiver.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes