BLIV MEDLEM

Hvad er mine rettigheder, når mit barn skal i daginstitution eller skole?

Hvad er mine rettigheder, når mit barn skal i daginstitution eller skole?

Din kommune har pligt til at tilbyde et godt og trygt dag- eller skoletilbud til alle børn, også de børn som har en kronisk sygdom som diabetes.

Sammen med dagtilbuddet eller skolen drøfter I, hvad der skal til, for at dit barns behov kan varetages tilfredsstillende. Dagtilbuddet eller skolen kan vælge at søge om ekstra timer. Der vil i det tilfælde være brug for pædagogisk og evt. lægefaglig begrundelse for ansøgningen. Det er derfor vigtigt, at dit barns behandlere bakker op om ansøgningen.

Kan mit barn komme med på koloni/lejrskole?

Dit barns skole eller dagtilbud må ikke afvise at lade et barn med diabetes komme med på koloni, lejrskole eller deltage i andre aktiviteter/udflugter.

Kommunen/skoleledelsen kan ikke pålægge den enkelte lærer at skulle give insulin eller måle blodsukker, men er forpligtet til at finde en løsning, så dit barn kan deltage.

Hvad siger loven om folkeskolen?

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde alle børn og unge under 18 år et undervisningstilbud i folkeskolen. Det fremgår af folkeskolelovens § 20, stk. 1.

I de tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke kan modtage undervisningen, uden at der gives medicin m.v. i undervisningstiden, er kommunen forpligtet til at sørge herfor. Det er ikke fastsat i folkeskolelovgivningen, hvilke personalegrupper der skal give medicin m.v. til eleverne.

Skolen har i undervisningstiden barnet eller den unge i sin varetægt og skal dermed sikre tryghed og trivsel.

Hvis barnet har behov for det, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Det fremgår af folkeskolelovens § 3 a, 2. pkt.

Hvis skolen vurderer, at der er behov for ekstra ressourcer for at kunne leve op til ovennævnte, er det skolen og ikke forældrene, der søger skoleforvaltningen.

Hvad siger loven om fri - og privatskoler?

Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af friskoleloven give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne. Det fremgår af friskolelovens § 1, stk. 1.

Frie grundskoler er lige som folkeskoler forpligtet til at sikre tryghed og trivsel, herunder søge personlig assistance/ekstra ressourcer til børn, der har brug for det. Det fremgår af friskolelovens § 3, stk. 3, og gælder så længe barnet er indskrevet på skolen.

I modsætning til folkeskolen, så har frie grundskoler imidlertid retten til at udskrive et barn. Det kan f.eks. være, hvis skolen oplever ikke at kunne imødekomme et barns behov.

Frie grundskoler kan søge tilskud til praktisk medhjælp/personlig assistance i Kvalitets – og Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet. Skolen vurderer sammen med den kommunale Pædagogiske og Psykologiske Rådgivning (PPR) behovet for støtte og på baggrund heraf søges tilskud i ministeriet. Det er skolen, der skal søge tilskud og ikke forældrene.

Der ydes ikke fuldt tilskud, men skolen er – så længe eleven er indskrevet – forpligtet til at give den nødvendige støtte.

Kan jeg få tabt arbejdsfortjeneste, når mit barn skal starte i skole?

Tidligere har det været generel praksis at få dækket tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolestart. Men i 2013 vedtog Ankestyrelsen en principafgørelse, som begrænser denne mulighed.

Ankestyrelsens principafgørelse fastslår, at kun forældre til børn, der for nylig har fået påsat pumpe, er berettigede til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med skolestart. Det betyder, at forældre til børn med diabetes, der enten er i pen-behandling, eller som har fået pumpe et stykke tid inden skolestart, ikke kan få dækket tabt arbejdsfortjeneste ved skolestart, medmindre der er tale om andre særlige omstændigheder.

Læs mere om tabt arbejdsfortjeneste

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes