BLIV MEDLEM

Patienterstatningen

Hvis du ønsker erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med behandling i sundhedsvæsenet (på et offentligt sygehus, et privat sygehus og hos autoriserede sundhedspersoner), skal du anmelde skaden til Patienterstatningen. Det er Patienterstatningen opgave at sikre, at du som patient får den erstatning, du er berettiget til efter loven.

Det er ikke en betingelse for, at du kan få erstatning, at du samtidig har klaget til Styrelsen for Patientklager.

Lægemiddelskader

Ordningen dækker også lægemiddelskader. Du kan få tildelt erstatning, hvis de skadelige bivirkninger med overvejende sandsynlighed skyldes et lægemiddel og hvis skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør acceptere. Det betyder også, at man ved alvorlige sygdomme må acceptere større bivirkninger end ved mindre alvorlige sygdomme.

Hvilke situationer giver erstatning?

Ifølge loven kan Patienterstatningen give erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder:

 • Hvis en erfaren specialist ville have handlet anderledes (specialistreglen), og skaden dermed ville være undgået.
 • Hvis der er tale om komplikationer, der ikke kunne være undgået, men som overstiger, hvad patienten med rimelighed bør tåle (rimelighedsreglen).
 • Hvis der er tale om svigt i medicinsk udstyr.
 • Hvis man ved valg af anden ligeværdig metode kunne have undgået skaden.

Kontakt Patienterstatningen

Besøg Patienterstatningens hjemmeside og find:

 • Information om specialistreglen
 • Information om rimelighedsreglen
 • Information om svigt i udstyr
 • Information om anden ligeværdig metode
 • Anmeldelsesskemaer for patienter og pårørende

Besøg Patienterstatningens hjemmeside

Hvilke poster kan udløse erstatning?

Ifølge loven er der mulighed for at tilkende erstatning og godtgørelse for følgende poster:

 • Helbredelsesudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Tab af erhvervsevne
 • Tab af forsørger
 • Udgifter til begravelse
 • Overgangsbeløb

Klagefrist

En skade kan blive for gammel, hvilket betyder, at Patienterstatningen afviser at behandle sagen:

 • Skader indtrådt i 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden, dog tidligst 1. januar 2011
 • Skader indtrådt før den 1. januar 2007 forældes 5 år efter kendskabet til skaden
 • Skader indtrådt den 1. januar 2008 eller senere forældes 3 år efter kendskabet til skaden

En lægemiddelskade er forældet, hvis den ikke er anmeldt senest 3 år efter, at patienten har eller burde have fået kendskab til skaden. Der gælder dog en forældelsesfrist på 10 år fra skadesdatoen for alle skader. Fristen på 10 år er absolut og kan derfor ikke fraviges selvom skaden først viser sig mere end 10 år efter behandlingen.

Ankemuligheder

Hvis du ikke er tilfreds med Patienterstatningens afgørelse, har du mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen, som er en del af Styrelsen for Patientklager. Dette skal ske inden for 3 måneder, efter du har modtaget afgørelsen.

Relevante kontaktoplysninger:

Nedenfor finder du nogle kontaktoplysninger på regionale patientkontorer:

Region Nordjylland
tlf. 96 35 10 10
patientkontor@rn.dk

Region Midtjylland
Midtjyllandtlf. 87 28 48 70
patientkontoret@rm.dk

Region Syddanmark
tlf. 76 63 14 90
patientkontor@regionsyddanmark.dk

Region Sjælland
tlf. 70 15 50 01
patientkontoret@regionsjaelland.dk

Region Hovedstaden
Regionsgården
tlf. 48 20 57 17
patientkontor@regionh.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes