BLIV MEDLEM

Fleksjob

Fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår for mennesker med varigt nedsat arbejdsevne, som ikke modtager førtidspension, og som ikke kan få eller varetage ansættelse på normale vilkår.

Kan jeg få fleksjob?

For at få et fleksjob, skal du opfylde følgende punkter:

  • din arbejdsevne skal være væsentligt og varigt nedsat
  • alle muligheder for omplacering og genoptræning skal være undersøgt, herunder revalidering
  • hvis du aktuelt har en meget begrænset arbejdsevne, og der er mulighed for, at din arbejdsevne kan udvikles inden for en rimelig periode (der vil i sådanne tilfælde kunne etableres fleksjob på meget få timer om ugen)

Fleksjob kan oprettes både hos private og offentlige arbejdsgivere (stat, region og kommune).

Det er kommunens jobcenter, der træffer afgørelse om ret til fleksjob, efter at din sag har været forelagt kommunens rehabiliteringsteam.

Læs mere om rehabiliteringsteam

Midlertidige fleksjob

Dit første fleksjob bliver bevilget for en periode på fem år. Er du under 40 år kan du kun få bevilget et fleksjob for fem år ad gangen. Efter udløbet af den femårige periode tager jobcenteret stilling til, om du fortsat er berettiget til et nyt midlertidigt fleksjob. Er du over 40 år, får du efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob.

Fastholdelsesfleksjob

Skal du ansættes i fleksjob på din hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob), er det en betingelse, at du skal have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen.

Arbejdsvilkår

Dit arbejde, herunder arbejdsopgaver og arbejdstempo, bliver tilrettelagt efter dit behov for at blive skånet og/eller den daglige arbejdstid nedsættes.

Dine arbejdsvilkår bliver fastsat i samarbejde med de faglige organisationer. Din arbejdsgiver får refunderet eventuelle sygedagpenge fra første fraværsdag.

Hvad er min løn i fleksjob?

Som udgangspunkt skal fleksjob tilbydes på fuld tid, men arbejdstiden fastsættes efter behov. Arbejdsgiveren betaler kun løn for det arbejde, du udfører, og du modtager derudover et fleksløn-tilskud fra kommunen.

Jobcenteret skal ved etableringen af et konkret fleksjob komme med en vurdering af din arbejdsevne, og angive hvor mange timer, du vurderes at kunne arbejde, og dermed hvor mange timer du skal have betaling for af din arbejdsgiver.

Tilskuddet fra kommunen bliver reguleret på baggrund af lønindtægten, og kan maksimalt udgøre et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Fleksjob for selvstændige

Der er indført en ny tilskudsordning for selvstændigt erhvervsdrivende (tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne), der ligner reglerne for fleksjob, men som ikke længere betegnes som fleksjob.

Der er sket en lempelse af visitationskravet, idet det kun er en betingelse, at arbejdsevnen er nedsat i forhold til arbejdet i virksomheden.

Tilskuddet bevilges for 5 år ad gangen og nedsættes på baggrund af årsindtægten i virksomheden og eventuel anden arbejdsindkomst.

Hvor skal jeg henvende mig?

Du skal henvende dig til kommunen, typisk jobcenteret. Det er kommunen, som skal vurdere din arbejdsevne og afgøre, om du er berettiget til fleksjob. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, kan du spørge i Borgerservice i din kommune.

Ledighedsydelse

Du kan søge om ledighedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse for fleksjobbere), hvis du er visiteret til et fleksjob – men ikke har et job.

Udbetalingen forudsætter i øvrigt, at du opfylder en række betingelser. Heriblandt at du ikke er selvforskyldt ledig efter et fleksjob, samt at du desuden skal være til rådighed for tilbud om fleksjob mv.

Hvad får jeg i ledighedsydelse?

Dit ledighedsydelsesniveau afhænger af, hvilken ydelse du var berettiget til på tidspunktet for visitationen til fleksjob. Du vil enten få fra 89 % af højeste dagpengebeløb eller et beløb, der svarer til kontanthjælpssatsen for henholdsvis forsørgere og ikke-forsørgere.

Flekstydelse (efterløn for fleksjobbere)

Du kan få fleksydelse, hvis du:

  • har nået fleksydelsesalderen (2014: er 60 år - alderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2017 til 2023)
  • er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder
  • betaler fleksydelsesbidrag
  • har betalt fleksydelses- eller efterlønsbidrag i sammenlagt mindst 25 år inden for de seneste 30 år
  • har fået indberettet værdien af din pensionsformue
  • bor i Danmark eller i et andet EØS-land, dvs. EU, Island, Liechtenstein eller Norge

Overgangsregler

Var du ansat i fleksjob, eller var du som selvstændig bevilget fleksjob den 1. januar 2013, fortsætter du efter de tidligere regler.

Det betyder, at du som ansat fortsætter på de hidtidige ansættelsesvilkår, og at din arbejdsgivers tilskud beregnes efter de hidtidige regler.

Hvis du påbegynder et nyt fleksjob, bliver du omfattet af de nye regler. Der vil ikke være tale om et nyt fleksjob, hvis det alene er skånebehovet eller timetallet, der bliver ændret.

Læs mere om dine klagemuligheder

Læs mere om fleksjob på borger.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes