MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Diabetesforeningens Handlingspris

Hvem skal have Diabetesforeningens Handlingspris 2020?

Igen i år uddeler vi Diabetesforeningens Handlingspris på Folkemødet på Bornholm. Prisen gives som en anerkendelse af et projekt eller initiativ, der er med til at drive implementeringen af den nationale diabeteshandlingsplan fremad.

Diabetesforeningen udvælger, sammen med et panel bestående eksperter på området, det bedste projekt eller initiativ og belønner det med 10.000 kr. I år gives prisen til et projekt, der har gjort en særlig indsats for at mindske ulighed på diabetesområdet.

Indstil et projekt til prisen

Hvis du kender til et projekt, du mener bør indstilles til prisen, skal du udfylde nedenstående skema og sende det til ojl@diabetes.dk med kontaktoplysninger på den projektansvarlige, senest den 13. maj 2020.

Hent indstillingsskema til Diabetesforeningens Handlingspris

Kriterier til Handlingsprisen

De indstillede projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Målgruppen: Det er et krav, at tiltaget har et fokus på én eller flere sårbare målgrupper. Projektet skal sigte mod at forbedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for særligt udsatte diabetespatienter.
  • Patientinddragelse/Patienten i centrum: Det vægtes positivt, hvis projektet formår at inddrage patienterne på en god og meningsfuld måde, hvor patienterne føler sig hørt og inddraget. Desuden er det en fordel, hvis projektet inddrager pårørende og bidrager til at skabe netværk i relation til at støtte patienten i at overkomme udfordringer forbundet med livet med diabetes.
  • Tværsektorielt: Det er en fordel, hvis der indgår en almen praksis, en kommune og et sygehus i projektets organisering. Inddragelse af øvrige aktører vil vægtes positivt. Ligeledes vil datadeling og kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde tælle op.
  • Innovativt: Det vægtes, hvis tiltaget er innovativt og tænker i nye måder at bekæmpe ulighed i sundhed, herunder implementering af nye teknikker/metoder og udvikling af nye arbejdsmetoder.
  • Dokumenterbare eller forventede resultater: Det vægtes, at effekterne fra tiltaget er dokumenteret. Hvis projektet enten er i opstartsfasen eller igangværende, og der derfor endnu ikke findes dokumenterbare resultater, lægges der vægt på de forventede resultater af projektet.
  • Udbredelsesmuligheder: Det vægtes, i hvor høj grad der er mulighed for at overføre projektet til et andet geografisk område. Det er væsentligt, at erfaringerne fra projektet kan udbredes til andre områder i Danmark.

Baggrund for Handlingsprisen 2020:

I år ønsker Diabetesforeningen at fokusere på ulighed, herunder Diabeteshandlingsplanens pejlemærke om, at flere patienter skal have en velreguleret diabetes og sætte fokus på, at alt for mange mennesker med diabetes bliver tabt i sundhedsvæsenet og ikke får den behandling eller støtte, de har brug for og krav på.

Diabetes er en kronisk sygdom med stor kompleksitet og for patienten indebærer det ofte hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, daglig indtag af medicin samt et konstant fokus på livsstil og vaner for at mindske symptomerne og undgå udvikling af følgesygdomme. Det gælder både patienter med type 1 og type 2-diabetes, og alt dette har betydning for, hvor velbehandlede patienter er, samt hvor godt de har det i hverdagen.

Patienter, der ikke er velbehandlede, vil oftere udvikle følgesygdomme og blive indlagt akut på sygehuset. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patient, og betyder samtidig øgede udgifter til behandling og pleje i sundhedsvæsenet.

Særligt hårdt rammes kortuddannede personer med diabetes. Allerede fra en patient diagnosticeres med diabetes, er der store forskelle, da patienter med høj uddannelse i gennemsnit diagnosticeres fem år tidligere end patienter med kort uddannelse. Desuden har højt uddannede færre svære komplikationer ved diagnosetidspunktet. Også efter diagnosen er der store forskelle i sygdomsforløbet.

Kortuddannede personer med diabetes er ofte mindre velregulerede, og har derfor en højere risiko for at udvikle senkomplikationer/følgesygdomme og for tidlig død, sammenlignet med langt-uddannede personer med diabetes. Dette understreger, at der er et særligt behov for målrettede programmer, der tager hensyn til og støtter op om sårbare patienter med diabetes, for dermed at undgå øget ulighed i sundhed og behandling hos personer med diabetes.

Derfor uddeler Diabetesforeningen Handlingsprisen 2020 til et projekt eller initiativ, der bidrager til at skabe øget lighed i sundhed for personer med diabetes.

Vinder af Handlingsprisen 2019

TværSam-projektet, der arbejder med sammenhængende behandling for mennesker med type 2-diabetes i Københavns Kommune, vandt Diabetesforeningens Handlingspris 2019.
Læs nyheden om vinderen for 2019

Vinder af Handlingsprisen 2018

Vejle Kommunes opsøgende sygeplejeteam vandt i 2018 Diabetesforeningens Handlingspris.
Læs nyheden for vinderen 2018

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes