MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Regionsudvalg

I hver af landets regioner etableres et regionsudvalg. Regionsudvalget består af tre-otte medlemmer og står for, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål. Regionsudvalget skal også fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem lokalforeningerne i regionen samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.

Regionudvalgenes opgaver

Regionsudvalgene skal sikre, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Derudover skal regionsudvalgene:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner og landsindsamling, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med regionsudvalgene arbejde for, at relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling. Hovedkontoret kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Regionsudvalget og repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra hovedkontoret efter nærmere aftale.
  • Påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via hovedkontoret.

Regionsmøder

Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem hovedkontoret og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner, medlemshvervning og landsindsamling, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.

Formændene for regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang årligt med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem regionsudvalgenes formænd, hovedkontoret og Hovedbestyrelsen. Hovedkontoret har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for regionsmøderne.

Kontakt regionsudvalgene

Se kontaktoplysningerne på hver af de fem formænd i regionsudvalgene.
Kontakt regionsudvalgene

Region Hovedstaden

Inge Mynster-Nielsen, Sophie Hindkjær, Per Slot, Jesper Wibrand, Einar Bolt, Lars Hermann, Elsa Bergholz, Kurt Damsted og Jytte Thesbjerg. Ikke på billedet: Einar Eriksen.

Region Midtjylland

Bagerst: Lars Klim, Michael Korsbakke, Annette Dippel Larsen, Winni Bering Pedersen, Poul Harkjær og Per Borch Christensen. Forrest: Jan Erik Christensen, Jan Madsen, Julie Gade og Inger Kristensen.

Region Nordjylland

Henning Nielsen, Henning Thygesen, Tove Brix, Steen Jørgensen, David Rasmussen, Conni Steffensen Ba og Alice Hansen.

Region Sjælland

Jens Gammelgaard, Ture Devantie, Elisabeth Rønskov, Svenning Jensen, Susanne Johansen, Kim Lidholm, John Flügge, Karl Hansen, Kirsten Halech og Anne Petersen.

Region Syddanmark

Torkild Pedersen, Solveig Gajda, Birgitte Langebæk, Mogens Sandbæk, Kate Møbjerg Nielsen, John Arne Sørensen, Betty Krorby og Kund Erik Kristiansen. Ikke på billedet: Anja Jespersen.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes