MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Vision, mission og værdier

Vision

Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden

Mission

Diabetesforeningen skal virke for:

  • At forbedre livskvaliteten for diabetikere
  • At øge helbredelsesmulighederne for diabetes
  • At forebygge diabetes og dens følgesygdomme

Diabetesforeningens story

Vi har uddybet vores mission og vision i denne tekst:

"Diabetesforeningen kæmper for, at mennesker med diabetes kan leve et godt liv med diabetes. Men vi kæmper også for en fremtid uden diabetes.

Vi ser det derfor som vores ansvar hele tiden at bruge vores viden til at hjælpe diabetikere med en tålelig hverdag – og fortælle dem, som styrer denne hverdag, at der må og skal arbejdes på at gøre behandlingen så god som mulig. Og helst på at finde en kur.

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til diabetesepidemien og står vagt om, at den skal tages seriøst som den stille dræber, den er. Vi gør oprør mod dem, som mener, at diabetes er selvforskyldt og bare kan kureres med motion og sund kost – og vi insisterer på, at sygdommen og de effekter, den har, tages lige så alvorligt som samfundets andre alvorlige sygdomme.

Vores mission er at få både samfundet og diabetikere til at tage diabetes alvorligt. Vi kæmper for, at dem, der har diabetes, får hjælp og dem, som ikke ved, de har diabetes, får viden om, at de har det.

Vi ved meget om diabetes. Men vi ved allermest om mennesker med diabetes. Fra børn til voksne, der hver dag må kæmpe med at kontrollere sygdommen. Vi tror på, at de en dag kan leve normalt. At de kan sove trygt uden at tænke på deres blodsukkerniveau over natten.

Vi ved, at vi ikke selv kan vinde den kamp. Men vi insisterer på, at samfundet som helhed forsøger at gøre det."  

Diabetesforeningens vedtægter

I vedtægterne kan du bl.a. læse, hvilke krav der er til foreningens organisation både nationalt, regionalt og kommunalt, samt om hvordan organisationen skal forholde sig til f.eks. kontingentændringer.

Læs Diabetesforeningens vedtægter

Diabetesforeningens værdigrundlag

Diabetesforeningen har fire værdier, som vi tilstræber i hele organisationens arbejde – internt som eksternt. Værdierne udtrykker de følelser, tanker og handlinger, som alle i foreningen ønsker at efterleve.

  • Troværdighed
  • Åbenhed
  • Respekt
  • Empati

Troværdighed

I Diabetesforeningen mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig og faktuel måde. Når vi så samtidig ”gør det, vi siger, og siger det, vi gør”, er det med til at styrke troværdigheden.

Endvidere dækker troværdighed over, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation.

Åbenhed

Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

Diabetesforeningen bygger på demokrati og dialog. Her kan alle sige deres mening og forvente at blive hørt. Vi ønsker åbenhed – både i det daglige arbejde og i kontakten med det omgivende samfund. Omverdenen skal kunne se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi bruger de indsamlede midler. Målet er at fremstå som en troværdig og imødekommende forening, der varetager diabetikernes interesser

Respekt

I Diabetesforeningen anerkender vi det enkelte menneskes værdi, status, vigtighed og berettigelse. At vise respekt er ikke det samme som at skulle være enig med en anden person, men det er at anerkende hinandens forskelligheder samt synspunkter og holdninger. Respekten udvises gennem den enkeltes ord og handlinger over for omgivelserne, og ved at den enkelte giver udtryk for egne meninger og udviser oprigtighed i sin opførsel over for andre.

Empati

Empati betyder, at man genkender og forstår, hvordan andre mennesker har det.

I Diabetesforeningen er det af stor betydning, at vi i alle sammenhænge erkender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre, hvad enten det drejer sig om ansatte, frivillige eller vores medlemmer. At besidde empati er en grundlæggende værdi for et konstruktivt samarbejde og afgørende for at kunne yde professionel råd og vejledning til vores medlemmer og de frivillige.

Diabetesforeningens formål

Diabetesforeningen blev stiftet med det formål at varetage diabetikeres interesser og sikre dem gode levevilkår. Derfor arbejder vi altid hen i mod:

At forbedre vilkårene for behandling og egenomsorg

Både behandling og egenomsorg skal kunne imødegå tilbagevendende gener og både opspore og behandle komplikationer i god tid, så de kan behandles, inden tilstanden udvikler sig. For at forbedre vilkårene, støtter Diabetesforeningen også forsknings- og udviklingsprojekter som omhandler forebyggelse, behandling og egenomsorg.

At også andre aspekter af diabetikerens dagligdag bliver støttet

F.eks. arbejder Diabetesforeningen for, at diabetikere ikke diskrimineres bl.a. på arbejdsmarkedet i forbindelse med både uddannelse, job, forsikringer og pension. Derudover er det også nødvendigt at holde øje med diabetikernes vilkår i forhold til kørekort og adoption.

At sikre relevante tilskud og støtteordninger

Foreningen skal argumentere for, at relevante tilskud og støtteordninger bevares og udbygges til fordel for diabetikere. Det gøres blandt andet gennem foreningens arbejde med at påvirke lovgivninger, som berører diabetikere. Ikke bare nationalt men også på et internationalt plan gennem internationalt samarbejde.

At lære fra sig og oplyse

Det gør Diabetesforeningen ved at udvikle informations- og undervisningsmateriale og gennemføre kurser og aktiviteter for både diabetikere, pårørende og sundhedspersonale. Herved bliver alle omkring diabetikeren også klædt godt på til at tackle diabetes. Desuden arbejder Diabetesforeningen for at udbrede information i form af oplysningskampagner og andre foranstaltninger, som kan være med til at forebygge diabetes i befolkningen.

At vedligeholde og udvikle organisationen

Vedligeholdelse og udvikling er nødvendigt for at kunne arbejde mod ovenstående mål. Jo mere velfungerende Diabetesforeningen er, jo bedre kan den varetage diabetikernes interesser.

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes