MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Høringssvar

6. november 2017

Høringssvar vedr. tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes (Region Syddanmark)

Diabetesforeningen anerkender og tilslutter sig formålet med det samlede forløbsprogram for mennesker med diabetes, som Region Syddanmark har udviklet. Det er helt afgørende med en tæt koordinering og sammenhæng mellem implementering af forløbsprogrammet og overenskomsten, og udvikling og etablering af SDCO. 

Læs høringssvaret

27. oktober 2017

Sundhedsstyrelsens opdatering af ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling”

Diabetesforeningen opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens opdatering af ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling – Del 3: Fysisk træning som behandling” bør henvise til patientuddannelsestilbud for personer med type 1- og type 2-diabetes. 

Læs høringssvaret


2. oktober 2017

Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser ift. hjælpemidler og merudgifter

Diabetesforeningen mener, at den vigtigste ændring ift. hjælpemidler er, at ansøgere fremover i visse tilfælde kan underskrive en tro og love erklæring og dermed undgå en tung ansøgningsprocedure. Tro og love erklæringerne løser dog ikke problemerne med bevilling af nødvendige hjælpemidler til mennesker med diabetes.
Den vigtigste ændring i forslaget om merudgifter er en forenkling af beregningsmetoden. Diabetesforeningen mener, at forenklingen vil kræve en meget klar definition af borgernes sandsynliggjorte kontra dokumenterede merudgifter. 

Læs høringssvaret


19. september 2017

Vedrørende ændringer i Slagelse kommunes sortiment af diabetesartikler

Gennem henvendelser fra medlemmer er Diabetesforeningen blevet opmærksom på, at Slagelse Kommune er begyndt at massekonvertere hjælpemidler til mennesker med diabetes. Massekonverteringen sker efter udsendelse af en generel informationsskrivelse til de berørte borgere.

Læs skrivelsen

Læs Slagelse kommunes svar 


19. september 2017

Den Nationale Rekommandationsliste: farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Diabetesforeningen efterspørger en mere fuldstændig vejledning til de alment praktiserende lægers behandling af patienter med type 2-diabetes, i stedet for et ensidigt fokus på farmakologisk behandling. Vi mener, at rekommandationslisten for farmakologisk behandling ikke kan stå alene, men bør ses som baggrundsinformation for den generelle behandlingsvejledning, der er ved at blive udarbejdet af Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Praksis. Diabetesforeningen foreslår således at samle de gode initiativer om behandling af type 2-diabetes, så de praktiserende læger kan finde alle informationer i én samlet vejledning.

Læs høringssvaret


22. juni 2017

Høringssvar vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan for 2017-2021

Diabetesforeningen ser mange gode takter i Region Syddanmarks sundhedsplan for 2017-2021. I den nye sundhedsplan er der bl.a. fokus på forebyggelse og sammenhæng på tværs af sektorer, hvilket begge er afgørende for en god diabetesindsats. Diabetesforeningen savner dog mere fokus på aktiv opsporing af mennesker med diabetes og ulighed i sundhed, idet der for nogle patienter kan være behov for en egentlig forløbskoordination. 

Læs høringssvaret


14. juni 2017

Brev til ministerier: Afgrænsning mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber 

Diabetesforeningen har sendt en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet vedr. afgrænsning mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Vores henvendelse kommer på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse, der skulle afgøre hvilken kategori Flash Glukosemåling tilhører. Vi mener, at principafgørelsen aktualiserer forvirringen om betalingsansvaret mellem regioner og kommuner, og peger på, at de ansvarlige ministre skal sikre, at alle med diabetes får det rette hjælpemiddel/behandlingsredskab uden unødvendigt besvær. 

Læs høringssvaret


6. april 2017
Sundhedsaftaler: Henvendelse til medlemmer i sundhedskoordinationsudvalg

Diabetesforeningen har sendt en henvendelse til alle medlemmer af sundhedskoordinationsudvalgene i de fem regioner, hvor vi opfordrer vi til, at man i de kommende sundhedsaftale udnytter det momentum, der er lige nu er på diabetesområdet og sætter fokus på behovet for sikre samarbejde på tværs af de mange gode initiativer på vej. Særligt mener vi, at tidlig opsporing, målrettet patientuddannelse, sammenhæng i indsatsen og ulighed i sundhed bør adresseres i næste generation af sundhedsaftaler.

Læs høringssvaret


7. februar 2017

Diabetesforeningens høringssvar til ændring af Lov om social service – forenkling af servicelovens voksenbestemmelser

Diabetesforeningen er bekymret for forringelser, og understreger, at borgerens muligheder for at få kompensation i forbindelse med diabetes har stor betydning for den enkeltes evne til at leve et godt liv med diabetes og forebygge følgesygdomme til diabetes.

Læs høringssvaret


5. september 2016

Høringssvar vedr. Region Nordjyllands Praksisplan for Fodterapi 2016

Diabetesforeningen er tilfreds med regionens fokus på at imødekomme social- og geografisk ulighed i adgang til behandling hos en fodterapeut. Men samtidig påpeger vi, at regionen yderligere bør have en plan for, hvordan man sikrer at kapaciteten af ydernumrene udnyttes fuldt ud, og regionen bør undersøge om det eksisterende antal ydernumre er tilstrækkelige.

Læs høringssvaret


5. april 2016

Høringssvar vedr. revideret Forløbsprogram for Type 2 Diabetes Mellitus (Region Sjælland)

Diabetesforeningen anerkender de mange gode forbedringer i forløbsprogrammet og ikke mindst, at der er fokus på at understøtte livstilsændringer gennem understøttelse af evnen til problemløsning og troen på at kunne opnå egne mål. Der er dog områder i det reviderede forløbsprogram, som Diabetesforeningen mener, bør betones yderligere. Diabetesforeningen ser blandt andet med bekymring på egenbetalingen for samtale med diætist, savner mål for de færdigheder som patientforløbene skal give patienterne samt en konkretisering af hvilke kompetencer underviserne på patientuddannelserne skal have.

Læs høringssvaret


14. marts 2016

Høringssvar vedr. Sparekatalog i Region Syddanmark

Diabetesforeningen ser med bekymring på spareforslagene i Region Syddanmarks sparekatalog, hvor vi påpeger nogle konkrete bekymringer og anbefalinger. Blandt andet kan forslag om lukning af sygehuse give mere ulighed i sundhed og skade det ellers gode tværsektionelle samarbejde, og forslag om flytning af relevant type 2-diabetes aktivitet til almen praksis kræver, at man ser nærmere på almen praksis parathed til at overtage opgaven, så patienterne ikke risikerer dårligere behandling, end de får i dag. Vi mener, at det er afgørende, at regionen ikke blot tænker i kortsigtede sektorspecifikke sparehensyn nu, og derved overser det langsigtede perspektiv at forebygge diabetes og dens følgesygdomme. 

Læs høringssvaret


29. februar 2016
Høringssvar vedr. anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Diabetesforeningen mener, at der er mange gode elementer i de fremlagte anbefalinger, som kan medvirke til mere ensartede tilbud i kommunerne og give borgerne mulighed for individuelt tilpassede og relevante tilbud, hvis de praktiseres. Vi påpeger nogle konkrete udfordringer og anbefalinger vedr. økonomiske barrierer, adgang til psykolog, vedligeholdelse af livsstilsændringer m.m.

Læs høringssvaret


25. februar 2016
Høringssvar vedr. lovforslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest)

Diabetesforeningen mener, at det er helt afgørende, at personer der udfører priktest i forbindelse med blodsukkermålinger, har de nødvendige kompetencer og den rette faglige viden til at vejlede borgeren om resultatet og give den tilhørende sundhedsfaglige rådgivning. Derfor bakker vi ikke om det fremlagte lovforslag.

Læs høringssvaret


4. januar 2016
Høringssvar vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning

Diabetesforeningen er glade for, at flere af vores mærkesager, herunder vedr. tidlig opsporing, patientuddannelse, psykosocial støtte, samt placering af patientens aftaler med flere specialer samme sted på samme dag, er blevet adresseret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Diabetesforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

Diabetesforeningen mener, at det afgørende fremadrettet er at sikre, at der formuleres forpligtende planer med klare mål.

Læs høringssvaret


25. november 2015
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Diabetesforeningen mener, at mennesker, der er endt på kontanthjælp på grund af sygdomme som diabetes, bliver ramt urimeligt af den nye aftale om et kontanthjælpsloft.

Læs høringssvaret


Høringssvar til IKAS af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpraksis

Diabetesforeningen mener, at patientperspektivet i højere grad bør adresseres. Vi påpeger, at de anvendte indikatorer ikke er specifikke og målbare i alle standarder, samt at det bør fremgå af standarden, at alle diabetespatienter bør tilses af en statsautoriseret fodterapeut eller henvises til anden autoriseret ekspertise. 

15. juni 2015
Høringssvar til Forløbsprogram for type 2-diabetes i Region Midtjylland

Diabetesforeningen anerkender de mange nye forbedringer i forløbsprogrammet for type 2-diabetes i Region Midtjylland, ikke mindst den flotte monitoreringsplan, entydig tovholderfunktion, samt differentierede rehabiliteringstilbud.

Der er dog to områder i det reviderede forløbsprogram, som Diabetesforeningen mener, bør betones yderligere: Risikoen for udvikling af diabetes-stress er ikke tilstrækkeligt adresseret; og der bør være et skærpet fokus på tidlig opfølgning hos patienter med debuterende fodsår uden følelig fodpuls.

Læs høringssvaret


14. maj 2015
Høringssvar vedr. den nationale kliniske retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes

Diabetesforeningen har den 14. maj afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, og efterlyser i den kliniske retningslinje mere fokus på de psykosociale aspekter og værdien af ’self- management’ aktiviteter.

Læs høringssvaret 


7. maj 2015
Høringssvar til Spareplan 2015 – 2019 i Region Midtjylland

Diabetesforeningen ser med bekymring på spareforslaget i Region Midtjyllands sparekatalog, der blev offentliggjort den 29. april 2015.

Vi har noteret os, at der lægges op til mærkbare besparelser på de kliniske serviceområder, særligt reduktionen af antallet af socialrådgivere og diætister. Vi er bekymrede for, at besparelsen kan have en negativ effekt på den patientrettede forebyggelse.

Læs høringsvaret


23. april 2015
Kørekortregler: Henvendelse til Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen

Ny dansk forskning viser, at EU-harmoniseringen af kørekortregler i flere tilfælde medfører at behandlingen til diabetespatienter forringes, idet mange patienter undlader at fortælle lægen om tilfælde af hypoglykæmi. Vi mener, at EU-reglerne skal ændres, samt at man bør se på andre fleksible ordninger på nationalt niveau.

Læs brevet til Justitsministeriet

Læs brevet til Sundhedsstyrelsen


23. januar 2015
Input til handelingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen

Diabetesforeningen har sendt en række kommentarer og forslag til konkrete initiativer til Danske Regioners vision Borgernes Sundhedsvæsen.

Vi opfordrer til, at diabetesudfordringen prioriteres særlig højt, og at der organisatorisk og ledelsesmæssigt tænkes i nye veje og samarbejder på tværs i sundhedstrekanten (region, praktiserende læger og kommuner) for at håndtere de 600.000 diabetikere, der forventes at være i år 2025.

Læs høringssvaret


13. januar 2015
Diabetesforeningens høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social service m.h.t. tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer

Diabetesforeningen er bekymret for lovforslaget, som betyder, at kommunalbestyrelserne kan beslutte, at udmåling af visse hjælpemidler kan standardiseres. Standardisering indebærer, at alle brugere af et hjælpemiddel som udgangspunkt tildeles samme produkt eller et fast beløb.

Det fremgår ikke af lovforslaget på hvilken måde, kommunerne skal kunne fastlægge en standard for et produkt eller et fast beløb. Men der er grund til at frygte, at såfremt lovforsalget gennemføres, så vil det betyde, at mange diabetikere enten ikke får det hjælpemiddel, de har brug for eller får et fastsat beløb, der er for lille til at dække udgiften ved indkøb af det nødvendige hjælpemiddel. Diabetesforeningen opfordrer derfor kraftigt til, at lovforslaget tages af bordet.

Læs høringssvaret


22. december 2014
Revideret forløbsprogram for Type 2 diabetes i Region Hovedstaden

Diabetesforeningen mener, at det reviderede forløbsprogram rummer flere gode forbedringer bl.a. at det anbefales, at der etableres differentierede rehabiliteringstilbud, der tager hensyn til individuelle behov for patientuddannelse. Vi er glade for, at Diabetesforeningens motivationsgrupper indgår som et tilbud i forløbsprogrammet. Diabetesforeningen mener dog, at der mangler et større fokus på den psykosociale støtte i forløbsprogrammet.

Læs hørringssvaret


28. oktober 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Midtjylland

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen indeholder gode visioner og værdier, som skal sætte patienten i centrum. Vi mener dog, at der mangler større fokus på diabetes og den tidlige opsporing. Diabetesforeningen mener yderligere, at det bør fremgå af sundhedsaftalen, at alle diabetespatienter sikres den samme patientuddannelse af høj kvalitet, uanset hvilken kommune de bor i.

Læs høringssvaret


6. oktober 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Syddanmark 

Diabetesforeningen mener, at der mangler et større fokus på diabetes. Det er positivt, at Sundhedsaftalen omtaler betydningen af patientskoler. Det er derfor særdeles kritisabelt, at planerne om at spare på patientuddannelsen er en del af et sparekatalog til 130 millioner kroner i sygehusvæsnet i Region Syddanmark.

Læs høringssvaret


16. september 2014
Bekymring for spareforslag i Region Syddanmark – justering af patientuddannelsestilbuddet 

Diabetesforeningen er bekymret over, at patientuddannelserne på hospitalerne er i spil i sparekataloget. Vi vil gerne vide, hvad besparelsen kommer til at betyde i praksis, og om kommunerne er klar til at overtage opgaven. 

Læs høringssvaret


15. september 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Sjælland

Diabetesforeningen mener, at sundhedsaftalen ikke er konkret nok hvad angår diabetes, herunder hvordan regionen vil kvalitetssikre diabetesbehandlingen. Vi er bekymrede for, at den uændrede økonomi i sundhedsaftalen ikke kan løfte opgaverne på diabetesområdet.

Læs høringssvaret


29. august 2014
Sundhedsaftale 2015-2018 Region Nordjylland

Diabetesforeningen mener, at der mangler et større fokus på diabetes, og vil gerne fremhæve, at der bør være ensartede tilbud i behandling og sekundær forebyggelse til de borgere, der har eller får konstateret diabetes. 

Læs høringssvaret


28. marts 2014

Anvendelse af Nøglehulsmærket

Diabetesforeningen har sammen med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Forbrugerrådet Tænk afgivet fælles høringssvar til ny bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. Sammen er vi f.eks. bekymrede for, at lempeligere krav til saltindholdet i oste ikke er til gavn for befolkningens sundhed, men blot er et hensyn til fødevareproducenterne. Til gengæld glæder Diabetesforeningen sig over, at det med den nye bekendtgørelse igen bliver muligt at mærke glutenfri produkter, da en del diabetikere lider af cøliaki. 

Læs høringssvaret


24. marts 2014
Lov om sygedagpenge

Diabetesforeningen er særligt bekymret for den nye lov på tre punkter. Det drejer sig om: 1) Fremrykket vurderingstidspunkt, 2) Lavere ydelse til sygemeldte, der ikke kan forlænges på sygedagpenge efter 22 uger, og 3) At arbejdsgiver kan se frem til reduceret refusion.

Alt sammen noget der kan få alvorlige økonomiske og menneskelige følger for diabetikere. 

Læs høringssvaret


24. januar 2014
Nye regler for almennyttige lotterier

Spillemyndigheden har udarbejdet rammer til nye regler for almennyttige lotterier, som Diabetesforeningen sammen med ISOBRO har gennemgået og udarbejdet høringssvar til. Der lægges i de nye regler op til en lang række stramninger i forhold til de nugældende regler, som Diabetesforeningen er overbeviste om, vil påvirke foreningens fremtidige indtjeningsmuligheder signifikant i negativ retning. Derfor protesterer Diabetesforeningen.

Læs høringssvaret


26. november 2013
Region Sjællands opsigelse af aftalen med Steno Diabetes Center

Region Sjælland har opsagt en aftale om behandling af personer med diabetes fra regionen på Steno Diabetes Center.

Diabetesforeningen mener, at patienterne burde have været varslet bedre! Foreningen har løbende været i kontakt med regionen for at opfordre til god kommunikation med de berørte. Senest har foreningen påpeget, at der i særlige tilfælde bør gives mulighed for, at personer enten fortsætter på eller henvises til Steno Diabetes Center.

Læs høringssvaret


Diabetesforeningen har modaget svar fra Region Sjælland, hvori der står, at behandlingen på Steno Diabetes Center fortsat vil blive tilbudt i de tilfælde, hvor der er en særlig lægelig begrundelse. Diabetesforeningen har ønsket en uddybning af, hvordan proceduren og vurderingen af de særlige tilfælde er.

21. november 2013
Bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Det er positivt, at der fremover skal udarbejdes 5 sundhedsaftaler i stedet for 98 - forhåbentligt kan det være med til at sikre god kvalitet og samme standard i alle kommuner. Diabetesforeningen mener, at der bør være skærpede nationale krav til indholdet af sundhedsaftalerne, så kvaliteten i én region ikke defineres af den laveste fællesnævner – den mindst ambitiøse kommune!

Læs høringssvaret


5. november 2013
Høringssvar på nationale kliniske retningslinjer

Der er afsat 80 mio. på finansloven 2012 til udarbejdelse af kliniske retningslinjer over de kommende 4 år i regi af Sundhedsstyrelsen. Diabetesforeningen har indsendt to forslag via paraplyorganisationen Danske Patienter.

Læs første forslag

Læs andet forslag


26. september 2013
National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen

Diabetesforeningen konstaterer, at retningslinjen kategoriserer diabetikere så de vil have mulighed for at få foretaget fokuserede undersøgelser efter individuelt behov. Det forudsætter, at de fornødne midler bør være til stede.

Læs høringssvaret


10. september 2013
Børne- og ungepolitik for Region Hovedstaden

Diabetesforeningen mener, at der mangler et skræddersyet tilbud til unge med diabetes. Der bør skabes særlige tilbud til unge med diabetes, et ungeambulatorium er en mulighed, som en overgang mellem tilbuddene på henholdsvis børne- og voksenambulatorierne.  

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes