MIT DIABETESBLIV MEDLEM

2015

25. november 2015
Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Diabetesforeningen mener, at mennesker, der er endt på kontanthjælp på grund af sygdomme som diabetes, bliver ramt urimeligt af den nye aftale om et kontanthjælpsloft.

Læs høringssvaret


Høringssvar til IKAS af Den Danske Kvalitetsmodel for fodterapeutpraksis

Diabetesforeningen mener, at patientperspektivet i højere grad bør adresseres. Vi påpeger, at de anvendte indikatorer ikke er specifikke og målbare i alle standarder, samt at det bør fremgå af standarden, at alle diabetespatienter bør tilses af en statsautoriseret fodterapeut eller henvises til anden autoriseret ekspertise. 

15. juni 2015
Høringssvar til Forløbsprogram for type 2-diabetes i Region Midtjylland

Diabetesforeningen anerkender de mange nye forbedringer i forløbsprogrammet for type 2-diabetes i Region Midtjylland, ikke mindst den flotte monitoreringsplan, entydig tovholderfunktion, samt differentierede rehabiliteringstilbud.

Der er dog to områder i det reviderede forløbsprogram, som Diabetesforeningen mener, bør betones yderligere: Risikoen for udvikling af diabetes-stress er ikke tilstrækkeligt adresseret; og der bør være et skærpet fokus på tidlig opfølgning hos patienter med debuterende fodsår uden følelig fodpuls.

Læs høringssvaret


14. maj 2015
Høringssvar vedr. den nationale kliniske retningslinje for rehabiliterende sundhedsindsatser til patienter med type 2 diabetes

Diabetesforeningen har den 14. maj afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, og efterlyser i den kliniske retningslinje mere fokus på de psykosociale aspekter og værdien af ’self- management’ aktiviteter.

Læs høringssvaret 


7. maj 2015
Høringssvar til Spareplan 2015 – 2019 i Region Midtjylland

Diabetesforeningen ser med bekymring på spareforslaget i Region Midtjyllands sparekatalog, der blev offentliggjort den 29. april 2015.

Vi har noteret os, at der lægges op til mærkbare besparelser på de kliniske serviceområder, særligt reduktionen af antallet af socialrådgivere og diætister. Vi er bekymrede for, at besparelsen kan have en negativ effekt på den patientrettede forebyggelse.

Læs høringsvaret


23. april 2015
Kørekortregler: Henvendelse til Justitsministeriet og Sundhedsstyrelsen

Ny dansk forskning viser, at EU-harmoniseringen af kørekortregler i flere tilfælde medfører at behandlingen til diabetespatienter forringes, idet mange patienter undlader at fortælle lægen om tilfælde af hypoglykæmi. Vi mener, at EU-reglerne skal ændres, samt at man bør se på andre fleksible ordninger på nationalt niveau.

Læs brevet til Justitsministeriet

Læs brevet til Sundhedsstyrelsen


23. januar 2015
Input til handelingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen

Diabetesforeningen har sendt en række kommentarer og forslag til konkrete initiativer til Danske Regioners vision Borgernes Sundhedsvæsen.

Vi opfordrer til, at diabetesudfordringen prioriteres særlig højt, og at der organisatorisk og ledelsesmæssigt tænkes i nye veje og samarbejder på tværs i sundhedstrekanten (region, praktiserende læger og kommuner) for at håndtere de 600.000 diabetikere, der forventes at være i år 2025.

Læs høringssvaret


13. januar 2015
Diabetesforeningens høringssvar til lovforslag om ændring af lov om social service m.h.t. tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemer

Diabetesforeningen er bekymret for lovforslaget, som betyder, at kommunalbestyrelserne kan beslutte, at udmåling af visse hjælpemidler kan standardiseres. Standardisering indebærer, at alle brugere af et hjælpemiddel som udgangspunkt tildeles samme produkt eller et fast beløb.

Det fremgår ikke af lovforslaget på hvilken måde, kommunerne skal kunne fastlægge en standard for et produkt eller et fast beløb. Men der er grund til at frygte, at såfremt lovforsalget gennemføres, så vil det betyde, at mange diabetikere enten ikke får det hjælpemiddel, de har brug for eller får et fastsat beløb, der er for lille til at dække udgiften ved indkøb af det nødvendige hjælpemiddel. Diabetesforeningen opfordrer derfor kraftigt til, at lovforslaget tages af bordet.

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes