MIT DIABETESBLIV MEDLEM

2016

5. september 2016

Høringssvar vedr. Region Nordjyllands Praksisplan for Fodterapi 2016

Diabetesforeningen er tilfreds med regionens fokus på at imødekomme social- og geografisk ulighed i adgang til behandling hos en fodterapeut. Men samtidig påpeger vi, at regionen yderligere bør have en plan for, hvordan man sikrer at kapaciteten af ydernumrene udnyttes fuldt ud, og regionen bør undersøge om det eksisterende antal ydernumre er tilstrækkelige.

Læs høringssvaret


5. april 2016

Høringssvar vedr. revideret Forløbsprogram for Type 2 Diabetes Mellitus (Region Sjælland)

Diabetesforeningen anerkender de mange gode forbedringer i forløbsprogrammet og ikke mindst, at der er fokus på at understøtte livstilsændringer gennem understøttelse af evnen til problemløsning og troen på at kunne opnå egne mål. Der er dog områder i det reviderede forløbsprogram, som Diabetesforeningen mener, bør betones yderligere. Diabetesforeningen ser blandt andet med bekymring på egenbetalingen for samtale med diætist, savner mål for de færdigheder som patientforløbene skal give patienterne samt en konkretisering af hvilke kompetencer underviserne på patientuddannelserne skal have.

Læs høringssvaret


14. marts 2016

Høringssvar vedr. Sparekatalog i Region Syddanmark

Diabetesforeningen ser med bekymring på spareforslagene i Region Syddanmarks sparekatalog, hvor vi påpeger nogle konkrete bekymringer og anbefalinger. Blandt andet kan forslag om lukning af sygehuse give mere ulighed i sundhed og skade det ellers gode tværsektionelle samarbejde, og forslag om flytning af relevant type 2-diabetes aktivitet til almen praksis kræver, at man ser nærmere på almen praksis parathed til at overtage opgaven, så patienterne ikke risikerer dårligere behandling, end de får i dag. Vi mener, at det er afgørende, at regionen ikke blot tænker i kortsigtede sektorspecifikke sparehensyn nu, og derved overser det langsigtede perspektiv at forebygge diabetes og dens følgesygdomme. 

Læs høringssvaret


29. februar 2016 
Høringssvar vedr. anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Diabetesforeningen mener, at der er mange gode elementer i de fremlagte anbefalinger, som kan medvirke til mere ensartede tilbud i kommunerne og give borgerne mulighed for individuelt tilpassede og relevante tilbud, hvis de praktiseres. Vi påpeger nogle konkrete udfordringer og anbefalinger vedr. økonomiske barrierer, adgang til psykolog, vedligeholdelse af livsstilsændringer m.m.

Læs høringssvaret


25. februar 2016
Høringssvar vedr. lovforslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest)

Diabetesforeningen mener, at det er helt afgørende, at personer der udfører priktest i forbindelse med blodsukkermålinger, har de nødvendige kompetencer og den rette faglige viden til at vejlede borgeren om resultatet og give den tilhørende sundhedsfaglige rådgivning. Derfor bakker vi ikke om det fremlagte lovforslag.

Læs høringssvaret


4. januar 2016
Høringssvar vedr. tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes - Anbefalinger for opsporing, diagnostik, behandling, rehabilitering og opfølgning

Diabetesforeningen er glade for, at flere af vores mærkesager, herunder vedr. tidlig opsporing, patientuddannelse, psykosocial støtte, samt placering af patientens aftaler med flere specialer samme sted på samme dag, er blevet adresseret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Diabetesforeningen har været repræsenteret i arbejdsgruppen.

Diabetesforeningen mener, at det afgørende fremadrettet er at sikre, at der formuleres forpligtende planer med klare mål.

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes