BLIV MEDLEM

2017

6. november 2017

Høringssvar vedr. tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes (Region Syddanmark)

Diabetesforeningen anerkender og tilslutter sig formålet med det samlede forløbsprogram for mennesker med diabetes, som Region Syddanmark har udviklet. Det er helt afgørende med en tæt koordinering og sammenhæng mellem implementering af forløbsprogrammet og overenskomsten, og udvikling og etablering af SDCO. 

Læs høringssvaret


27. oktober 2017

Sundhedsstyrelsens opdatering af ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling”

Diabetesforeningen opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens opdatering af ”Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling – Del 3: Fysisk træning som behandling” bør henvise til patientuddannelsestilbud for personer med type 1- og type 2-diabetes. 

Læs høringssvaret


2. oktober 2017

Bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser ift. hjælpemidler og merudgifter

Diabetesforeningen mener, at den vigtigste ændring ift. hjælpemidler er, at ansøgere fremover i visse tilfælde kan underskrive en tro og love erklæring og dermed undgå en tung ansøgningsprocedure. Tro og love erklæringerne løser dog ikke problemerne med bevilling af nødvendige hjælpemidler til mennesker med diabetes.
Den vigtigste ændring i forslaget om merudgifter er en forenkling af beregningsmetoden. Diabetesforeningen mener, at forenklingen vil kræve en meget klar definition af borgernes sandsynliggjorte kontra dokumenterede merudgifter. 

Læs høringssvaret


19. september 2017

Vedrørende ændringer i Slagelse kommunes sortiment af diabetesartikler

Gennem henvendelser fra medlemmer er Diabetesforeningen blevet opmærksom på, at Slagelse Kommune er begyndt at massekonvertere hjælpemidler til mennesker med diabetes. Massekonverteringen sker efter udsendelse af en generel informationsskrivelse til de berørte borgere.

Læs skrivelsen

Læs Slagelse kommunes svar 


19. september 2017

Den Nationale Rekommandationsliste: farmakologisk behandling af type 2-diabetes

Diabetesforeningen efterspørger en mere fuldstændig vejledning til de alment praktiserende lægers behandling af patienter med type 2-diabetes, i stedet for et ensidigt fokus på farmakologisk behandling. Vi mener, at rekommandationslisten for farmakologisk behandling ikke kan stå alene, men bør ses som baggrundsinformation for den generelle behandlingsvejledning, der er ved at blive udarbejdet af Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Praksis. Diabetesforeningen foreslår således at samle de gode initiativer om behandling af type 2-diabetes, så de praktiserende læger kan finde alle informationer i én samlet vejledning.

Læs høringssvaret


22. juni 2017

Høringssvar vedr. Region Syddanmarks sundhedsplan for 2017-2021

Diabetesforeningen ser mange gode takter i Region Syddanmarks sundhedsplan for 2017-2021. I den nye sundhedsplan er der bl.a. fokus på forebyggelse og sammenhæng på tværs af sektorer, hvilket begge er afgørende for en god diabetesindsats. Diabetesforeningen savner dog mere fokus på aktiv opsporing af mennesker med diabetes og ulighed i sundhed, idet der for nogle patienter kan være behov for en egentlig forløbskoordination. 

Læs høringssvaret


14. juni 2017

Brev til ministerier: Afgrænsning mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber 

Diabetesforeningen har sendt en henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet og Børne- og Socialministeriet vedr. afgrænsning mellem hjælpemidler og behandlingsredskaber. Vores henvendelse kommer på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse, der skulle afgøre hvilken kategori Flash Glukosemåling tilhører. Vi mener, at principafgørelsen aktualiserer forvirringen om betalingsansvaret mellem regioner og kommuner, og peger på, at de ansvarlige ministre skal sikre, at alle med diabetes får det rette hjælpemiddel/behandlingsredskab uden unødvendigt besvær. 

Læs høringssvaret


6. april 2017
Sundhedsaftaler: Henvendelse til medlemmer i sundhedskoordinationsudvalg

Diabetesforeningen har sendt en henvendelse til alle medlemmer af sundhedskoordinationsudvalgene i de fem regioner, hvor vi opfordrer vi til, at man i de kommende sundhedsaftale udnytter det momentum, der er lige nu er på diabetesområdet og sætter fokus på behovet for sikre samarbejde på tværs af de mange gode initiativer på vej. Særligt mener vi, at tidlig opsporing, målrettet patientuddannelse, sammenhæng i indsatsen og ulighed i sundhed bør adresseres i næste generation af sundhedsaftaler.

Læs høringssvaret


7. februar 2017

Diabetesforeningens høringssvar til ændring af Lov om social service – forenkling af servicelovens voksenbestemmelser

Diabetesforeningen er bekymret for forringelser, og understreger, at borgerens muligheder for at få kompensation i forbindelse med diabetes har stor betydning for den enkeltes evne til at leve et godt liv med diabetes og forebygge følgesygdomme til diabetes.

Læs høringssvaret

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes