BLIV MEDLEM

Vores holdninger

Her kan du læse om vores holdninger til udvalgte politiske emner på diabetesområdet. - Har du spørgsmål til presse og politik? Ring til pressetelefonen på tlf. 63 12 90 12.

Sigtet med det politiske arbejde er at opnå indflydelse på nationalt, regionalt, kommunalt og internationalt niveau for at få sat diabetessagen på dagsordenen og påvirke beslutningstagere.

Foreningens politiske arbejde tager sit afsæt i det stigende antal diabetikere, den aktuelle politiske dagsorden og i foreningens tre fokusområder i 2018-2021:

  • Ny national handleplan for diabetes
  • Rettigheder og rette hjælpemidler
  • Forebyggelse og sundhedsfremme

Læs hele Diabetesforeningens strategiplan for 2018-2021

Udvalgte politiske fokusområder

En sensor på en arm, samt appen til at aflæse sensoren med

Lige adgang til diabetesteknologi

"Alle med diabetes skal have adgang til udstyr, der hjælper dem til et bedre liv med diabetes"
Lige adgang til diabetesteknologi
To piger laver skolearbejde

Tryg skoletid

”Alle børn med type 1-diabetes skal have en voksen i skole og dagtilbud til at hjælpe med diabetes”
Tryg skoletid for børn med diabetes
En gruppe kvinder dyrker motion udendørs

Mad og Motion

”Alle med type 2-diabetes skal have individuelt tilrettelagt livsstilstilbud – med styrket fokus på sund mad og motion”
Mad og motion

Overvægt og svær overvægt 

Mere end halvdelen af den voksne danske befolkning lever i dag med overvægt. 800.000 danskere lider af svær overvægt, og tallet er stigende. Risikoen for type 2-diabetes og andre komplikationer øges med stigendende overvægt. Overvægt har ikke bare store menneskelige konsekvenser, men der følger også en stor tung samfundsøkonomisk byrde med det stigende antal personer, der i dag lever med overvægt.

Skal vi have knækket den opadgående kurve, er det nødvendigt at sætte ind nu på flere fronter - fra øget fokus på forebyggelse på individ og samfundsplan og bedre behandling til opgør med stigma samt fokus på det psykosociale aspekt af overvægt.

Læs budskabspapiret om overvægt og svær overvægt

’Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden’

Diabetesforeningens politiske indspil ’Sammen om et godt liv med diabetes – og en fremtid uden’ sætter rammen for foreningens arbejde det kommende år med udgangspunkt i de udfordringer og behov, mennesker med diabetes har.

Vi mener, at det er nødvendigt, der sikres bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det bliver afgørende, at vi får gjort noget ved den sociale og geografiske ulighed i de behandlings- og rehabiliteringstilbud, mennesker med diabetes har adgang til. Den enkeltes sociale baggrund og bopæl må aldrig være afgørende for den behandling, man får i det danske sundhedsvæsen. Det er en af de ting vi vil kæmpe for.

Vi vil også kæmpe for, at den enkelte får adgang til det rette teknologiske udstyr. Og vi vil kæmpe for, at færre danskere får konstateret diabetes i fremtiden.

Vi håber, at der med den kommende sundhedsreform, er tiltag på vej, der netop skal sikre bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, mindske uligheden og sætte patienten i centrum. Vi har forventninger til, at sundhedsreformen får gjort op med kassetænkningen i tildelingen af behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Læs hele vores politikpapir

Diabetesforeningens input til en national sundhedsaftale 2020

Diabetesforeningen præsenterer i budskabspapiret en række opmærksomhedspunkter til en ny sundhedsaftale. Her fremhæves behovet for bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet, højere og mere ensartet kvalitet i de nære sundheds- og rehabiliteringstilbud, adgang til det rette diabetesudstyr, indsatser for at mindske ulighed i sundhed på diabetesområdet og forebyggelse af type 2-diabetes samt følgesygdomme.

Læs hele budskabspapiret om national sundhedsaftale 2020

Om Loopers og Do It Yourself (DIY)

På verdensplan er et voksende antal personer med diabetes begyndt at hacke deres diabetes-udstyr dvs. pumper og sensorer, så de kan tale sammen, og dermed dosere insulin automatisk. Dette refereres til som closed-loop-systems eller kunstig bugspytkirtel.

Diabetesforeningen bakker op om de mennesker, som går foran og prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr for en bedre diabetesregulering, men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar og risiko, når der er tale om ikke-godkendt medicinsk udstyr. Diabetesforeningen ser gerne udvikling af et CE-godkendt closed-loop system.

Læs budskabspapiret om Loopers og Do It Yourself (DIY)

Overflytning af patienter til almen praksis

Patienter med type 2-diabetes (nydiagnosticerede og uden svære komplikationer) vil i stigende grad blive behandlet i almen praksis. Vurderinger fra regionerne viser, at der overflyttes langt færre patienter end de 25.000, der jævnfør overenskomsten mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn frem til 1. juli 2020 skal flyttes fra sygehus til almen praksis. Diabetesforeningen mener, at behandling tæt på den enkelte giver mening, men det bliver afgørende, at kvaliteten følger med, så patienterne vil opleve samme høje kvalitet i behandlingen, uanset hvor i landet de bor, og hvilken læge de har.

Læs 'Overflytning af patienter til almen praksis'

Rette hjælpemidler og behandlingsredskaber til mennesker med diabetes

Det rette udstyr kan være med til at give patienter bedre livskvalitet, forebygge følgesygdomme og derved gavne samfundsøkonomien. Diabetesforeningen mener, at alle skal have samme rettigheder og behandlingsmuligheder, og adgangen til hjælpemidler og behandlingsredskaber skal ikke afhænge af, hvilken kommune man bor i. Bevilling af rette udstyr skal struktureres efter borgerens forløb og deres behov og ikke efter de sektorer, som systemet er bygget op omkring.

Læs vores holdninger til hjælpemidler til mennesker med diabetes

Tidlig opsporing og rettidig behandling for udiagnosticeret type 2-diabetes skal sikres

Alt for mange danskere har type 2-diabetes, som ikke er diagnosticeret, og som de derfor ikke er i behandling for. Udiagnosticeret diabetes øger markant risikoen for udvikling af følgesygdomme, som ikke alene forringer det enkelte menneskes liv markant, men som også er årsag til store samfundsøkonomiske udgifter til diabetes.

Ved at sikre tidlig opsporing og rettidig behandling af type 2-diabetes vil mange følgesygdomme til diabetes kunne undgås – til gavn for den enkelte og samfundet. Tidlig opsporing kan bl.a. sikres ved målrettede indsatser i kommunerne, hos almen praksis, på arbejdspladser og jobcentre. Derudover kan en kampagne være medvirkende til at skabe synlighed om diabetes, og hermed sikre at flere danskere selv bliver opmærksomme på symptomer på diabetes, og derved opsøger behandling i tide.

Læs politikpapiret om tidlig opsporing og rettidig behandling

Uddannelse med varig effekt til mennesker med diabetes

I dag bliver mange med diabetes ikke henvist eller kender ikke tilbud om uddannelse, og samtidig er der et betydeligt frafald. Alle med diabetes uanset type (1, 1½, 2), bopæl og social baggrund har ret til sygdomsspecifik og målrettet uddannelse, der øger livskvaliteten og forebygger invaliderende følgesygdomme af diabetes. Tilbuddene skal være af høj kvalitet tilpasset den enkeltes behov for viden og støtte. Der skal være tilbud til alle mennesker med diabetes, også de særligt udsatte og sårbare.  Uddannelsen skal tilbydes ved diagnosetidspunkt og ved forandret livssituation med afsæt i den enkeltes behov.

Læs politikpapiret om uddanelse til mennesker med diabetes

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes