MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Projekt: Diabetes Impact Study 2013

Anders -Green

Professor Anders Green fremlagde de vigtigste pointer fra Diabetes Impact Study på et interessentmøde i Diabetesforeningen.
Foto: Claus Bjørn Larsen

Resultater fra Diabetes Impact Study

De første store datasæt fra Diabetes Impact Study er blevet præsenteret.

 • Udviklingen af diabetesforekomst 2000 - 2011
 • Fremskrivning af diabetesforekomst 2012 - 2040
 • Omkostninger ved diabetes i Danmark
 • Social ulighed i diabetes

Resultaterne er uddybet i flere videnskabelig artikler.

Samfundsomkostninger ved diabetes

Diabetes koster det danske samfund næsten 32 milliarder kroner om året. Den største udgift ligger på produktivitetstab på lidt over 13 milliarder kroner, plejesektoren koster ca. 6,4 milliarder, behandlingen hos praktiserende læger og på hospitalerne koster 5,5 milliarder mens medicinudgifterne er på lidt over 1 milliard.

Der er meget stor forskel på udgiften pr. patient. De 25 procent af patienterne, som har svære følgesygdomme står for næste 60 procent af udgifterne.

Læs den videnskabelige artikel fra Diabetic Medicine

(artiklen kræver log-in, men abstract er tilgængeligt for alle)

Social ulighed i diabetes

Den sociale ulighed i diabetes er meget stor. Højtuddannede med diabetes har 26 procent levere risiko for tidlig død end lavtuddannede med diabetes. Mennesker med lav uddannelse får diagnosen senere, får flere følgesygdomme og lever kortere tid. Studiet sammenligner alle diabetikere i Danmark ud fra deres uddannelses- og indkomstniveau.

Læs artiklen, der er offentliggjort som workpaper hos Cohere, SDU 

Øget tilgang og lavere dødelighed forklarer diabetesstigning 2000-2011

Forekomsten af diabetes i Danmark er fordoblet i perioden 2000 til 2011. Stigningen skyldes at der dels er sket en stigning i det årlige antal nye diabetestilfælde og dels er sket et fald i overdødeligheden blandt mennesker med diabetes. Samlet set lever mennesker med diabetes længere, de har mindre risiko for følgesygdomme og der kommer flere nye tilfælde.

Artiklen om udviklingen af diabetesforekomsten er offentliggjort i Clinical Epidemiology. 

Udviklingen i diabetesforekomst og - dødelighed i Danmark 1999-2011

Præsentationer fra fremlæggelsen af Diabetes Impact Study i Diabetesforeningen 20. august 2015

Herunder kan du hente de præsentationer, vi havde med, da vi fremlagde resultaterne af Diabetes Impact Study i Diabetesforeningen den 20. august 2015:

Fremlæggelse af resultater fra Diabetes Impact Study 20. august 2015

Diabetesforeningens perspektivering af Diabetes Impact Study

Validering af Diabetesregistret

Den første videnskabelige artikel fra Diabetes Impact Study er blevet offentliggjort. I artiklen gennemgår validiteten af Diabetesregistret. Hovedkonklusionerne er, at Diabetesregistret er komplet, men optager op mod 20 procent falske positive pga. et inklusionskriterie om 5 årlige blodsukkermålinger.

Læs artiklen "Forskere: lav diabetesregistret om"

Baggrund

Diabetesforeningen har gennemført en grundig undersøgelse af de diabetesrelaterede omkostninger i Danmark. Til at organisere og gennemføre studiet har Diabetesforeningen samarbejdet med Institute of Applied Economics and Health Research (ApEHR) og Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (Cohere) ved Syddansk Universitet. Undersøgelsen er blevet støttet af en bred vifte af medicinal- og medicoindustrier på diabetesområdet.

Projektet er bygget på resultater fra undersøgelsen: "Socioøkonomisk virkning af diabetes i Danmark 2006". Disse resultater blev præsenteret på "Diabetestinget 2008" og er oprindelig baseret på data fra 2001. Siden 2001 er de tilgængelige data blevet forbedret gennem etableringen af Det ​​Nationale Diabetes Register.

Med ændringer i diabetesdiagnosen, dødelighed og sygdomsmønstre, er det relevant at etablere nye opdaterede epidemiologiske profiler og tendenser sammen med økonomiske analyser. Disse ajourførte skøn er et nødvendigt grundlag for sundhedsøkonomiske evalueringer af både forebyggelse og behandling i diabetes.

Denne undersøgelse er en befolkningsbaseret registerundersøgelse, der har anvendt et nyt sæt af omfattende data fra de nationale sundhedsmyndigheders registre og fra Danmarks Statistik. Dette er blevet kombineret med omkostningsberegninger om diabetespatientens ressourcer i den primære og sekundære sundhedssektor.

Projektorganisering

 • Diabetesforeningen er overordnet projektkoordinator
 • ApEHR er projektejer
 • ApEHR og Cohere står for den videnskabelige databearbejdning
 • Sponsorer er Astra Zeneca/BMS, Bayer, MSD, Novo Nordisk Scandinavia og Sanofi.
 • En styregruppe består af repræsentanter fra Diabetesforeningen, ApEHR og Cohere
 • En følgegruppe består af styregruppen og repræsentanter fra hver sponsor

Diabetesforeningen og hver sponsor har en skriftlig samarbejdsaftale.

Se samarbejdsaftalerne

Projektet er sikret uafhængighed bl.a. ved Diabetesforeningens etiske retningslinjer, som er en del af samarbejdsaftalerne.

Tidsplan

Projektet kører frem til udgangen af 2015, og der vil løbende komme resultater.

Resultater

Resultaterne vil blive delt op i epidemiologiske resultater, sundhedsøkonomi resultater, socioøkonomiske resultater og fremtidsprognoser.

Epidemiologiske resultater

 • forekomst af diabetes
 • dødelighed pga. diabetes
 • forekomsten af ​​forskellige følgesygdomme

Sundhedsøkonomiske omkostninger

 • hospitalsomkostninger
 • omkostninger i almen praksis
 • omkostninger til specialistbehandling
 • omkostninger til medicin
 • omkostninger til behandling af komplikationer 

Socioøkonomiske omkostninger

 • omkostninger i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste 

Fremtidsprognoser

 • fremtidsprognoser for ovenstående elementer 

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes