Forældre Tæller Kulhydrater

Hvad siger lovgivningen om støtte i skole og dagtilbud?

Hvis barnet med diabetes har behov for det, skal det have støtte, der kan hjælpe barnet i skolen eller børnhaven.

Hvad siger loven om støtte?

  Hvad siger loven om støtte?
 • Kommunalbestyrelsens tilsynspligt

  + -

  Børn med diabetes må ikke stilles ringere end andre børn  
  § 1. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der på den enkelte skole etableres fornødent tilsyn med eleverne i undervisningstiden, i frikvarterer og spisepauser mv. Beslutning om udøvelsen af tilsynet træffes af skolens leder indenfor de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat jf § 1 Stk. 3. 

  ’Ny’ bekendtgørelse hedder: BEK nr 703 af 23/06/2014
  Bekendtgørelse om tilsynet med folkeskolens elever i skoletiden (retsinformation.dk)

 • Dagtilbudsloven

  + -

  Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Dagtilbudsloven § 4 stk. 2, sikre at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dagtilbud for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Det er lederen i institutionen der med inddragelse af forældre og dokumentation fra barnets behandler søger støttetimer hos kommunen.

  Oplever I, som institution, at I ikke er i stand til at efterleve, hvad der skal til for at sikre den nødvendige støtte og behandling til et barn med diabetes, er det vigtigt, at I kontakter den kommunale forvaltning med henblik på at finde en løsning, så I sammen kan løfte opgaven.

 • Folkeskoleloven

  + -

  Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at tilbyde alle børn og unge under 18 år et undervisningstilbud i folkeskolen. Det fremgår af folkeskolelovens § 20, stk. 1.

  Hvis barnet med diabetes har behov for det, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. Det fremgår af folkeskolelovens § 3a. Skolen har i undervisningstiden barnet eller den unge i sin varetægt og skal dermed sikre tryghed og trivsel samt sørge for at holde tilsynspligt i følge bekendtgørelsen om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden.

  I de tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke kan modtage undervisningen, uden at der gives medicin m.v. i undervisningstiden, er kommunen forpligtet til at sørge herfor. Det er ikke fastsat i folkeskolelovgivningen, hvilke personalegrupper der skal give medicin m.v. til eleverne.

  Antal af støttetimer

  Hvis behovet for støtte er mindre end ni timer ugentligt kan støtten tildeles af skolelederen. Det er skolelederen, der beslutter indsatsen, hvilket gør, at der ikke kan klages til Klagenævnet for Specialundervisning.

  Hvis skolen vurderer, at der er behov for ekstra ressourcer (mere end 9 timer), er det skolen, der søger skoleforvaltningen om støtte gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen.

  Forældre kan kontakte kommunen for en vurdering af støtte

  Forældre har mulighed for at kontakte kommunen for en pædagogisk-psykologisk vurdering af barnet, hvis de finder, at der bør iværksættes en undersøgelse. Det fremgår af bekendtgørelsen om specialpædagogisk bistand nr. 693 af 20/06/2014 § 2 stk. 2..

  PPR afgiver deres vurdering af barnets behov efter samråd med forældrene, og hvis det vurderes, at barnet har behov for støtte, skal vurderingen indeholde et forslag til støtten, som beskrevet i bekendtgørelsens § 3 stk. 2. Vurderingen fremsendes skriftligt til forældrene og skolelederen jævnfør bekendtgørelsens § 3, stk. 4.

 • Friskoleloven

  + -

  Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af friskoleloven give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne. Det fremgår af friskolelovens § 1, stk. 1.

  Frie grundskoler er lige som folkeskoler forpligtet til at sikre tryghed og trivsel, herunder søge personlig assistance/ekstra ressourcer til børn, der har brug for det. Det fremgår af friskolelovens § 3, stk. 3, og gælder så længe barnet er indskrevet på skolen.

  I modsætning til folkeskolen, så har frie grundskoler imidlertid retten til at udskrive et barn. Det kan f.eks. være, hvis skolen opleverikke at kunne imødekomme et barns behov.

  Frie grundskoler kan søge tilskud til praktisk medhjælp/personlig assistance i Kvalitets – og

  Tilsynsstyrelsen i Undervisningsministeriet. Skolen vurderer sammen med den kommunale Pædagogiske og Psykologiske Rådgivning (PPR) behovet for støtte og på baggrund heraf søges tilskud i ministeriet. Det er skolen, der skal søge tilskud og ikke forældrene.

  Der ydes ikke fuldt tilskud, men skolen er – så længe eleven er indskrevet – forpligtet til at give den nødvendige støtte.

Vi er her for at hjælpe

Er du i tvivl om dit barns rettigheder?

Vi er her for at hjælpe

Blandt Diabetesrådgiverne er erfarne socialrådgivere, der kan hjælpe dig.