I Skole Undervisning 02

Gode råd til skole og dagtilbud

Når et barn med diabetes begynder i skole eller dagtilbud, er der flere hensyn at tage ift. at strukturere dagen.

I forbindelse med at et barn med diabetes begynder på skole eller dagtilbud, er der flere hensyn at tage. Herunder kan skoler blive inspireret til, hvordan man bedst muligt planlægger og strukturerer samarbejdet med forældrene og evt. ansøger om støtte til barnet.

Når et barn med diabetes begynder i institutionen

Det kan være en stor omvæltning for både barn, forældre, pædagoger og lærere, når et barn med diabetes begynder i dagtilbud eller skole.

Diabetesforeningen anbefaler derfor, at I afholder et opstartsmøde i månederne op til skiftet efterfulgt af netværksmøder, hvor I drøfter de nærmere detaljer omkring barnets diabetes.

Sådan organiserer I samarbejdet

  Sådan organiserer I samarbejdet
 • Opstartsmøde - kom godt i gang

  + -

  Formålet med et opstartsmøde er at få etableret et trygt og tillidsfuldt samarbejde mellem institution og hjem så tidligt som muligt og at få talt om den videre proces.

  På opstartsmødet kan flere personer deltage, f.eks.:

  • Barnets forældre
  • SFO-leder, skoleleder eller institutionsleder
  • AKT-vejleder
  • Barnets nuværende kontaktperson
  • Alt efter barnets alder, kan det også deltage

  Hvis barnet skal begynde i skole:

  Af hensyn til ansøgningsproceduren for timer til praktisk assistance kan en repræsentant fra kommunen eller PPR (med beslutningskompetence) med fordel inviteres, da vedkommende her får en vigtig indsigt i barnets støttebehov. Den indsigt kan begrunde beslutningen for visitering af støttetimer. Hvis det ikke er muligt, kan kommune/PPR inviteres til det efterfølgende netværksmøde, hvor behovet for støtte til barnet vurderes.

  På opstartsmødet kan I tage afsæt i følgende dagsorden:

  • Forventninger, ønsker og bekymringer ifm. skolestart/institutionsskifte
  • Børnehavens erfaringer med støttebehov, støttetimer og tanker om skolestart
  • Skolens/kommunens procedure for/erfaring med kronisk sygdom
  • Udarbejdelse af en plan for ansøgning om støtte herunder: Opgavefordeling inden næste møde. Fx skolen søger støtte, forældre indhenter dokumentation fra ambulatoriet m.m.
  • Aftaler om uddannelse af personale Fx hvornår og hvordan forældrene kan oplære kontaktperson(er),  og om kontaktpersonen kan komme på kursus på barnets ambulatorie
  • Dato for netværksmøde og indkaldelse af relevante personer omkring barnet
 • Regelmæssige netværksmøder

  + -

  Det er nødvendigt at følge barnet løbende og skabe klarhed over, hvilke støtteforanstaltninger barnet har brug for, og hvordan disse imødekommes, mens barnet er i institution.

  Med tiden, når behov for støtte er afklaret, kan mødet afholdes med færre fagpersoner fx en pædagog, en kontaktperson og forældrene, hvor man gennemgår og evaluerer aftalerne for barnet.

  Når alle er samlet til mødet, kan der aftales en plan for møderne og hvornår de afholdes, så alle fagpersoner får noterer det i kalenderen.

  Inden mødet:

  Inden netværksmødet anbefaler vi , at forældrene har indhentet en skriftlig udtalelse fra hospitalet, hvor hospitalet vurderer, hvor mange timers støtte barnet har behov for.

  På netværksmødet kan flere personer deltage fx:

  • Skoleleder
  • Kontaktperson
  • Klasselærer/pædagog
  • SFO-personale
  • Forælder
  • PPR / sagsbehandler fra kommunen

  Vi anbefaler, at I sammen udarbejder en fælles handleplan. Til det kan I tage afsæt i Diabetesforeningens skabelon for en ’individuel samarbejdsaftale for barnet’. Bemærk, at vi har to samarbejdsaftaler til henholdsvis skole og dagtilbud. 

  Samarbejdsaftalen indeholder bl.a. følgende trin:  

  • Udpegelse af en (gerne flere) kontaktperson(er) samt en diskussion af, hvilke opgaver en kontaktperson skal varetage
  • Aftaler og procedurer ved sygdom og planlagt fravær for barnets kontaktperson(er)
  • Opfølgning på undervisning af personalet i diabetes. Har teamet omkring barnet og kontaktpersonen nok viden om diabetes?
  • Aftaler om hvordan kommunikationen foregår mellem ansatte, institution, skole og hjem
  • Gennemgang af behandlingsudstyr samt tegn på højt og lavt blodsukker
  • Afklaring af, hvad barnet kan selv, og hvad barnet skal have hjælp til
   Hent kompetenceskema her
  • Afklaring af procedurer for sport og ture ud af huset
  • Plan for håndtering af barnets måltider, herunder udregning af kulhydrater og insulinbehov
  • Aftaler om ny mødedato ca. 3 måneder senere til evaluering og evt. justering af samarbejdsaftalen

  Bemærk, at det er ledelsens ansvar, at:

  • Samarbejdsaftalen bliver udarbejdet
  • Nye medarbejdere kender aftalen
  • Personalet løbende orienteres om ændringer
  • Vikarer informeres om barnets diabetes med henvisning til quick-guiden bagest i samarbejdsaftalen
  • Tilkaldevikarer uden fast tilknytning til barnets klasse/stue kan ikke forventes at have eneansvaret for barnets behandling

Når et barn i institutionen får konstateret diabetes

Det er vigtigt for barnets trivsel og velbefindende, at der hurtigt efter diagnosen bliver etableret et trygt og godt samarbejde mellem barnets hjem og institutionen.

Diabetesforeningen anbefaler derfor, at institutionens ledelse indkalder relevante voksne omkring barnet  til et eller flere netværksmøder. På møderne drøfter I, hvordan I fortsat sikrer en god og tryg hverdag for barnet. 

Sådan organiserer I samarbejdet

  Sådan organiserer I samarbejdet
 • Opstartsmøde – kom godt i gang

  + -

  Det kan skabe tryghed for forældrene, at I som institution indkalder til et kort opstartsmøde i dagene/ugerne lige efter, at barnet har fået konstateret diabetes. Her er forældrene typisk på orlov.

  Forældre får i nogle tilfælde bevilget orlov i 4-12 uger efter diagnosticeringen alt afhængigt af barnets alder, og mange tilbringer de første dage med en indlæggelse på et diabetesambulatorie.

  På opstartsmødet kan flere personer deltage, f.eks.:

  • Forælder
  • Institutionsleder
  • Pædagog/klasselærer
  • evt. barnet selv afhængigt af alder

  Formålet med opstartsmødet er, at I får sat ord på situationen, og at I så småt begynder at tale om, hvordan I sikrer barnet en tryg hverdag i institutionen.

  Vent gerne med at tale om barnets behandling til et senere møde. Familien skal først til at lære barnets krop og signaler at kende, og det kan derfor være svært at sige noget specifikt om barnets diabetes på dette tidspunkt. 

  På opstartsmødet kan I tage afsæt i følgende dagsorden:

  • Status på barnets sygdom
  • Orientering om forældreorlov (forældrene)
  • Plan for indkøring i institution og aftaler i forhold til, hvem der vil være barnets kontaktperson i det daglige
  • Aftaler om uddannelse af personale; f.eks. hvornår og hvordan forældrene kan oplære kontaktperson(er), herunder kontakt til barnets ambulatorie om evt. uddannelse af personalet
  • Afklaring af ansøgningsproces af støttetimer. Herunder opgavefordeling i forhold til næste møde f.eks. skolen søger støtte, forældre indhenter dokumentation fra ambulatoriet mm.
  • Dato for et nyt netværksmøde og indkaldelse af relevante personer omkring barnet
 • Regelmæssige netværksmøder

  + -

  Når familien har lært barnets diabetes lidt bedre at kende, anbefaler vi, at I som institution arrangerer et netværksmøde, hvor de nærmere omstændigheder og detaljer omkring barnets diabetes bliver drøftet.

  Formålet med netværksmødet er at skabe klarhed over, hvilke støtteforanstaltninger barnet har brug for, og hvordan disse imødekommes, mens barnet er i institution.

  Med tiden, når behovet for støtte er afklaret, kan mødet afholdes med færre fagpersoner fx en pædagog, en kontaktperson og forældrene, hvor man gennemgår og evaluerer aftalerne for barnet.

  Når alle er samlet til mødet, kan der aftales en plan for møderne og hvornår de afholdes, så alle fagpersoner noterer det i kalenderen.

  Inden mødet

  Inden netværksmødet anbefaler vi, at forældrene har indhentet en skriftlig udtalelse fra hospitalet, hvor hospitalet vurderer, hvor mange timers støtte barnet har behov for.

  På netværksmødet kan flere personer deltage fx:

  • Barnets forældre
  • Barnets klasselærer/kontaktperson
  • Institutionsleder / SFO-leder
  • Overordnet koordinator (AKT-vejleder)
  • Evt. barnet selv, afhængigt af alder

  Af hensyn til en eventuel kommunal ansøgning om støttetimer til praktisk assistance kan en repræsentant fra kommunen eller PPR (med beslutningskompetence) inviteres.

  Vi anbefaler, at I på mødet udarbejder en fælles handleplan. Her kan I tage afsæt i Diabetesforeningens skabelon ’individuel samarbejdsaftale for barnet’. Bemærk, at vi har to samarbejdsaftaler til henholdsvis skole og dagtilbud.

  Samarbejdsaftalen indeholder bl.a. følgende trin:  

  • Udpegelse af en (gerne flere) kontaktperson(er) samt en diskussion af, hvilke opgaver en kontaktperson skal varetage
  • Aftaler og procedurer ved sygdom og planlagt fravær for barnets kontaktperson(er)
  • Opfølgning på undervisning af personalet i diabetes. Har teamet omkring barnet og kontaktpersonen nok viden om diabetes?
  • Aftaler om hvordan kommunikationen foregår mellem ansatte, institution, skole og hjem
  • Gennemgang af behandlingsudstyr samt tegn på højt og lavt blodsukker
  • Afklaring af, hvad barnet kan selv, og hvad barnet skal have hjælp til
   Hent kompetenceskema her
  • Afklaring af procedurer for sport og ture ud af huset
  • Plan for håndtering af barnets måltider, herunder udregning af kulhydrater og insulinbehov
  • Aftaler om ny mødedato ca. 3 måneder senere til evaluering og evt. justering af samarbejdsaftalen

  Bemærk, at det er ledelsens ansvar, at:

  • Samarbejdsaftalen bliver udarbejdet
  • Nye medarbejdere kender aftalen
  • Personalet løbende orienteres om ændringer
  • Vikarer informeres om barnets diabetes med henvisning til quick-guiden bagest i samarbejdsaftalen
  • Tilkaldevikarer uden fast tilknytning til barnets klasse/stue kan ikke forventes at have eneansvaret for barnets behandling
Spot Sådan Hjælper Du Et Barn Med Diabetes Vejledning Til Skole Og Insitution

Sådan hjælper du bedst et barn med diabetes

Spot Individuel Samarbejdsaftale Dagtilbud

Se hele startkittet