Repræsentantskabsmøde, afstemning

Diabetesforeningens Frivilligpolitik

Som frivillig medvirker du til at skabe stærke relationer, udbrede viden og stå for aktiviteter på tværs af geografi, køn og alder. Frivillige som dig hjælper med at opfylde foreningens formål og vision.

Diabetesforeningen bygger en del af sit arbejde på frivilligt engagement. Uanset om du er aktiv i en bestyrelse som en del af foreningens demokratiske grundlag eller engageret i en aktivitet eller et projekt, så kan du som frivillig medvirke til at gøre en forskel for de mange mennesker, der lever med diabetes og for deres pårørende.

Som frivillig medvirker du til at opfylde foreningens formål og vision om et bedre liv med diabetes - og en fremtid uden.

Som frivillig medvirker du til at skabe stærke relationer, udbrede viden og stå for aktiviteter på tværs af geografi, køn og alder. Frivillige som dig hjælper med at opfylde foreningens formål og vision.

Hvad er frivillighed ud over et stort hjerte?

Frivilligpolitikken er et sæt spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisation.

Sammen med den toårige nationale aktivitetsplan beskriver den, hvorledes foreningen samarbejder om at indfri Diabetesforeningens vision og mål samt gældende strategi

Download Diabetesforeningens strategi

Ved frivilligt engagement forstås en ulønnet indsats, og hvor frivillige medvirker til at skabe og udvikle tilbud og aktiviteter til gavn for alle. Mange frivillige vil sandsynligvis have særlig erfaring med diabetes enten ved selv at have diabetes eller være pårørende. Frivillige har dermed en forståelse af, hvad det vil sige at leve med en kronisk sygdom og et godt grundlag for at udveksle erfaringer og stå for aktiviteter med ligesindede. Samtidig er frivillige en stærk ressource, som muliggør aktiviteter, der ellers ikke bliver udført.

Alle frivillige har mulighed for at bidrage med noget meningsfyldt, hvor personligt engagement, motivation, ansvar og medmenneskelighed er drivkraften.

Alle kan være frivillige, men man skal være medlem af Diabetesforeningen for at kunne vælges til en bestyrelse og dermed tage del i foreningens demokratiske grundlag.

Diabetesforeningen tilstræber så vide rammer som muligt for tilrettelæggelse af frivillige aktiviteter og forventer samtidig, at frivillige er bekendt med og bakker op om den toårige nationale aktivitetsplan.

Vores 4 værdier

  Vores 4 værdier
 • Troværdighed

  + -

  I Diabetesforeningen mener vi, at det er af afgørende betydning, at vi baserer vores holdninger på viden og fakta og formidler dem på en saglig og faktuel måde. Når vi så samtidig ”gør det, vi siger, og siger det, vi gør”, er det med til at styrke troværdigheden.

  Endvidere dækker troværdighed over, at vi er åbne, ærlige og direkte i vores kommunikation.

 • Åbenhed

  + -

  Åbenhed er en forudsætning for at kunne opbygge et tillidsforhold, hvori indgår ærlighed, loyalitet og dermed tryghed.

  Diabetesforeningen bygger på demokrati og dialog. Her kan alle sige deres mening og forvente at blive hørt. Vi ønsker åbenhed – både i det daglige arbejde og i kontakten med det omgivende samfund. Omverdenen skal kunne se, hvad vi arbejder med, og hvordan vi bruger de indsamlede midler. Målet er at fremstå som en troværdig og imødekommende forening, der varetager personer med diabetes' interesser.

 • Respekt

  + -

  I Diabetesforeningen anerkender vi det enkelte menneskes værdi, status, vigtighed og berettigelse. At vise respekt er ikke det samme som at skulle være enig med en anden person, men det er at anerkende hinandens forskelligheder samt synspunkter og holdninger. Respekten udvises gennem den enkeltes ord og handlinger over for omgivelserne, og ved at den enkelte giver udtryk for egne meninger og udviser oprigtighed i sin opførsel over for andre.

 • Empati

  + -

  Empati betyder, at man genkender og forstår, hvordan andre mennesker har det.

  I Diabetesforeningen er det af stor betydning, at vi i alle sammenhænge erkender og forstår de vilkår, som påvirker hverdagen for andre, hvad enten det drejer sig om ansatte, frivillige eller vores medlemmer. At besidde empati er en grundlæggende værdi for et konstruktivt samarbejde og afgørende for at kunne yde professionel råd og vejledning til vores medlemmer og de frivillige.

To kvinder spiller håndboldfitness
Diabetesforeningen bygger på demokrati og konstruktiv dialog. (Motiv: håndboldfitness)

Som frivillig kan du forvente af organisationen

 • En åben og imødekommende modtagelse, uanset om man ønsker at stille op til et bestyrelsesvalg, eller man ønsker at engagere sig som frivillig i en aktivitet eller bidrage til et projekt.
 • En grundig introduktion til foreningen og aktiviteten – både lokalt, regionalt og med støtte fra frivillighedskonsulenterne.
 • Adgang til relevant information og værktøjer blandt andet via nyhedsmails, hjemmeside og vejledning ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.
 • Medindflydelse på foreningens indsatser lokalt og regionalt.
 • Lydhørhed over for nye idéer inden for rammerne af Diabetesforeningens formål, vision og strategi.
 • Opbakning til og anerkendelse af den frivillige indsats.
 • Tilbud om deltagelse i relevante møder og netværk med andre frivillige i foreningen.
 • Tilbud om kompetenceudvikling og kurser.
 • At udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde godtgøres.

Af dig som frivillig forventes, at du

 • Er gode ambassadører for foreningen, for eksempel sætter sig godt ind i foreningens hovedbudskaber og i diabetessagen.
 • Møder andre mennesker og deres behov med afsæt i Diabetesforeningens værdier: troværdighed, åbenhed, respekt og empati.
 • Yder en aktiv indsats for foreningen inden for den aftalte ramme blandt andet i overensstemmelse med den toårige nationale aktivitetsplan.
 • Tager aktivt ansvar for, at aftaler overholdes og deltager i nødvendig planlægning,  mødeaktivitet og kurser.
 • Trækker sig fra tillidshverv eller aktiviteter, hvis man for eksempel ikke ønsker at udføre dem eller ikke kan overkomme dem.
 • Anvender de tildelte økonomiske midler med fornuft og omhu og til gavn for medlemmerne.
 • Overholder tavshedspligten og persondataforordningen ved adgang til fortrolig information og data, jævnfør gældende retningslinjer.
 • Sætter sig ind i og bakker op om beslutninger truffet i organisationen.
 • Kender og respekterer arbejdsgange og frister i foreningen, for eksempel i forbindelse med afregning og bestilling af varer.
 • Gør sin indflydelse gældende gennem de formelle demokratiske organer, for eksempel ved at møde op til møder.
Diabetesforeningens Frivilligpolitik forside

Frivilligpolitik

Få det hele med

Læs eller download hele vores Frivilligpolitik som pjece.