Fem personer diskuterer

Bestyrelsens opgaver

Godt 1.200 frivillige engagerer sig i Diabetesforeningen. Her guider vi dig gennem opgaver og muligheder i lokalforeningen, børnefamiliegruppen, ungegruppen og regionsudvalget.

Bestyrelse arbejder

Bestyrelsens funktion

Øverste myndighed i ungegrupper, børnefamiliegrupper, regionsudvalg og lokalforeninger er en bestyrelse, der bliver valgt på den lokale generalforsamling, og refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Bestyrelsen har en række opgaver og ansvar, som den skal leve op til.

Kursus

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den største demokratiske begivenhed i grupper, udvalg og lokalforeninger. Alle medlemmer i lokalområdet har stemmeret og kan fremsætte forslag til agendaen. I forbindelse med generalforsamlingen er der både formalia og praktiske opgaver. 

Diabetesforeningens lokale repræsentant

Lokalforeningens formål er at gøre en forskel for mennesker, der lever med diabetes tæt inde på livet, og vi tilstræber, at der findes en lokal diabetesforening i alle landets kommuner.

Det gør vores lokalforeninger til en vigtig brik i indsatsen for vores fælles vision: Et godt liv med diabetes – og en fremtid uden.

En lokalforening er med til at udvikle, organisere og drive lokale aktiviteter og netværk, der er åbne for alle, som er interesserede.

Lokalforeningens opgaver

  Lokalforeningens opgaver
 • Lokale aktiviteter og netværk

  + -

  En Lokalforening kan selv udvikle lokale aktiviteter og netværkstilbud. Arrangementerne er åbne for alle – uanset om man er medlem af Diabetesforeningen, eller blot er interesseret i at vide mere om diabetes.

 • Faste opgaver

  + -

  En lokalforening skal:

  • Deltage i foreningens kampagner, der bliver udviklet og koordineret af sekretariatet
  • Sørge for at udvikle sig, ved løbende at hverve nye i det lokale arbejde. Hvervningen kan for eksempel udføres ved at lægge information om lokalforeningens funktion og medlemmer hos behandlere og andre steder, hvor mennesker med relation til diabetes kommer.
 • Lokale repræsentanter

  + -

  En lokalforening skal, i samarbejde med lokalbefolkningen, gøre en indsats for, at relevante lokale råd og udvalg er bekendt med Diabetesforeningens politik og strategi – og tænker det ind i udvikling og gennemførelse af lokale aktiviteter.

  Løbende samarbejde med sekretariatet

  De lokale repræsentanter kan løbende sparre med både Diabetesforeningens regionsudvalg og sekretariatet, og efter behov inddrager Diabetesforeningens sekretariat de lokale repræsentanter i høringer.

 • Information, vejledning og rådgivning

  + -

  Lokalforeningen skal informere, vejlede og rådgive om hverdagen med diabetes. Det er vigtigt at understrege, at medlemmer af en lokalforening ikke vejleder som hverken læge eller anden diabetesbehandler. Rådgivningen er baseret på egne erfaringer og med udgangspunkt i de værktøjer, Diabetesforeningen har udviklet.

Fællesskab og aktiviteter for børnefamilier

En børnefamiliegruppe er til for at skabe netværk og aktiviteter for familier med diabetes. Her kan både forældre og børn støtte hinanden. Mens forældrene udveksler erfaringer og oplevelser, kan børnene lege med andre børn, der også har diabetes.

Diabetesforeningen har en børnefamiliegruppe i hver region. Gruppen refererer til Hovedbestyrelsen og består typisk af 5-10 medlemmer, der arrangerer hyggelige og sjove aktiviteter – primært for børn og unge under 18 år og deres familier.

Børnefamiliegruppens opgaver

  Børnefamiliegruppens opgaver
 • Faste opgaver i en børnefamiliegruppe

  + -

  Børnefamiliegruppen deltager i Diabetesforeningens årlige repræsentantskabs- eller delegeretmøde. Her har gruppen én stemmeberettiget repræsentant pr. region.

   

  Alle børnefamiliegrupper skal have fokus på:

  • Diabetesforeningens strategi om øget synlighed
  • Hvervning af medlemmer
  • Politisk indflydelse
  • Deltagelse i de kampagner, som bliver udviklet og koordineret af sekretariatet
  • At fremme samarbejde og erfaringsudveksling med regionsudvalget og lokalforeningerne
  • Rådgivning og vejledning
 • Medlem af bestyrelsen

  + -

  Du kan vælge at gå efter en af de faste roller som formand eller kasserer i gruppens bestyrelse.

  En bestyrelse skal bestå af mindst tre medlemmer: En formand, en kasserer (der ikke må være fra samme husstand som formanden), og nogle bestyrelser vælger også at udpege en næstformand og/eller en sekretær.

  Formanden leder bestyrelsen, og bestyrelsesmedlemmerne har et personligt ansvar for at leve op til formål, vedtægter, retningslinjer og strategier, som er formuleret af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

  Lokal forretningsorden

  Bestyrelsen formulerer en forretningsorden, der beskriver f.eks.:

  • Regler/frister for indkaldelse til møder og krav til dagsorden
  • Opgavefordeling
  • Rammer for samarbejdet
  • Skrivning, udsendelse og godkendelse af mødereferater
  • Budget, regnskab og opfølgning på økonomi.
 • Udvalg og konkrete aktiviteter

  + -

  Du kan vælge at deltage i aktiviteter, der allerede er i gang, eller du kan komme med idéer til nye.

  Har du lyst til at:

  • Være med til noget organisatorisk, praktisk eller administrativt?
  • Udvikle oplysningsaktiviteter?
  • Lede en motionsaktivitet eller legeaktivitet?
  • Lede et online-fællesskab?
  • Rådgive forældre til børn, der har diabetes?

Fællesskab og aktiviteter for og med unge

Ungegrupperne er til for dig, der er ung med diabetes. Her kan du møde andre unge, der kender nogle af de samme situationer som dig. I ungegruppen snakker vi nogle gange om at være ung med diabetes, men først og fremmest er vi fælles om de aktiviteter, vi stabler på benene. 

Diabetesforeningen har en ungegruppe i hver region. Gruppen refererer til Hovedbestyrelsen og består typisk af 5-10 medlemmer, der arrangerer aktiviteter – primært for unge mellem 18 og 30 år og deres familie/pårørende. 

Ungegruppens opgaver

  Ungegruppens opgaver
 • Faste opgaver i en ungegruppe

  + -

  Ungegruppen deltager i Diabetesforeningens årlige repræsentantskabs- eller delegeretmøde. Her har gruppen én stemmeberettiget repræsentant pr. region.

  Alle ungegrupper skal have fokus på:

  • Diabetesforeningens strategi om øget synlighed
  • Hvervning af medlemmer
  • Politisk indflydelse
  • Deltagelse i de kampagner, som bliver udviklet og koordineret af sekretariatet
  • At fremme samarbejde og erfaringsudveksling med regionsudvalget og lokalforeningerne
  • Rådgivning og vejledning.
 • Medlem af bestyrelsen

  + -

  Du kan vælge at gå efter en af de faste roller som formand eller kasserer i gruppens bestyrelse.

  En bestyrelse skal bestå af mindst tre medlemmer: En formand, en kasserer, og nogle bestyrelser vælger også at udpege en næstformand og/eller en sekretær.

  Formanden leder bestyrelsen, og bestyrelsesmedlemmerne har et personligt ansvar for at leve op til formål, vedtægter, retningslinjer og strategier, som er formuleret af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

  Lokal forretningsorden

  Bestyrelsen formulerer en forretningsorden, der beskriver f.eks.:

  • Regler/frister for indkaldelse til møder og krav til dagsorden
  • Opgavefordeling
  • Rammer for samarbejdet
  • Skrivning, udsendelse og godkendelse af mødereferater
  • Budget, regnskab og opfølgning på økonomi.
 • Udvalg og konkrete aktiviteter

  + -

  Du kan vælge at deltage i aktiviteter, der allerede er i gang, eller du kan komme med idéer til nye.

  Har du lyst til at:

  • Være med til noget organisatorisk, praktisk eller administrativt?
  • Udvikle oplysningsaktiviteter?
  • Lede en motionsaktivitet eller social event?
  • Lede et online-fællesskab?

Ansvar for regionale aktiviteter

I hver af landets regioner er der etableret et regionsudvalg. Regionsudvalgene består hvert af 3-8 medlemmer. Regionsudvalgene refererer til Hovedbestyrelsen.

Regionsudvalgene skal sikre, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og strategier. Udvalgene arbejder blandt andet for at sikre, at mennesker med diabetes får en bedre behandling, og at Diabetesforeningen får indflydelse på det regionale sundhedspolitiske arbejde ved at samle bidrag til høringssvar, indstille til relevante regionale og lokale råd og udvalg (for eksempel patientinddragelsesudvalg).

Regionsudvalgets opgaver

  Regionsudvalgets opgaver
 • Regionalt anker for foreningen

  + -

  Regionsudvalget skal have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, og deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af sekretariatet.

  Udvalget indgår i koordinerede indsatser med de øvrige frivillige i regionen og Diabetesforeningens sekretariat for at påvirke meningsdannere og beslutningstagere.

  Regionsudvalgene deltager i foreningens årlige repræsentantskabsmøde eller delegeretmøde med én stemmeberettiget repræsentant pr. regionsudvalg.

 • Regionalpolitisk vagthund

  + -

  Regionsudvalget holder øjne og ører åbne i forhold til varslede besparelser og mulige forringelser for mennesker med diabetes og deres pårørende i regionen. 

  Udvalget arbejder for at påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via sekretariatet.

  På den måde skal udvalget arbejde for, at Diabetesforeningen får indflydelse på det regionale sundhedspolitiske arbejde ved at samle bidrag til høringssvar, indstille til relevante regionale og lokale råd og udvalg (for eksempel patientinddragelsesudvalg).

Nye frivillige på kursus

Sådan finder I nye frivillige

Flere frivillige til fællesskabet skaber energi, flere hænder til at løfte opgaven og ikke mindst nye og spændende idéer til det lokale fællesskab.

Personer på gåtur

Sådan byder I nye frivillige velkommen

En god modtagelse sikrer en god start, hvor nye frivillige kender rammerne for deres indsats.

Kurser

Foreningens demokratiske møder

Foreningens udvikling og strategi bliver fastlagt på de vedtægtsbestemte tilbagevendende møder. Find referater og få et overblik over din bestyrelses ansvar og muligheder ved møderne.

Læs om faste møder
Rådgivning

Hvervning af medlemmer

Jo flere vi er, jo stærkere er vores stemme, indflydelse og kræfter til at gøre en værdifuld indsats. Derfor har lokalforeningerne særligt fokus på at hverve medlemmer.

Læs om hvervning

At være frivillig skal give energi og glæde

Når du overvejer at blive frivillig, er det allervigtigste, at du vælger noget, du brænder for, og som er målrettet dine interesser.

Der er masser af muligheder. Både for selv at foreslå aktiviteter, og for at deltage i aktiviteter, der allerede er en etableret del af den lokale forankring. Medlem af en bestyrelse? Leder af en motionsaktivitet? Med i en børnefamiliegruppe eller ungegruppe? Rådgive om diabetes? Netværksgruppe?

Anne Kaehne

Anne Kaehne

Mail: aka@diabetes.dk

Telefon: 30 65 49 12

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til værktøjer til presse og markedsføring.