Mapper

Daglig drift i bestyrelsen

Overvejer du at blive kasserer i din lokale forening eller gruppe, eller er du det allerede? Her er din guide til muligheder og opgaver som kasserer i Diabetesforeningen.

Kassererens opgaver

For at blive kasserer i en lokalforening/gruppe, skal du være medlem af bestyrelsen. Som kasserer for lokalforeningen/gruppen, er det obligatorisk, at du bruger Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel til jeres bogføring. Det betyder, at du skal have adgang til en computer med programmet Excel fra Microsoft. 

Regnskabsmodellen bliver sendt til kassereren forud for et nyt regnskabsår, men kan også hentes på diabetes.dk eller rekvireres hos bogholderiet.

Som kasserer skal du samle alle bilag med indtægter og udgifter samt sørge for, at de er godkendt af formanden og en anden fra bestyrelsen (for eksempel dig selv).

Som kasserer skal du sørge for, at lokalforeningen/gruppen lever op til Diabetesforeningens regnskabsregler for lokalforeninger og grupper. Når bestyrelsen holder møder, er det kassereren, der skal fremlægge regnskabet for resten af bestyrelsen.

Generalforsamling

Til den årlige generalforsamling er det kassereren, der fremlægger årsregnskabet for forsamlingen. 

Når du er valgt som kasserer

Når du er blevet valgt som kasserer for lokalforeningen/gruppen, sørger Diabetesforeningens bogholderi for at oprette en fuldmagt til jeres konto i Danske Bank. Er der behov for det, kan bogholderiet udstede et personligt Mastercard til dig som kasserer.

Regnskabsregler og elektronisk regnskabsmodel

Her finder du den elektroniske regnskabsmodel og regnskabsreglerne for lokalforeninger, børnefamilie- og ungegrupper. I regnskabsreglerne kan du blandt andet læse om udgifter og indtægter, bogføring, årsregnskab og revision.

Årsafslutning

Når året er slut, og du har færdiggjort lokalforeningens eller gruppens regnskab, skal Excel-filen sendes ind til bogholderiet, der vil foretage en regnskabsteknisk gennemgang af det. Til denne gennemgang skal bogholderiet bruge en eventuel kasseoptælling og relevante kontoudtog.

Efter gennemgangen sender bogholderiet årsregnskabet retur med signering for gennemgang. Som kasserer skal du herefter gennemgå årsregnskabet med jeres kritiske revisor. 

Adgang til Danske Bank (A-Z)

  Adgang til Danske Bank (A-Z)
 • Kom godt i gang

  + -

  Alle lokale foreninger og grupper anbefales at bruge District i Danske Bank til at administrere økonomien 

  1. Når du har modtaget dit bruger-id og din nøgleviser fra sekretariatet skal du gå ind på Log paa District (danskebank.dk)
  2. Følg vejledningen på siden for at logge på for første gang
  3. Nu er du klar til at bruge modulerne i District, hvor du kan se jeres konto, oprette betalinger og andre nyttige ting. 
 • Betaling af regninger

  + -
  1. Gå ind på District og log på: Hjælp (danskebank.dk)
  2. Følg vejledningen her: Betal indbetalingskort (danskebank.dk) for at betale en regning
  3. Du godkender betalingen med samme kode, som du bruger til at logge på.
 • Kontooverførsel

  + -
  1. Gå ind på District og log på: Hjælp (danskebank.dk)
  2. Følg vejledningen her: Opret kontooverførsel i netbanken (danskebank.dk)
  3. Du godkender betalingen med samme kode, som du bruger til at logge på. 
MP RGB Notm Logo+Type Horisontal Blue

MobilePay i lokalforeninger og grupper

Som forening kan I få en aftale med MobilePay til betalinger. Ordningen hedder Myshop.

Få hjælp til at oprette en aftale

Sekretariatet opretter aftalen og kobler den op til det bankkontonummer, som rådighedsbeløbet udbetales til. Efter oprettelsen vil lokalforeningen eller gruppen modtage en mail med en vejledning til, hvordan aftalen lægges på de smartphones eller tablets, man ønsker.

Aftalen oprettes ved, at lokalforeningen eller gruppen sender en mail til bogholderiet@diabetes.dk

Sådan opretter du Myshop på MobilePay

Har I behov for betaling ved arrangementer, kan I benytte jer af MobilePay.

Det kræver blot, at foreningen eller gruppen har følgende:

 • En foreningskonto i en bank
 • En smartphone eller tablet.

Ønsker I at oprette en aftale, vil sekretariatet sørge for følgende:

 • Oprettelse af aftale i Myshop med lokalforeningen eller gruppens konto som betalingskonto
 • Levere klistermærker med MobilePay logo fra MobilePay. Det giver en professionel fremtoning, når du står på en stand og sælger varer. 
Christina

Kontaktperson for Region Syddanmark:

Christina Christensen
Telefon: 63 12 90 36
Mail: chc@diabetes.dk

Jørn

Kontaktperson for Region Hovedstaden og Region Sjælland:

Jørn Kristian Jacobsen
Telefon: 63 12 90 83
Mail: jkj@diabetes.dk

Tina

Kontaktperson for Region Nordjylland og Region Midtjylland:

Tina H. Nawrocki 

Telefon: 63 12 90 48
Mail: thn@diabetes.dk

§ 18 midler og andre offentlige tilskud

  § 18 midler og andre offentlige tilskud
 • Hvad er § 18-midler

  + -

  Hver kommune afsætter en pulje, som I kan søge tilskud til frivilligt socialt arbejde i. Puljernes størrelse er forskellig fra kommune til kommune.

 • Hvordan søger jeg § 18-midler?

  + -

  På kommunens hjemmeside finder du oplysninger og vejledning til ansøgning af § 18-midler. Du kan blandt andet finde oplysninger om målgrupper, terminer for ansøgninger/brug af ansøgningsskema og tildelingskriterier. 
   
  Med ansøgningen skal lokalforeningens lokale vedtægter vedlægges – hvis det kræves – sammen med referatet fra jeres seneste generalforsamling samt navnelisten på lokalforeningens nuværende bestyrelse. 
   
  § 18-bevillinger er betinget af, at lokalforeningen efterfølgende fremsender regnskab og en redegørelse for anvendelsen af det bevilgede beløb. Dette skal også fremgå af lokalforeningens bogføring og årsregnskab.

 • Bevilgede § 18-midler 

  + -

  Diabetesforeningens CVR nr. 35 23 15 28 skrives på ansøgningen til kommunen. Når midlerne bliver bevilget, går de ind på Diabetesforeningens NemKonto 3 574 428 904, og herfra flytter vi dem til lokalforeningens konto. Hvis du søger midlerne til en motivationsgruppe, skal de mærkes 'motivationsgrupper'. 
   
  Så snart bevillingsskrivelsen fra kommunen kommer, skal du sende en kopi til Diabetesforeningens bogholderi:

  Diabetesforeningen

  Stationsparken 24, st.tv.

  2600 Glostrup

  Att.: Bogholderiet

 • § 18 for motivationsgrupper

  + -

  En motivationsgruppeinstruktør kan i samarbejde med Diabetesforeningens lokalforening i kommunen søge § 18-midler hos kommunen til drift, rekvisitter, adgangskort til motionsaktiviteter med videre. 
   
  Motivationsgruppeinstruktører kan ikke selv ansøge kommunen om § 18-midler, fordi tilskuddet ikke gives til enkeltpersoner, men kun til foreninger. I skal som lokalforening altså stå som den formelle ansøger, men instruktøren kan godt optræde som lokalforeningens kontaktperson. 
   
  Når midlerne er bevilget, er det jeres ansvar i lokalforeningen, at de bliver brugt i henhold til den kommunale bevilling. I skal derfor have fyldestgørende bilag/fakturaer for at kunne godtgøre udlæg. 

 • Hvis kommunen ønsker originalfakturaer

  + -

  Kommunen kan bede om originalfakturaen. Hvis de gør, tager du en kopi af fakturaen, og på den skriver du et notat om, at kommunen har ønsket den originale. Kopi inklusive notat fungerer som bilag, og skal også ligge sammen med bevillingen.

 • Indtægter og udgifter i samme regnskabsår

  + -

  Det er mest praktisk, at udgifter og indtægter ligger i samme regnskabsår.

  Omkring årsskiftet kan det derfor være hensigtsmæssigt, at overskydende midler bliver flyttet til en særlig konto. Hvis det bliver nødvendigt skal du bede om tilladelse fra dem, der har givet et tilskud. 
   
   
   

 • Sæt §18-midler rigtigt ind i regnskabsoversigten

  + -

  Vær opmærksom på, at Excel-arket med regnskabsmodellen har en særlig indtægts- og udgiftskonto til §18-midler. 

Rådighedsbeløb

Alle lokale foreninger eller grupper bliver tildelt et årligt rådighedsbeløb. Beløbet bliver automatisk overført til foreningens eller gruppens bankkonto i fire rater henholdsvis medio januar, primo april, primo juli og primo oktober.

Udbetaling af rådighedsbeløb forudsætter, at der er afholdt generalforsamling i henhold til vedtægterne, og at der er forelagt godkendt regnskab.

Sponsorstøtte

Ønsker I at supplere jeres rådighedsbeløb, har I mulighed for at søge sponsorater. Der findes mange fonde eller virksomheder, der støtter et godt formål. 

Muligheder for sponsorstøtte

  Muligheder for sponsorstøtte
 • Lokale fonde og foreninger 

  + -

  Der findes fonde, der har til formål at støtte aktiviteter i lokalområdet eller foreninger som Lions Club og Rotary, der har velgørende arbejde som deres formål.

 • Virksomheder 

  + -

  Mange virksomheder støtter gerne arrangementer, der har tilknytning til det område, virksomheden er placeret. Mange banker har for eksempel puljer til at støtte lokale aktiviteter. Virksomheder, der beskæftiger sig med sundhed eller fødevarer, kan også være gode steder at søge. Tidligere har lokalforeninger haft stort held med at søge støtte hos blandt andet: supermarkeder, apoteker og levnedsmiddelproducenter.

 • Det offentlige

  + -

  Både stat og kommuner har afsat midler til at støtte forskellige arrangementer. Mange kommuner støtter sygdomsforebyggende arrangementer. Ifølge servicelovens § 18 skal kommunerne samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger.