Modtagere af handlingspris 2019

Handlingsprisen

Hvem skal vinde Diabetesforeningens Handlingspris 2021? Indstil det bedste projekt fra dit område.

Traditionen tro uddeles Diabetesforeningens Handlingspris på Folkemødet som en anerkendelse af et projekt eller initiativ, der arbejder for at mindske ulighed på diabetesområdet og sikre et bedre liv for mennesker med diabetes. Coronakrisen har på tragisk vis tydeliggjort den sociale ulighed i sundhed og har gjort skællet fortsat større. I kølvandet af nedlukning og forsamlingsforbud er der opstået en række mentale udfordringer særligt for de i forvejen sårbare borgergrupper samtidig med, at de gode livsstilsvaner, der bidrager til forebyggelse af diabetes, vanskeliggøres. Projektet eller initiativet der indstilles til Handlingsprisen, skal derfor understøtte pejlemærket om, at flere skal have en velreguleret diabetes og skal samtidig bidrage til forebyggelse af følgesygdomme/multisygdommen, både set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv.

Diabetesforeningen og et dommerpanel bestående eksperter på diabetesområdet, udvælger det bedste projekt eller initiativ, der har gjort en særlig indsats for at mindske ulighed på diabetesområdet og som bidrager til forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme, set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv. Projektet eller initiativet belønnes med en pris på 10.000 kr.

Indstil et projekt til prisen

Hvis du kender til et projekt, du mener bør indstilles til prisen, skal du udfylde nedenstående skema og sende det til jpm@diabetes.dk med kontaktoplysninger på den projektansvarlige, senest den 14. maj 2021.

Kriterier til Handlingsprisen

De indstillede projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

  • Målgruppen: Det er et krav, at tiltaget sigter mod at mindske uligheden i diabetesområdet, samt bidrager til at forebygge følgesygdomme/multisygdomme, set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv.
  • Patientinddragelse/Patienten i centrum: Det vægtes positivt, hvis projektet formår at inddrage patienterne på en god og meningsfuld måde, hvor patienterne føler sig hørt og inddraget. Desuden er det en fordel, hvis projektet bidrager til at skabe netværk, der kan støtte patienten i at overkomme udfordringer forbundet med livet med diabetes.
  • Tværsektorielt: Det er en fordel, hvis projektet bidrager til samarbejde på tværs, samt styrker det nære sundhedsvæsen. Inddragelse af øvrige aktører vil vægtes positivt. Ligeledes vil datadeling og kvalitetsudvikling i det tværfaglige samarbejde tælle op.
  • Innovativt: Det vægtes, hvis tiltaget er innovativt og tænker i nye måder at bekæmpe ulighed i diabetes, herunder implementering af nye arbejdsgange og -metoder.
  • Dokumenterbare eller forventede resultater: Det vægtes, at effekterne fra tiltaget er dokumenteret. Hvis projektet enten er i opstartsfasen eller igangværende, og der derfor endnu ikke findes dokumenterbare resultater, lægges der vægt på de forventede resultater af projektet.
  • Udbredelsesmuligheder: Det vægtes, i hvor høj grad der er mulighed for at overføre projektet til et andet geografisk område. Det er væsentligt, at erfaringerne fra projektet kan udbredes til andre områder i Danmark.

Baggrund for Handlingsprisen 2021

I år ønsker Diabetesforeningen at fokusere på ulighed i sundhed og forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme set ud fra et fysisk og mentalt sundhedsperspektiv under pejlemærket ”Flere med en velreguleret diabetes.”

Diabetes er en kronisk sygdom med stor kompleksitet. For patienten indebærer livet med diabetes ofte hyppig kontakt med sundhedsvæsenet, daglig indtag af medicin samt et konstant fokus på livsstil og vaner for at mindske symptomerne og for at undgå udviklingen af følgesygdomme. Det gælder både patienter med type 1- og type 2-diabetes, og alt dette har både betydning for, hvor velbehandlede patienterne er, og selvfølgelig også deres oplevelse af livskvalitet og mentale velbefindende.

Patienter, der ikke er velbehandlede, vil oftere udvikle følgesygdomme/multisygdomme og blive indlagt akut på sygehuset. Det kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte patients livskvalitet, og betyder samtidig øgede udgifter til behandling og pleje i sundhedsvæsenet.

Særligt hårdt rammes kortuddannede personer med diabetes. På diagnosticeringsområdet er der store forskelle - patienter med høj uddannelse diagnosticeres i gennemsnit fem år tidligere end patienter med kort uddannelse. Desuden har højt uddannede færre svære komplikationer ved diagnosetidspunktet. Også efter diagnosen er der store forskelle i sygdomsforløbet.

Kortuddannede personer med diabetes er ofte mindre velregulerede, og har derfor en højere risiko for at udvikle senkomplikationer/følgesygdomme samt tidlig død, sammenlignet med langt-uddannede personer med diabetes. Dette understreger, at der er et særligt behov for målrettede programmer, der tager hensyn til og støtter op om sårbare patienter med diabetes, for dermed at undgå øget ulighed i sundhed og behandling hos personer med diabetes. Ydermere understreger det, at der er behov for et fokus på forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme, så livskvaliteten ikke yderligere forværres for personer med diabetes.

Derfor uddeler Diabetesforeningen Handlingsprisen 2021 til et projekt eller initiativ, der har gjort en særlig indsats for at mindske ulighed på diabetesområdet og som bidrager til forebyggelse af følgesygdomme/multisygdomme.