Region Syddanmark2

Regionsudvalg

Regionsudvalgene sikrer, at forskellige regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier.

Regionsudvalgenes opgaver

I hver af landets regioner etableres et regionsudvalg. Regionsudvalget består af tre-otte medlemmer. Regionsudvalgene står for, at de regionale aktiviteter er i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål og vedtagne strategier. Derudover skal regionsudvalgene:

  • Have fokus på foreningens strategi om øget synlighed, medlemshvervning og politisk indflydelse, samt deltage i foreningens kampagner, der overordnet koordineres af hovedkontoret.
  • Fremme samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem regionens lokalforeninger og børnefamilie- og ungegrupper samt fremme dialogen mellem lokalforeningerne og Hovedbestyrelsen.
  • Udpege en eller flere repræsentanter til offentlige udvalg, hvor Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret. Repræsentanterne skal i samarbejde med regionsudvalgene arbejde for, at relevante regionale råd og udvalg i videst muligt omfang gøres bekendt med og medtænker Diabetesforeningens politik og strategi i den regionale planlægning og handling. Hovedkontoret kan tillige inddrage repræsentanterne i forbindelse med høringer. Regionsudvalget og repræsentanter kan i deres arbejde trække på bistand fra hovedkontoret efter nærmere aftale.
  • Påvirke det regionale politiske niveau, koordinere og understøtte arbejdet i de forskellige regionale råd og udvalg samt regionens lokalforeninger efter aftale med Hovedbestyrelsen via hovedkontoret.

Regionsmøder

Der afholdes regionsmøder to gange årligt. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem hovedkontoret og regionaludvalgenes formænd og næstformænd. Formålet med møderne er dels at sikre dialog, koordinering og information mellem parterne indenfor emnerne politik, kampagner og medlemshvervning, dels at afholde kurser i det omfang, det er nødvendigt.

Formændene for regionsudvalgene og to øvrige medlemmer af hvert regionsudvalg mødes mindst én gang årligt med Hovedbestyrelsen. Møderne tilrettelægges i et samarbejde mellem regionsudvalgenes formænd, hovedkontoret og Hovedbestyrelsen. Hovedkontoret har initiativforpligtigelsen. Et obligatorisk punkt på dagsordenen med Hovedbestyrelsen er fastlæggelse af de overordnede rammer og temaer for regionsmøderne.

 

Region Hovedstaden

Region H1
Fra venstre forrest: Einar Bolt, Per Slot, Elsa Bergenholz. Fra venstre bagerst: Einar Eriksen, Villy Kofod og Paul Østerby Sørensen

Region Midtjylland

 

Region M1
Fra venstre forrest: Gitte Jensen og Lissi Rasmussen. Fra venstre midt: Per Borch Kristensen, Karin Iversen, Jørgen Birkmose Jensen, Bent Schouw. Fra venstre bagest: Jan Erik Christensen, Erik Buus, Herman Nielsen

Region Nordjylland

 

Region N1
Fra venstre: David Rasmussen, Steen Jørgensen, Henning Nielsen, Meinar Ortind, Tove Brix, Henning Michael Thygesen og Susanne Brøndbjerg Højlund

Region Sjælland

 

Region Sjælland1
Fra venstre: Torben Joconde, Anne Petersen, Jens T. Gammelgaard Nielsen, Dorte Mørck Andersen, Birgit Mensberg og Jytte Kristiansen

Region Syddanmark

Region Syddanmark1
Fra venstre: Jan Bolvig Stokholm, Mogens Sandbæk, Inger Irene Hansen, Lars Peter Damkjær, Kate Møbjerg Nielsen, John Arne Sørensen (JAS) og Bent Meng Larsen