Christiansborg Rytterstatue

National sundhedsaftale

Flere og flere danskere får type 2-diabetes. Samtidig behandles flere uden for hospitalerne. Det kræver styrket samarbejde, en bedre sammenhæng og en tilpasning af sundhedstilbuddet.

Sundhedsvæsnet står over for betydelige udfordringer, som følge af at flere og flere danskere få kroniske sygdomme som diabetes - samtidig med at mange behandlinger rykker ud af hospitalerne og nu varetages i hjemmet, hos egen læge og af kommunale sundhedstilbud.

Behand­lings­ansvaret for ca. 85% af borgerne (ca. 210.000 personer) med type 2-diabetes ligger i dag hos den praktiserende læge

Det kræver set fra Diabetesforeningen et styrket samarbejde, en bedre sammenhæng og en tilpasning af sundhedstilbuddet til mennesker med type 2-diabetes og mennesker med risiko for at få diabetes. Vi skal binde sundhedsvæsen meget tættere sammen på tværs af hospitaler, kommuner og hele praksissektoren. Og med den en­kel­te borger i centrum for samarbejdet, så vi kan styrke behandling og reducere ulighed i kronisk syg­dom.

Diabetesforeningen hilser regeringens initiativ med oprettelse af 21 sundhedsklynger velkommen, men gør samtidig opmærksom på, at struktur ikke gør det alene

Den opgave har vi i Diabetesforeningen længe arbejdet med, fordi behand­lings­ansvaret for ca. 85% af borgerne (ca. 210.000 personer) med type 2-diabetes i dag ligger hos den praktiserende læge. Over de sidste 2-3 måneder har vi haft samlet en gruppe af faglige eksperter og patienter til at udvikle konkrete løsninger for mennesker med type 2-diabetes. Mange af de udviklede løsninger kan bruges bredt i forhold til andre kroniske sygdomme.  

Diabetesforeningen hilser regeringens initiativ med oprettelse af 21 sundhedsklynger velkommen, men gør samtidig opmærksom på, at struktur ikke gør det alene. Nu skal arbejdet konkretiseres i bindende kvalitetskrav, økonomiske incitamenter for styrket samarbejde og ambitiøs brug af data på tværs af sektorer.

Diabetesforeningen kommende løsningskatalog

Vi skaber nærhed og tættere sammenhæng på tværs ved at:

  • Skabe klare økonomiske incitamenter til at samarbejde på tværs. Alle parter i samarbejdet skal honoreres for at løfte et samlet ansvar for en gruppe af borgere – sådan er det ikke i dag.
  • Garantere borgere med type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme et tværsektorielt team, der skræddersys efter den enkeltes behov som del af kommende sundhedsfællesskaber. Med projektet TværSam har vi allerede en veludviklet og gennemprøvet model, der kan ud­bredes.

Vi sætter den enkelte borger først og reducerer uligheden ved at:

  • Sikre alle nydiagnosticerede mennesker med type 2-diabetes en individuel startpakke med præcis de tilbud om uddannelse, kost, træning mv., de har brug for. Det er veldokumenteret, at det betaler sig at investere i skræddersyede tilbud fra starten. Og vi har udviklet modellen.
  • Anvende eksisterende viden om værdien af de såkaldte PRO-data, der understøtter sundheds­per­­sonalet i en målrettet og differentieret behandling. Vi kan og skal bruge ressourcerne bedre. Mange mennesker med diabetes klarer sig selv - andre har brug for mere hjælp.

Vi sikrer kvalitet og fælles løsninger i hele Danmark ved at:

  • Udvikle en samlet kvalitetsplan for samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper, herunder krav om at sætte fælles mål, milepæle og opfølgning.
  • Formulere en række kvalitetsstandarder for de enkelte indsatser, f.eks. patientuddannelse i kommunalt regi. Vi skal bevæge os fra ’kan’ til ’skal’ i forhold til viden, faglighed og løsninger.
  • Stille klare krav om at dele data og viden på tværs af sektorer. Det gælder eksempelvis patienternes digitale for­løbs­planer, hvor deling bør være et krav, hvis borgeren giver accept. Samtidig er der brug for en fast struktur for opkvalificering og uddannelse fra specialister til almen praksis og kommuner.
National Diabeteshandlingsplan
image-text
Budskabspapir om Sundhedsreform (forside)

Input til national sundhedsaftale

Over en femtedel af de praktiserende læger henviser ikke personer med kronisk sygdom til sundhedstilbud i kommunerne.