Christiansborg Rytterstatue

9 anbefalinger

I 2030 vil over 450.000 danskere leve med diabetes. Uligheden vokser, og flere mennesker med diabetes har andre sygdomme og en generelt dårligere sundhedstilstand. Diabetesforeningen har 9 anbefalinger til en succesfuld behandling af mennesker med type 2-diabetes.

Målrettet behandling og støtte til personer med diabetes og andre kroniske sygdomme bør stå helt centralt i udmøntningen af den nye aftale om 21 sundhedsklynger.

De centrale udfordringer

Trods klare fremskridt i behandlingen af type 2-diabetes over de seneste årtier, ser vi fortsat store udfordringer med manglende sammenhæng på tværs af sektorer, stigende ulighed i opsporing og behandling, og alt for mange personer med en dårligt reguleret diabetes.

Særligt følgende områder kalder på opmærksomhed:

  • Nærhed og sammenhæng
    Struktur, økonomi og ledelse begrænser i dag mulighederne for et tæt og forpligtende tværsektorielt samarbejde i behandlingen af type 2-diabetes. Og der er alt for stor variation i karakteren og kvaliteten af det tværsektorielle samarbejde – rundt om i landet.
  • Rettigheder og inddragelse
    Mennesker med type 2-diabetes efterlyser en mere systematisk og skræddersyet involvering i egen behandling. Mange får ikke de krævede forløbsplaner, modtager ikke løbende årskontrol og inddrages sjældent i planlægning af egen behandling.
  • Opsporing og behandling
    Kvaliteten i behandlingen af type 2-diabetes og indsatsen i forhold til forebyggelse af komplikationer er i dag alt for uensartet i almen praksis og i kommunale tilbud om fysisk træning, kost og sygdomsmestring. Det svækker resultaterne og forstærker uligheden.
image-text
Indspil Til Bedre T2 Behandling Side 08

Indspil

9 anbefalinger for type 2-diabetes

Læs hele Diabetesforeningens indspil til ny sundhedsaftale for type 2-diabetes.

Anbefalinger og løsninger

Diabetesforeningen foreslår følgende indsatser for en styrket behandling af type 2-diabetes:

Mere nærhed og sammenhæng – for bedre patientforløb

Strukturen omkring de 21 nye sundhedsklynger skal formaliseres med et fælles populationsansvar for behandling til mennesker med type 2-diabetes. Det omfatter en robust faglig ledelsesstruktur og klare økonomiske incitamenter for at samarbejde om patientforløb mv.

Vi anbefaler:

1. En national kvalitetsplan for det tværsektorielle samarbejde om type 2-diabetes med udvalgte indikationer og målepunkter, baseret på det eksisterende forløbsprogram på området.

2. Ret til et tværsektorielt team for borgere med type 2-diabetes, der behandles i almen praksis, herunder adgang til en vifte af specialister efter individuelle behov.

3. Ret til en forløbsplan for alle mennesker med type 2-diabetes, ret til systematisk inddragelse i udvikling af planen samt ret til at planen deles på tværs af faggrupper og sektorer.

Stærkere rettigheder, styrket inddragelse og skræddersyede forløb – for mere lighed i sundhed

Den udviklede model for PRO (patientrapporterede oplysninger) til diabetes skal rulles systematisk ud i hele landet som fast model for inddragelse og involvering af borgere med type 2-diabetes i egen behandling. Relevante faggrupper skal have kendskab til og bruge PRO-værktøjet som beslutningsstøtte.

Vi anbefaler:

4. Indførsel af en national model for individualiseret behandling af borgere med type 2-diabetes, herunder skræddersyede forløbsplaner, relevante forebyggende behandlinger, opfølgning mv.

5. Individuel ’startpakke’ med faglige krav og faste tidsfrister for alle nydiagnosticerede personer med type 2-diabetes, herunder forløb omkring uddannelse, sygdomsmestring, fysisk træning, kost mv., der matcher den enkelte.

Bedre og tidligere behandling – for mere ensartet og høj kvalitet i hele landet

Som led i et fælles populationsansvar for borgere med type 2-diabetes i de 21 sundhedsklynger stilles krav om, at alle relevante faggrupper løbende deltager i fælles uddannelse og kompetenceudvikling om diabetes.

Vi anbefaler:

6. Etablering af fast informations- og uddannelsesstruktur for specialisters løbende uddannelse af almen praksis samt sundhedsfagligt ansvarlige i kommunerne, f.eks. på årlig basis.

7. Kvalitetsstandarder med minimumskrav for kommunale tilbud til borgere med type 2-diabetes, herunder nationale kvalitetsmål for kommunale tilbud samt krav til evaluering.

8. Styrket model for årskontrol samt forslag til 'shared care' mellem almen praksis og sygehuse som led i en systematisk opfølgning til alle borgere med type 2-diabetes.

9. Udrulning af indsatser til opsporing af sårbare borgere med uopdaget type 2-diabetes.