Fem Diabetesrådgivere

Klage og erstatning

Hvis du har søgt støtte hos kommunen og er utilfreds en afgørelse, har du mulighed for at klage. Læs her hvordan.

Du har ret til at klage over en behandling eller afgørelse. Her guider vi dig videre, når du vil klage til:

 • Kommunen
 • Styrelsen for Patientklager
 • Patienterstatningen

En klage betyder, at du kontakter en højere instans/myndighed end det sted, som har været dit kontaktpunkt i kommune eller sundhedsvæsen.

Klage til kommunen

Når du har diabetes, har du mulighed for at søge praktisk og økonomisk hjælp hos din kommune. Hvis du ikke er tilfreds med kommunens afgørelse, kan du klage.

Sådan klager du

Du klager til den myndighed, der har givet dig afslag. Du kan klage både skriftligt og mundtligt, men vi anbefaler, at du altid klager skriftligt, for så kan du dokumentere, hvad du har klaget over.

Kommunen genvurderer afgørelsen og giver dig besked. Nogle gange ændrer kommunen sin afgørelse på baggrund af en klage. Hvis kommunen fastholder afslaget, skal de sende din klage videre til Ankestyrelsen. De kan enten ændre afgørelsen, give kommunen ret eller bede kommunen om at kigge på din klage igen.

Læs mere om, hvor du kan klage, hvis du får afslag på Helbredsprofilen.dk

Det allervigtigste:

Når du klager over kommunen, har du kun fire uger til at klage.

Her kan du læse mere om proceduren, når du klager til kommunen

Klik her og læs mere om behandling af din klage i Ankestyrelsen

Styrelsen for Patientklager

Styrelsen for Patientklager er den instans, du skal klage til, hvis:

 • Du vil klage over en sundhedsfaglig virksomhed, fordi du er utilfreds med en oplevelse, du har haft i sundhedsvæsenet
 • Du mener, dine patientrettigheder er blevet tilsidesat
 • Du har søgt om erstatning hos Patienterstatningen og vil klage over deres afgørelse

Hvad får du ud af en klage

Udbyttet af en klage til Styrelsen på patientrettigheder kan føre til kritik af et behandlingssted, men den kan aldrig udløse, at du får udbetalt en patienterstatning.

Hvis du ønsker, at din klage skal udløse kritik af en eller flere konkrete sundhedspersoner, skal du klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Eksempler på, hvad du kan klage over:

 • Undersøgelse
 • Diagnose
 • Behandling
 • Genoptræning
 • Pleje
 • Information om/samtykke til behandling
 • Aktindsigt i patientjournaler
 • Tavshedspligt
 • Sundhedspersoners udfærdigelse af erklæringer

Klagefrist

Fristen for at klage er to år efter, du første gang fik mistanke om, at behandlingen var mangelfuld eller forkert. Klagen skal være sendt senest fem år efter den behandling, du klager over, fandt sted. Du kan ikke klage over afgørelser fra hverken Styrelsen for Patientklager eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Læs mere og kontakt Styrelsen for Patientklager her

Patienterstatningen

Patienterstatningen er den instans, du skal klage til, hvis du ønsker erstatning for en skade, du har fået i forbindelse med en behandling i sundhedsvæsenet.

Hvad får du ud af en klage?

Patienterstatningen sikrer, at du får den erstatning, du som patient er berettiget til ifølge loven.

Hvad kan du søge erstatning for?

Loven giver mulighed for at tilkende erstatning for:

 • Helbredsudgifter
 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Svie og smerte
 • Varigt mén
 • Tab af erhvervsevne
 • Tab af forsørger
 • Udgifter til begravelse
 • Overgangsbeløb
 • Sjældne og alvorlige bivirkninger/skader af lægemidler

Tre vigtige regler i loven

Når Patienterstatningen vurderer din ansøgning om erstatning, bruger de tre vigtige regler.

 1. Specialistreglen: Ville en erfaren specialist have gjort noget andet, så skaden dermed kunne være undgået?
 2. Rimelighedsreglen: Har du fået skader/komplikationer, som overstiger, hvad du som patient med rimelighed skal tåle i forhold til, hvor syg du er?
 3. Apparaturreglen: Er det fejl i teknisk apparatur, der er skyld i din skade?

Frister

Loven siger, at en skade kan blive forældet. Du skal være opmærksom på to frister, hvis du vil søge om erstatning.

 • Der må gå maks. tre år fra det tidspunkt, du opdager – eller burde have fået kendskab til – skaden, til du søger erstatning.
 • Din skade er forældet efter 10 år. Det betyder, at hvis det er over 10 år siden, du blev behandlet, og du først nu har opdaget din skade, er fristen for at søge erstatning udløbet.

Hvis du ikke er tilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du anke til Ankenævnet for Patienterstatning. Fristen for at anke er tre måneder efter, du har fået afgørelsen fra Patienterstatningen.

Læs mere og kontakt Patienterstatningen

Vi er her for at hjælpe

Få svar på dine spørgsmål

Vi er her for at hjælpe

Hver dag rådgiver vi personer med diabetes - vi kan også hjælpe dig.