Høringssvar og breve

Høringssvar

Diabetesforeningen indgiver med jævne mellemrum høringssvar på sager, der har indflydelse på livet med diabetes i Danmark.

Her finder du høringssvar og breve, som Diabetesforeningen har sendt til stat, kommuner eller regioner.

Høringssvarene er Diabetesforeningens input til ændringer i lovgivning, vejledninger og praksis på diabetesområdet i Danmark. 

Diabetesforeningens politiske sekretariat holder øje med initiativer, der påvirker livet med diabetes. Har du spørgsmål eller savner du et høringssvar på et emne? Kontakt os på info@diabetes.dk.

Pil Læs Download2

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter

Diabetesforeningen giver også input paraplyorganisationerne Danske Handicaporganisationer og Danske Patienters høringssvar om generelle sundhedspolitiske sager, hvor det er relevant for vores medlemmer.

Læs høringssvar fra Danske Handicaporganisation

Læs høringssvar fra Danske Patienter

Diabetesforeningens høringssvar til udkast af Vejledning om helbredskrav til kørekort

23. april 2021

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds udkast til Vejledning om helbredskrav til kørekort af 12. marts 2021. Diabetesforeningen får mange henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om kørekort og helbredskrav og har derfor en række kommentarer og forslag til opdateringer.

Læs "Diabetesforeningens høringssvar til udkast af Vejledning om helbredskrav til kørekort"

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

21. april 2021

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår i høring. Diabetesforeningen mener, at der er lavet et  gennemarbejdet arbejde men tilføjer enkelte kommentarer til udkastet.

Læs "Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår"

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets
forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

3. februar 2021

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar på Medicintilskudsnævnets nye forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner. Diabetesforeningen er fortsat kritiske over, at der lægges op til en reduktion af antallet af insuliner med generelt tilskud, da vi ser det som en indskrænkelse i adgangen til optimal og individualiseret diabetesbehandling.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner"

Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland

7. december 2020

Diabetesforeningen fremsætter i høringssvaret en række bemærkninger til det tidligere høringsudkast fra oktober ”Praksisplan for almen praksis i 2021-2024 for Region Midtjylland”. Diabetesforeningen roser udkastet, som forholder sig til centrale udfordringer i almen praksis i regionen. Diabetesforeningen uddyber udfordringer på fire områder; tidlig opsporing, udredning af somatisk sygdom hos borgere med psykiske lidelser, tilgængelighed og digitalisering samt lægedækning og rekruttering.

Læs "Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland"

Høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024

18. september 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024. Diabetesforeningen peger bl.a. på, at kapacitetsplanlægning bør tage udgangspunkt i diabetesudviklingen i regionen. Vi bakker samtidig op om afprøvning af en ny kapacitetsmodel og påpeger, at mennesker med diabetes skal inddrages i planlægning og evaluering.

Læs "Høringssvar vedr. Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2014"

Henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr

29. juni 2020

Diabetesforeningen har endnu rettet henvendelse til Region Midtjylland ang. prækvalificeringen af det nationale diabetesudbud, som de står i spidsen for. Udbuddet blev i slutningen af marts annulleret pga. coronakrisen, men forventes at blive genstartet snart. Foreningen opfordrer de udbudsansvarlige til at benytte anledningen til at give mennesker med diabetes en stemme i udbudsprocessen.

Læs "Henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr"

Henvendelse til sundheds- og ældreministeren ang. revurdering af tilskudsstatus for insuliner

3. maj 2020

Diabetesforeningens formand har sendt en henvendelse til Sundheds- og ældreministeren, hvor vi opfordrer til at processen for revurdering af insuliner i lyset af coronakrisen udskydes til der er kommet mere ro på sundhedsvæsenet. Herudover gøres ministeren opmærksom på foreningens bekymringer ang. Medicintilskudsnævnets forslag. Brevet er også sendt til orientering til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og ældreudvalg.

Læs "Henvendelse om bekymringer ang. revurdering af tilskudssats for insuliner"

Høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19

26. april 2020

Diabetesforeningen har sendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen, der har sendt deres opdaterede anbefalinger til personer i øget risiko i høring hos patientforeninger. I høringssvaret opfordrer vi til, at det understreges, at patientens egen læge har ansvaret for risikovurdering i tvivlstilfælde. Herudover efterspørger Diabetesforeningen en klar definition af, hvilke faktorer, der skal inddrages i vurderingen af, om en person med diabetes er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Læs "Høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19"

Vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber

27. marts 2020

Diabetesforeningen har noteret sig, at der er påbegyndt en proces ang. nyt national udbud af behandlingsredskaber til mennesker med diabetes. Foreningen undrer sig over, at den som repræsentant for mennesker med diabetes ikke har været inddraget i det forberedende arbejde. Derfor har vi henvendt os til den udbudsansvarlige, for at kommentere på det igangværende udbud.

Læs "Høringssvar vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber"

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

27. februar 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. et forslag om revurdering af tilskudssatser på insulin, som Medicintilskudsnævnet har fremlagt. Diabetesforeningen dybt bekymrede over medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner, som vi ser som et tilbageskridt for diabetesbehandlingen i Danmark. Vi frygter at muligheden for individuel behandling indskrænkes, at personer med diabetes bliver mindre velbehandlede og at den sociale ulighed i diabetes øges.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forsag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsats for insuliner"

Brev til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere

24. februar 2020

Diabetesforeningen har henvendt sig til Ankestyrelsen efter en række afgørelser om sensorbaseret glukosemålere (Freestyle Libre) som hjælpemiddel. Foreningen oplever en snæver fortolkning af Servicelovens §112, og efter vores mening en forkert vurdering af sagerne, og tager derfor kontakt til Ankestyrelsen.

Læs "Brev vedr. afgørelser om sensorbaserede glukosemålere"

Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd

29. januar 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd. Her anerkender foreningen behovet for at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer, men er dog uforstående for, at kommunerne ikke er en del af modellen, når de er ansvarlig for tildeling af hjælpemidler. Samtidig understreger vi vigtigheden af at inddrage livskvalitet og brugeroplevelser i evaluering af nye løsninger.

Læs "Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd"