Høringssvar og breve

Høringssvar

Diabetesforeningen indgiver med jævne mellemrum høringssvar på sager, der har indflydelse på livet med diabetes i Danmark.

Her finder du høringssvar og breve, som Diabetesforeningen har sendt til stat, kommuner eller regioner.

Høringssvarene er Diabetesforeningens input til ændringer i lovgivning, vejledninger og praksis på diabetesområdet i Danmark. 

Diabetesforeningens politiske sekretariat holder øje med initiativer, der påvirker livet med diabetes. Har du spørgsmål eller savner du et høringssvar på et emne? Kontakt os på info@diabetes.dk.

Pil Læs Download2

Høringssvar fra Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter

Diabetesforeningen giver også input paraplyorganisationerne Danske Handicaporganisationer og Danske Patienters høringssvar om generelle sundhedspolitiske sager, hvor det er relevant for vores medlemmer.

Læs høringssvar fra Danske Handicaporganisation

Læs høringssvar fra Danske Patienter

Høring ang. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering

6. juni 2024

Diabetesforeningen har Diabetesforeningen har givet et kort og positivt høringssvar til udkastet til bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering.

Med bekendtgørelsen får apoteker og Lægemiddelstyrelsen mulighed for justering eller afvisning af recepter på store mængder lægemidler, med den hensigt at mindske risikoen for misbrug af tilskudsmidler og muligheden for videresalg af receptpligtige lægemidler.

Det er afgørende for både samfundsøkonomien og for de mennesker, der har et reelt behov for lægemidlerne, at mulighederne for hamstring og videresalg begrænses, og at der sikres et rationelt forbrug af lægemidler.

Diabetesforeningen bakker derfor op om, at apoteker og myndigheder får de nødvendige redskaber.

Læs "Høringssvar ang. bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering" her

Høringssvar ang. populationsdannelser i RUKS

1. december 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar på Sundhedsdatastyrelsens forslag til forbedring af metoderne til populationsdannelse i Register for Udvalgte Kroniske Sygdomme og Svære Psykiske Lidelser (RUKS).

I forslaget problematiserer Diabetesforeningen den beskrevne algoritme for dannelsen af type 2-diabetespopulationen, da den udelader en del personer med type 2-diabetes.  For at imødekomme dette og opnå komplet type 2-diabetespopulation i RUKS kommer Diabetesforeningen i høringssvaret med konkrete anbefalinger til data, der bør inkluderes.

Læs "Høringssvar ang. populationsdannelser i RUKS" her

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets 2. høringsversion af revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes eksklusive insuliner

6. oktober 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar på Medicintilskudsnævnets 2. høringsversion af revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes eksklusive insuliner.

Vi ser kritisk på nævnets forslag om at fjerne tilskuddet til GLP-1-analoger, og sender i høringssvaret en klar opfordring til Medicintilskudsnævnet om at genoverveje anbefalingerne til ændringen, fordi det kan forringe behandlingen at skulle igennem forskellige medicinvalg og ligeledes vil lægge en administrativ byrde på sundhedsvæsnet og sidst, men ikke mindst kan det øge uligheden i og med at mange læger kræver gebyr for at søge om enkelttilskud.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets 2. høringsversion af revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes eksklusive insuliner" her

Høringssvar ang. Sundhedsaftalen 2024-2027 for Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis

25. august 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til høringsudkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 for Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis.

Udkastet til sundhedsaftalen indeholder gode visioner, som Diabetesforeningen ser frem til, bliver omsat til handling, og opfordrer til, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af de konkrete målsætninger, aktiviteter og indsatser, som sundhedsaftalen sætter rammerne for.

Diabetesforeningen kommer i høringssvaret desuden med kommentarer til indsatsområderne Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom og  Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling,  hvor vi slår et slag for indsatser der styrker sammenhæng i behandling på tværs af sektorer, for ensretning af kommunernes patientuddannelsestilbud, og for at Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Midtjylland støtter op om implementeringen af behandlingsrådets anbefaling af sensorbaserede glukosemålere.

Læs "Høringssvar ang. Sundhedsaftalen 2024-2027 for Region Midtjylland, kommunerne og almen praksis"

Høringssvar ang. Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland, kommunerne og almen praksis

14. august 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til høringsudkastet til sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland, kommunerne og almen praksis.

Udkastet til sundhedsaftalen indeholder gode visioner, som Diabetesforeningen ser frem til, bliver omsat til handling, og opfordrer til, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af de konkrete målsætninger, aktiviteter og indsatser, som sundhedsaftalen sætter rammerne for.

Diabetesforeningen kommer i høringssvaret desuden med kommentarer til målgruppen Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme og de fælles kommunale-regionale mål,  hvor vi slår et slag for indsatser der styrker sammenhæng i behandling på tværs af sektorer, for ensretning af kommunernes patientuddannelsestilbud, og for at Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland støtter op om implementeringen af behandlingsrådets anbefaling af sensorbaserede glukosemålere.

Læs "Høringssvar ang. Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland, kommunerne og almen praksis"

Høringssvar ang. lovforslag om smidigere rammer for sundhedsforskning m.v.

30. juni 2023

Diabetesforeningen har givet et kort og positivt høringssvar til lovforslaget om smidigere rammer for sundhedsforskning.

Med lovforslaget lægges der op til smidigere rammer for sundhedsforskning samt mere information og selvbestemmelse til patienter og forsøgspersoner.

Danske sundhedsdata er i særklasse, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale i brugen af dem, både ift. bedre deling på tværs af sektorer som en del af behandlingsforløb, men også til forskning og kvalitetsudvikling. Derfor hilser vi i Diabetesforeningen lovforslaget velkommen.

Læs "Høringssvar ang. lovforslag om smidigere rammer for sundhedsforskning m.v."

Høringssvar ang. Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

9. juni 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til høringsudkastet til sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Udkastet til sundhedsaftalen indeholder gode visioner og principper, som Diabetesforeningen ser frem til, bliver omsat til handling, og opfordrer til, at borgere og patienter inddrages i udviklingen af de konkrete målsætninger, aktiviteter og indsatser, som sundhedsaftalen sætter rammerne for.

Diabetesforeningen kommer i høringssvaret desuden med input til fokusområdet om kronisk sygdom, hvor vi slår et slag for indsatser der styrker sammenhæng i behandling på tværs af sektorer, for ensretning af kommunernes patientuddannelsestilbud, samt for at Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Hovedstaden støtter op om implementeringen af behandlingsrådets anbefaling af sensorbaserede glukosemålere til alle med type 1-diabetes.

Læs "Høringssvar ang. Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis"

Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan

2. juni 2023

Diabetesforeningen har givet høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan.

Diabetesforeningen finder det overordnet positivt, at det med ændringen af sundhedsloven og udstedelsen af bekendtgørelsen gøres muligt at stille forpligtende krav til kommunerne også på området for patientrettet forebyggelse.

Diabetesforeningen vil opfordre til, at bekendtgørelsen også formuleres, så den baner vejen for, at kommunerne kan og bør indgå i tværkommunale samarbejder om patientrettet forebyggelse, der hvor det kan sikre en mere ensartet høj kvalitet og en samlet set bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer i sundhedsvæsnet.

Diabetesforeningen mener, at de kommende kvalitetskrav efter bekendtgørelsen skal forholde sig til hele borgerens forløb omkring patientrettet forebyggelse. Ud over selve indholdet i det kommunale forebyggende tilbud bør kvalitetskravene derfor også adressere kommunernes og almen praksis’ opgave ift. at få flere borgere ind i tilbuddene og sikre fastholdelse af den forebyggende effekt efter endt forløb.

Læs "Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelser om hhv. kvalitetsstandarder og praksisplan"

 

Høringssvar ang. udkast til lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser i 2023

27. februar 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. lovforslaget, der skal sikre implementeringen af beslutningen om at sænke medicintilskudsgrænserne i 2023, som en del af aftalen om inflationshjælp. Diabetesforeningen mener, at aftalen er en vigtig håndsrækning til mennesker med høje medicinudgifter, der har svært ved at betale udgifterne til deres sygdom. Flere får mulighed for at få fuldt tilskud til deres lægemidler ved en lavere sats, i en tid hvor priserne presser danskernes økonomi.

Herudover roser vi forslaget om ændringen i serviceloven ang. merudgifter efter §§ 41 og 100, som fastslår, at kommunerne i deres beregning og eventuel omberegning skal se bort fra det midlertidigt sænkede tilskudsloft.

Endelig påpeger Diabetesforeningen, at bagatelgrænsen for merudgifter bør sættes ned, så  flere kan blive kompenseret for de ekstraudgifter, som de har, fordi de lever med en kronisk sygdom.

Læs "Høringssvar ang. udkast til lovforslag om lavere medicintilskudsgrænser i 2023"

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes (eksklusiv insuliner)

24. februar 2023

Diabetesforeningen har givet høringssvar på Medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af diabetesmedicin. Diabetesforeningen er stærkt kritiske over for Medicintilskudsnævnets forslag om at ændre den klausul, som patienterne skal opfylde for at få generelt tilskud til GLP-1-analoger.

Ændringen vil (hvis den træder i kraft) betyde, at personer med type 2-diabetes nu have afprøvet andre typer læge midler, herunder SGLT2-hæmmere,) inden de kan behandles med GLP-1 (medmindre der er sygdomsmæssige faktorer som gør, at de ikke kan tåle dem). Diabetesforeningen advarer i høringssvaret imod, at det indskrænker mulighederne for individuel behandling, samt at det kan udsætte den rette behandling, som kan øge risikoen for at udvikle alvorlige følgesygdomme.

Herudover rejser Diabetesforeningen et advarselsflag og opfordrer Lægemiddelstyrelsen til at undtage de mange tusinder personer, der allerede i dag behandles med GLP-1 analoger fra at blive omfattet af ændringen, hvis forslaget træder i kraft.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes"

Høringssvar ang. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

21. februar 2023

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Diabetesforeningen finder det overordnet positivt, at det nu i sundhedsloven præciseres, at kommunerne har ansvar for at tilbyde patientrettet forebyggelse. Vi finder det ligeledes positivt, at lovforslagets bemærkninger understreger, at en styrkelse af den forebyggende indsats i kommunerne
er et nødvendigt greb for at nedbringe hospitalsindlæggelser og lette det generelt store pres på sundhedsvæsenet.

Læs "Høringssvar ang. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed"

Høringssvar vedrørende praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark 2023

5. december 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark 2023. Planen indeholder flotte målsætninger for fodterapien. Diabetesforeningen roser herudover Region Syddanmark for at gå foran og inspirere med projektet om fleksibel kapacitetsstyring, og for efterfølgende at permanentgøre dette projekt. Den nye model har bidraget til, at der er sket en stigning i antallet af nye kapaciteter i regionen. På trods af dette, er gennemsnitlige ventetid til fodterapi i regionen steget fra 7 uger i 2015 til 17 uger i 2022. Der er behov for indsatser der nedbringer ventetiden. Diabetesforeningen bakker op om, at Region Syddanmark undersøger muligheden for at oprettet en fodterapiuddannelse i regionen, men efterspørger samtidig indsatser der kan nedbringe ventetiderne nu og her.

Læs "Høringssvar vedrørende praksisplan for fodterapi i Region Syddanmark 2023"

Høringssvar vedrørende praksisplan for fodterapi i Region Nordjylland 2023

13. oktober 2022

Diabetesforeningen har givet høringssvar til Praksisplan for fodterapi 2023 i Region Nordjylland. Vi er glade for, at der i Region Nordjyllands budgetaftale for 2023 er afsat midler til 8 nye fodterapeutkapaciteter. Vi forventer dog, at Regionen hurtigst muligt afsætter midler til, at der oprettes yderligere 7 kapaciteter, så der i alt udmøntes 15 nye kapaciteter inden udgangen af 2023, som der lægges op til i udkastet. Mange mennesker med diabetes oplever desværre i dag en begrænset og ulige adgang til fodterapi. Lange ventelister, transporttid og manglende kapacitet i yderkommuner kan være barriere for adgang til behandling. Vi ved samtidig, at fodterapi er en vigtig del af behandlingen af diabetes, og at det er en omkostningseffektiv måde at reducere risikoen for fodsår og amputationer, som har store omkostninger for den enkelte og for samfundsøkonomien. Der er derfor behov for konkrete indsatser og mål for, hvordan adgangen til fodterapi kan øges blandt mennesker med diabetes, og hvordan Region Nordjylland vil sørge for, at endnu flere borgere med diabetes ses i fodterapipraksis fremadrettet. I høringssvaret gennemgås Diabetesforeningens opmærksomhedspunkter.

Læs "Høringssvar vedrørende Praksisplan Region Nordjylland 2023"

Høringssvar vedrørende praksisplan for fodterapi i Region Midtjylland 2022

11. oktober 2022

Diabetesforeningen har givet høringssvar til Høringsudkast for Praksisplan for fodterapi 2022 i Region Midtjylland. Forslaget indeholder gode visioner for fodterapien i Region Midtjylland, som vi håber, at regionen lykkes med at kunne realisere.

I Diabetesforeningen savner vi dog en ambition om, at flere med diabetes skal ses i fodterapipraksis i Region Midtjylland. I dag er det langt fra alle med diabetes, der ses i fodterapipraksis. Som det også nævnes i høringsudkastet, er fodterapi en afgørende og omkostningseffektiv måde at forebygge alvorlige fodsår og amputationer på hos mennesker med diabetes. Derfor kan det betale sig at investere i at sikre, at en større andel af dem, der lever med diabetes i regionen regelmæssigt ses af en fodterapeut.

Diabetesforeningen er især bekymret over de meget lange ventetider i Regionen. I praksisplanen fra 2018 var den gennemsnitlige ventetid på 9 uger, men nu er ventetiden steget til 17 uger. Samtidig er den geografisk ujævne fodterapeutdækning i regionen, med gennemsnitlige ventetider i op til 38 uger i nogle kommuner, bekymrende. Adgangen til sundhedsydelse, som fodterapi, bør ikke være bestemt af, hvilken kommune man bor i.

Læs "Høringssvar vedrørende praksisplan for fodterapi i Region Midtjylland 2022"

Diabetesforeningen høringssvar angående udkast til bekendtgørelse om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen.

29. september 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar angående Sundhedsministeriets udkast til bekendtgørelse om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til sundhedsdatastyrelsen. Diabetesforeningen finder det positivt, at der med bekendtgørelsen
tages hul på en mere systematisk indsamling af data fra kommunernes
indsatser under Sundhedsloven til Sundhedsdatastyrelsen. I forhold til det videre arbejde med at udvide bekendtgørelsens sigte vil vi fra Diabetesforeningens side gerne påpege, at der i dag mangler sammenlignelige data om kommunernes sundhedsindsatser.

Læs "Høringssvar ang. udkast til Bekendtgørelse om indberetning af data om kommunale sundhedsindsatser fra kommunalbestyrelser til Sundhedsdatastyrelsen"

Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelses høringssvar til
udkast for praksisændring af momsfritagelse for undervisning i legemsøvelser

14. september 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar i samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse til Skattestyrelens udkast om praksisændring af momsfritagelse for undervisning i motionsaktiviteter. Diabetesforeningen er bekymret for, at en ændring kan medføre prisstigninger på abonnementer og kontingenter til motionsaktiviteter, hvilket kan have negative konsekvenser for folkesundheden og ulighed i sundhed. Derfor anbefaler Diabetesforeningen og de to andre organisationer, at afgiften for undervisningen i fysisk aktivitet ikke overstiger 6%. 

Læs "Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelses høringssvar til
udkast for Praksisændring af momsfritagelse for undervisning i legemsøvelser"

Høringssvar vedr. Praksisplan for fodterapi 2023 i Region Hovedstaden

30. august 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Region Hovestadens høringsudkast om praksisplan for fodterapi i 2023. Diabetesforeningen roser udkastets fokus på lige adgang til fodterapi for mennesker med diabetes, men supplerer dog med enkelte kommentarer b.la. om ventelister og kapacitet. Fremtidige praksisplaner bør medtænke den forventede vækst i antallet af mennesker med diabetes. 

Læs "Høringssvar vedr. Praksisplan for fodterapi 2023 i Region Hovedstaden"

Høringssvar vedr. Faglig ramme for etablering af nærhospitaler

29. august 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens oplæg om den faglige ramme for nærhospitaler. Diabetesforeningen roser oplæggets fokus på væsentlige udfordringer i sundhedsvæsenet, men savner mere konkrete og ensartede rammer for nærhospitalerne. Diabetesforeningen understreger, at  nærhospitaler bør bidrage til at sikre sammenhæng i patientforløb og skabe øget tværsektorielt samarbejde om patientrettet forebyggelse. 

Læs "Høringssvar vedr. Faglig ramme for etablering af nærhospitaler"

Høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler 

17. august 2022

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsens udkast til en bekendtgørelse om sundhedsklynger, sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler. Der er behov for mere klarhed om rammerne for sundhedsklyngerne. Diabetesforeningen uddyber en række opmærksomhedspunkter - herunder et fokus på patientinddragelse, gennemsigtighed i beslutninger og prioriteringer samt geografisk lighed i behandling. 

Læs "Høringssvar ang. udkast til bekendtgørelse om sundhedsklynger,
sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftaler"

Høringssvar ang. Dansk Diabetes Database

19. august 2021

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar i forbindelse med etableringen af en ny Dansk Diabetes Database. Diabetesforeningen er enige i metoden for populationsomdannelse i den nye database, men har en række bemærkninger til b.la. valg af kvalitetsmål.

Læs "Diabetesforeningens høringssvar ang. Dansk Diabetes Database"

 

Høringssvar til udkast af Vejledning om helbredskrav til kørekort

23. april 2021

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar i forbindelse med Styrelsen for Patientsikkerheds udkast til Vejledning om helbredskrav til kørekort af 12. marts 2021. Diabetesforeningen får mange henvendelser fra medlemmer med spørgsmål om kørekort og helbredskrav og har derfor en række kommentarer og forslag til opdateringer.

Læs "Diabetesforeningens høringssvar til udkast af Vejledning om helbredskrav til kørekort"

Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

21. april 2021

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til national klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår i høring. Diabetesforeningen mener, at der er lavet et  gennemarbejdet arbejde men tilføjer enkelte kommentarer til udkastet.

Læs "Høringssvar vedr. National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår"

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets
forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

3. februar 2021

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar på Medicintilskudsnævnets nye forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner. Diabetesforeningen er fortsat kritiske over, at der lægges op til en reduktion af antallet af insuliner med generelt tilskud, da vi ser det som en indskrænkelse i adgangen til optimal og individualiseret diabetesbehandling.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner"

Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland

7. december 2020

Diabetesforeningen fremsætter i høringssvaret en række bemærkninger til det tidligere høringsudkast fra oktober ”Praksisplan for almen praksis i 2021-2024 for Region Midtjylland”. Diabetesforeningen roser udkastet, som forholder sig til centrale udfordringer i almen praksis i regionen. Diabetesforeningen uddyber udfordringer på fire områder; tidlig opsporing, udredning af somatisk sygdom hos borgere med psykiske lidelser, tilgængelighed og digitalisering samt lægedækning og rekruttering.

Læs "Høringssvar vedr. praksisplan for almen praksis, Region Midtjylland"

Høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024

18. september 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2024. Diabetesforeningen peger bl.a. på, at kapacitetsplanlægning bør tage udgangspunkt i diabetesudviklingen i regionen. Vi bakker samtidig op om afprøvning af en ny kapacitetsmodel og påpeger, at mennesker med diabetes skal inddrages i planlægning og evaluering.

Læs "Høringssvar vedr. Regions Sjællands udkast til Praksisplan for Fodterapi 2021-2014"

Henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr

29. juni 2020

Diabetesforeningen har endnu rettet henvendelse til Region Midtjylland ang. prækvalificeringen af det nationale diabetesudbud, som de står i spidsen for. Udbuddet blev i slutningen af marts annulleret pga. coronakrisen, men forventes at blive genstartet snart. Foreningen opfordrer de udbudsansvarlige til at benytte anledningen til at give mennesker med diabetes en stemme i udbudsprocessen.

Læs "Henvendelse ang. nationalt udbud af diabetesudstyr"

Henvendelse til sundheds- og ældreministeren ang. revurdering af tilskudsstatus for insuliner

3. maj 2020

Diabetesforeningens formand har sendt en henvendelse til Sundheds- og ældreministeren, hvor vi opfordrer til at processen for revurdering af insuliner i lyset af coronakrisen udskydes til der er kommet mere ro på sundhedsvæsenet. Herudover gøres ministeren opmærksom på foreningens bekymringer ang. Medicintilskudsnævnets forslag. Brevet er også sendt til orientering til medlemmerne af Folketingets Sundheds- og ældreudvalg.

Læs "Henvendelse om bekymringer ang. revurdering af tilskudssats for insuliner"

Høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19

26. april 2020

Diabetesforeningen har sendt høringssvar til Sundhedsstyrelsen, der har sendt deres opdaterede anbefalinger til personer i øget risiko i høring hos patientforeninger. I høringssvaret opfordrer vi til, at det understreges, at patientens egen læge har ansvaret for risikovurdering i tvivlstilfælde. Herudover efterspørger Diabetesforeningen en klar definition af, hvilke faktorer, der skal inddrages i vurderingen af, om en person med diabetes er i særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Læs "Høringssvar ang. anbefalinger for borgere med sygdomme eller tilstande med øget risiko for alvorligt forløb for covid-19"

Vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber

27. marts 2020

Diabetesforeningen har noteret sig, at der er påbegyndt en proces ang. nyt national udbud af behandlingsredskaber til mennesker med diabetes. Foreningen undrer sig over, at den som repræsentant for mennesker med diabetes ikke har været inddraget i det forberedende arbejde. Derfor har vi henvendt os til den udbudsansvarlige, for at kommentere på det igangværende udbud.

Læs "Høringssvar vedr. udbud af diabetesbehandlingsredskaber"

Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forslag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsstatus for insuliner

27. februar 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar ang. et forslag om revurdering af tilskudssatser på insulin, som Medicintilskudsnævnet har fremlagt. Diabetesforeningen dybt bekymrede over medicintilskudsnævnets forslag til revurdering af tilskudsstatus for insuliner, som vi ser som et tilbageskridt for diabetesbehandlingen i Danmark. Vi frygter at muligheden for individuel behandling indskrænkes, at personer med diabetes bliver mindre velbehandlede og at den sociale ulighed i diabetes øges.

Læs "Høringssvar ang. Medicintilskudsnævnets forsag af 10. december 2019 til fremtidig tilskudsats for insuliner"

Brev til Ankestyrelsen vedr. afgørelser om sensorbaseret glukosemålere

24. februar 2020

Diabetesforeningen har henvendt sig til Ankestyrelsen efter en række afgørelser om sensorbaseret glukosemålere (Freestyle Libre) som hjælpemiddel. Foreningen oplever en snæver fortolkning af Servicelovens §112, og efter vores mening en forkert vurdering af sagerne, og tager derfor kontakt til Ankestyrelsen.

Læs "Brev vedr. afgørelser om sensorbaserede glukosemålere"

Danske Regioners forslag til model for behandlingsråd

29. januar 2020

Diabetesforeningen har afgivet høringssvar til Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd. Her anerkender foreningen behovet for at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer, men er dog uforstående for, at kommunerne ikke er en del af modellen, når de er ansvarlig for tildeling af hjælpemidler. Samtidig understreger vi vigtigheden af at inddrage livskvalitet og brugeroplevelser i evaluering af nye løsninger.

Læs "Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til model for et behandlingsråd"