Christiansborg

National handlingsplan

Diabetesforeningen har i mange år arbejdet målrettet for en ny national diabeteshandlingsplan. Det var derfor en stor sejr, da et bredt flertal i Folketinget besluttede at afsætte 65 millioner kroner frem mod 2020 til en styrket indsats på diabetesområdet med Den Nationale Diabeteshandlingsplan.

Vi er en del af løsningen

Diabetesforeningen er særligt inddraget i tre af initiativerne i handlingsplanen, hvor vi har modtaget midler fra satspuljen til at udføre arbejdet:

Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

Vi er en del af projektgruppen, der har udviklet og opdateret en række værktøjer som sundhedsprofesionelle og mennesker med diabetes kan bruge i bl.a. indkøbssituationen til at træffe sundere valg. Som led i projektet har vi gennemført en kvantitativ undersøgelse blandt mennesker med diabetes, samt fået midler til at udvikle en søgefunktion i kulhydratappen, hvilket brugerne længe har efterspurgt. 

Læs mere om projektet her.

Se resultater af undersøgelsen her.

Familieprojektet

Vi har modtaget 1,5 mio. kr. til at styrke støtten og rådgivningen for familier der har diabetes tæt inde på livet. Første skridt er at etablere en familiementorordring i Nordjylland. Desuden opbygger vi et online familieunivers, der samler viden og gode råd til børnefamilier. 

Læs mere om familieprojektet her.

Vidensbroprojektet

Diabetesforeningen står i spidsen for vidensdeling om sygdomsmestring hos særligt sårbare mennesker med diabetes mellem de mange forskellige aktører på diabetesområdet.

Læs mere om vidensbroprojektet her.

Vi er sparringspartner

Diabetesforeningen har herudover været involveret i en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med de enkelte initiativer.

Vi var med, da der skulle udarbejdes anbefalinger for tidlig opsporing og den afklarende samtale i kommunen. Arbejdsgruppen anbefalede bl.a., at kommunerne benyttede Diabetesforeningens risikotest som værktøj til tidlig opsporing:

Læs mere om puljemidlerne til tidlig opsporing her.

Derudover er vi aktivt involveret i arbejdsgrupper med fokus på:

  • oplysning til personale om diabetes,
  • overgang fra børne- og ungeområdet til voksenområdet, samt
  • undersøgelser af ”samme dag under samme tag”-princippet (at behandlinger koordineres og foretages i forlængelse af hinanden).

Vi er vagthund

Vi holder løbende øje med, at løfterne i planen bliver overholdt.

Vi rettede blandt andet henvendelse til ministeriet, da det viste sig, at under halvdelen af børn og unge med type 1-diabetes fik udleveret en flash glukosemåler, som de efter aftalen i Den Nationale Diabeteshandleplan har krav på. Vi vil have forskellene belyst, så vi kan gå i dialog med regionerne og sikre, at aftalen bliver overholdt.

Læs mere om forskellen i udlevering af flash glukosemålere her.

Diabetesforeningens arbejde for en handlingsplan

Diabetesforeningen har i mere end ti år sat fokus på behovet for en ny national handlingsplan for diabetes for at sikre alle med diabetes i Danmark en bedre diabetesbehandling.

Dette arbejde satte Diabetesforeningen for alvor turbo på i 2016 med afholdelse af ”Diabetes Topmødet” på Folkemødet, hvor behovet for en handlingsplan blev sat på dagsordenen. Den daværende sundhedsminister Sophie Løhde indgik efterfølgende en bred politisk aftale om satspuljen, hvor alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, bakkede om, at der skulle udvikles en ny national handlingsplan.

Siden har Diabetesforeningen været i tæt dialog med Sundhedsministeriet, hvor vi løbende har bidraget med input til udformningen af planens konkrete anbefalinger. Diabetesforeningens bidrag er baseret på inddragelse af patienter, pårørende og faglige eksperter. I 2017 afholdt Diabetesforeningen en patientworkshop, som mundede ud i rapporten "Livet med diabetes", som Sundhedsministeriet modtog i maj 2017.

Fra ord til handling

Diabetesforeningen vil i de kommende år arbejde for at sikre planens indhold bliver omsat til handling. Diabetesforeningen ønsker, at handlingsplanen skal skabe en fælles national ramme, som kan være med til at skabe mål og retning for de mange aktører og indsatser på diabetesområdet. Handlingsplanen skal føre til et opgør med kassetænkning og bøvlede sektorovergange, bane vejen for mere sammenhængende patientforløb og mere lighed i sundhed. 

Status på handlingsplanens initiativer

Senest opdateret august 2019.

Implementeringen af den nationale diabeteshandlingsplan, der blev præsenteret på Verdens Diabetesdag den 14. november 2017,  er i fuld gang. I Diabetesforeningen arbejder vi tæt sammen med Sundhedsstyrelsen, der har det overordnede ansvar, for at sikre, at indholdet bliver omsat til handling.

Vi vil være en del af løsningen og en aktiv sparringspartner. Men det er også afgørende, at vi er vagthund, stiller spørgsmål og er kritiske for at sikre fremdrift og effekt af initiativerne.