Bestyrelse arbejder

Bestyrelsens funktion

Både lokalforeninger, børnefamiliegrupper og ungegrupper har en bestyrelse, som har faste roller og opgaver.

Bestyrelsen er den ansvarlige ledelse

Generalforsamlingen er den øverste myndighed, og vælger bestyrelsen, der refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

Bestyrelsen skal sikre, at alle lokalt og regionalt forankrede aktiviteter lever op til vedtægter, herunder formål, retningslinjer og den til enhver tid gældende strategi i Diabetesforeningen.

Fokus skal være på øget synlighed og kendskab, medlemshvervning, politisk indflydelse og kampagner såsom Verdens Diabetesdag

Tre lokale bestyrelser

 • Den øverste lokale ledelse er bestyrelsen for lokalforeningen.
 • Alle regionale børnefamiliegrupper og ungegrupper har også selvstændigt budget og ansvar – og bliver derfor sidestillet med en forening, hvilket kræver en bestyrelse. Disse grupper består typisk af 5-10 frivillige, der løbende arrangerer aktiviteter for hhv. børnefamilier og unge i aldersgruppen 18-30 år.

Bestyrelsens sammensætning

  Bestyrelsens sammensætning
 • Antal medlemmer

  + -

  Bestyrelsen skal bestå af mindst tre valgte medlemmer. Der skal være en formand, en kasserer plus et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer må ikke være fra samme husstand. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

 • Formand

  + -

  Formanden leder bestyrelsens arbejde, og har – sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer – pligt til at gøre sit yderste for at bidrage til et godt samarbejdsklima.

  I udgangspunktet er det formanden, der sørger for at udsende dagsorden og bilag før møderne. Det er også formandens opgave, at alle kommer til orde på møderne, og at alle ved, hvilke beslutninger, der er truffet.

 • Næstformand

  + -

  Nogle bestyrelser vælger en næstformand, der kan træde til, hvis formanden er forhindret – enten i en periode eller varigt. Hvis bestyrelsen ikke har valgt en næstformand, vælger man et af bestyrelsesmedlemmerne til at træde i stedet for formanden, hvis der skulle blive behov.

 • Kasserer

  + -

  Kassereren har ansvaret for økonomien, og må ikke være fra samme husstand som formanden.

  Det er kassereren, der løbende overvåger økonomien, og på hvert bestyrelsesmøde giver en status.

  Herudover skal kassereren udfærdige et årsregnskab ud fra de regnskabsregler, der aktuelt gælder for lokalforeninger – og dermed også børnefamiliegrupper og ungegrupper. Regnskabet skal godkendes af generalforsamlingen og sendes til sekretariatet senest 8. marts i hvert kalenderår. 

 • Kritisk revisor

  + -

  På generalforsamlingen bliver der valgt en kritisk revisor, der skal kontrollere, at bilagene er i overensstemmelse med regnskabet.

 • Sekretær

  + -

  Hvis bestyrelsen vælger at udnævne en sekretær, er det typisk sekretærens opgave at tage referat af møder.

Indflydelse

Alle lokalforeninger kan deltage i Diabetesforeningens årlige Repræsentantskabs- eller Delegeretmøde med 1-3 stemmeberettigede repræsentanter (afhængig af antal indbyggere i kommunen). Børnefamiliegrupper og ungegrupper deltager med én repræsentant.

Både lokalforeninger, børnefamiliegrupper og ungegrupper kan deltage i et regionsmøde hvert forår.


Offentlige råd og udvalg

Lokalforeningen kan udpege lokale repræsentanter, som deltager i de offentlige udvalg, Hovedbestyrelsen har besluttet, at Diabetesforeningen skal være repræsenteret i.


Samarbejde og økonomi

Bestyrelsesarbejdet har som alle samarbejder god gavn af spilleregler for, hvordan samarbejdet skal foregå. Her kan en samarbejdstjekliste være et godt redskab.

Bestyrelsen kan med fordel skrive ned, hvordan de samarbejder om f.eks.: 

 • Rollefordeling
 • Regler/frister for indkaldelse til møder plus krav til dagsorden og referat
 • Opgavefordeling
 • Skrivning, udsendelse og godkendelse af mødereferater
 • Budget, regnskab og opfølgning på økonomi.


Vi har lavet en liste med forslag til spørgsmål, som I kan forholde jer til, når I skal beskrive samarbejdet i jeres bestyrelse.

Download listen her. 

 

Økonomi

Lokalforeningen/børnefamiliegruppen/ungegruppen er selv ansvarlig for at udarbejde et årligt budget, og får af sekretariatet tildelt et årligt rådighedsbeløb til det lokale/regionale arbejde. Dette beløb kan man frit supplere med lokale indtægter – f.eks. via sponsoraftaler.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen afholder møder, som det er beskrevet i forretningsordenen.

Beslutninger bliver truffet ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være til stede for, at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

Bestyrelsesmedlemmernes ansvar

  Bestyrelsesmedlemmernes ansvar
 • Personligt ansvar

  + -

  De almindelige regler om fuldmagt, ansvar og erstatningspligt gælder for hele bestyrelsen.

  Det betyder, at hvert bestyrelsesmedlem påtager sig et personligt ansvar for at handle i overensstemmelse med aftalte retningslinjer og almindelig sund fornuft.

  Hvert bestyrelsesmedlem er selv ansvarlig for at indhente oplysninger om alle relevante forhold.

 • Inhabilitet

  + -

  Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål eller emner, der har væsentlig personlig eller økonomisk interesse – enten for medlemmet selv eller for en person, der har nær forbindelse til medlemmet.

 • Fortrolighed

  + -

  I straffeloven er der en generel bestemmelse om, at man ikke uberettiget må give private oplysninger om andre videre. Det gælder også de private oplysninger, man måske kommer i besiddelse af i forbindelse med frivilligt arbejde i en bestyrelse.

  Samtidig skal bestyrelsens medlemmer opbevare alt materiale forsvarligt – herunder sikring af, at personfølsomme oplysninger bliver opbevaret i tråd med persondataforordningen, GDPR.

  Når et medlem træder ud af bestyrelsen, er vedkommende fortsat forpligtet til at udvise fortrolighed i forhold til fortrolige oplysninger om privatpersoner, økonomi og strategi.

image-text
Vedtægter Forside

Vedtægter – foreningens lovgrundlag

Alle bestyrelsesmedlemmer i Diabetesforeningen skal sætte sig ind i og følge foreningens vedtægter. Vedtægterne er de officielle retningslinjer.
Personer på gåtur

Sådan byder I nye frivillige velkommen

En god modtagelse sikrer en god start, hvor nye frivillige kender rammerne for deres indsats.

Nye frivillige på kursus

Sådan finder I nye frivillige

Flere frivillige til fællesskabet skaber energi, flere hænder til at løfte opgaven og ikke mindst nye og spændende ideer til det lokale fællesskab.

Tjek

Bestyrelsens opgaver ifm. generalforsamling

Bestyrelsen har en række vigtige opgaver før, under og efter generalforsamlingen.

Her får du en detaljeret beskrivelse af generalforsamlingens procedure.

Læs om generalforsamling
Rådgivning

Hvervning af medlemmer

Jo flere vi er, jo stærkere er vores stemme, indflydelse og kræfter til at gøre en værdifuld indsats. Derfor har lokalforeningerne og børnefamilie-, og ungegrupperne særligt fokus på at hverve medlemmer.

Læs om hvervning
Anne Kaehne

 

Anne Kaehne

Mail: aka@diabetes.dk

Telefon: 30 65 49 12

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til værktøjer til presse og markedsføring.