Mand tager test

Projekter og undersøgelser

Diabetesforeningen gennemfører jævnligt projekter og undersøgelser, som skal skabe klarhed over diabetes og sygdommens aspekter. Her er en oversigt over de seneste projekter og undersøgelser, vi har taget del i.

Større undersøgelser

  Større undersøgelser
 • Livet med diabetes 2023

  + -

  Formålet med ”Livet med diabetes 2023” er at kortlægge, hvordan voksne personer med diabetes oplever kvaliteten af deres diabetesbehandling, samt hvordan de oplever hverdagen og livet med diabetes. I tillæg indeholder denne undersøgelse som noget nyt også spørgsmål om holdninger til diabetes samt stigmatisering.

  Hent rapporten 'Livet med diabetes 2023' (pdf)

  Appendiks 1: Følgesygdomme (pdf)

  Appendiks 2: Tanker om diabetes og mental sundhed (pdf)

  Appendiks 3: Oplevelser af diabetesbehandlingen (pdf)

  Appendiks 4: Hjælp og støtte til at ændre vaner (pdf)

  Appendiks 5: Hjælpemidler og behandlingsredskaber (pdf)

  Appendiks 6: Oplevelser af stigmatisering (pdf)

  Appendiks 7: Ændringer over tid (pdf)

 • Livet med diabetes 2021

  + -

  Formålet med 'Livet med diabetes 2021' er at kortlægge, hvordan personer med diabetes (og deres pårørende) oplever kvaliteten af deres diabetesbehandling, samt hvordan de oplever livet med diabetes. Undersøgelsen indeholder også spørgsmål om eventuelle konsekvenser af Coronapandemien, idet data er indsamlet under nedlukningen i foråret 2021.

  Hent rapporten 'Livet med diabetes 2021' (pdf)

  Appendiks 1: Mental Sundhed (pdf)

  Appendiks 2: Oplevelser af diabetesbehandlingen (pdf)

  Appendiks 3: Hjælp og støtte til at ændre vaner (pdf)

  Appendiks 4: Hjælpemidler og behandlingsredskaber (pdf)

  Appendiks 5: Betydningen af coronapandemien (pdf)

  Appendiks 6: Ændringer over tid

 • Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021

  + -

  Formålet med rapporten er at give et indblik i voksne danskeres viden om og holdninger til overvægt og sundhed. Undersøgelsen omhandler temaer som viden om sammenhæng mellem overvægt og sygdom, holdninger til forskellige aspekter af overvægtsproblematikken, fysisk aktivitets- samt mad- og måltidsvaner, sundhedsadfærd og syn på egen vægt.

  Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

  Hent rapporten 'Danskernes viden om og holdninger til overvægt og sundhed 2021' (pdf)

 • Kend dit blodsukker

  + -

  Rapporten 'Kend dit blodsukker' giver et indblik i, hvor mange af Diabetesforeningens medlemmer med type 2-diabetes, der måler blodsukker, hvor ofte de gør det, hvordan de gør det, og hvad de får ud af at måle blodsukker.

  Denne rapport præsenterer de vigtigste resultater fra ”Kend dit blodsukker”, og bygger på besvarelser fra 901 medlemmer af Diabetesforeningens Diabetespanel med type 2-diabetes, som ikke tager insulin. Undersøgelsen er gennemført i februar 2021.

  Hent undersøgelsen 'Kend dit blodsukker' (pdf)

 • Sundhedstilstanden blandt personer med diabetes

  + -

  Rapporten Sundhedstilstanden blandt personer med diabetes - Analyser baseret på Den Nationale Sundhedsprofil 2017 belyser sundhedstilstanden blandt personer med type 1-diabetes og type 2-diabetes inden for emnerne selvvurderet helbred og trivsel, sundhedsadfærd og overvægt, sygelighed og sygdomskonsekvenser og sociale relationer.

  Rapporten er udarbejdet for Diabetesforeningen og gennemført af en projektgruppe fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU. Diabetesforeningen har modtaget støtte fra Novo Nordisk Denmark A/S og Boehringer Ingelheim A/S til projektet.

  Hent rapporten "Sundhedstilstanden blandt personer med diabetes"

 • Behandling af type 2-diabetes 2019

  + -

  Denne rapport er baseret på data fra spørgeskemaet ”Kend dine tal”. Undersøgelsen er gennemført i oktober/november 2019 i et samarbejde mellem Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S. Resultaterne bygger på 1.894 personer med type 2-diabetes.

  Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan personer med type 2-diabetes oplever den behandling, de modtager, hvor mange der kender deres seneste målinger for HbA1c, LDL-kolesterol, blodtryk og vægt, samt hvor mange der har behandlingsmål for disse parametre og opnår dem.

  Desuden giver undersøgelsen et indblik i forskelle i behandling og oplevelser på tværs af køn og regionale tilhørsforhold.

  Hent rapporten om behandling af type 2-diabetes

 • Livet med diabetes 2019

  + -

  'Livet med diabetes 2019' er den første i en række af tværsnitsundersøgelser, der skal afdække, hvilke udfordringer og behov mennesker med diabetes har i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen giver et indblik i hvilken behandling personer med diabetes får, hvordan de oplever kvaliteten af deres behandling og hvor tilfredse de er med den behandling de modtager.

  Undersøgelsen er udført som en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, udsendt via et personligt link til 38.838 medlemmer og opnåede en besvarelsesprocent på 27,7%. Deltagerne udgjorde et repræsentativt udsnit af Diabetesforeningens medlemmer.

  Denne første rapport er udelukkende baseret på resultaterne fra de 9.108 deltagere i undersøgelsen, som havde diabetes. Rapporten indeholder undersøgelsens hovedresultater, og vil blive efterfulgt af tematiserede rapporter.

  Hent rapporten 'Livet med diabetes 2019'

  Hvis du er interesseret i at vide mere, så kan du tilgå samtlige data i nedenstående appendiks. De første tre appendiks repræsenter data for alle deltagere, deltagere med type 1-diabetes og deltagere med type 2-diabetes, mens de øvrige 6 appendiks opdeler data enten sociodemografisk eller geografisk.

  Appendiks 1 - Alle deltagere (pdf)

  Appendiks 2 - Type 1-diabetes (pdf)

  Appendiks 3 - Type 2-diabetes (pdf)

  Appendiks 4 - Erhvervstilknytning (pdf)

  Appendiks 5 - Uddannelse (pdf)

  Appendiks 6 - Boligsituation (pdf)

  Appendiks 7 - Region (pdf)

  Appendiks 8 - Kommunestørrelse (pdf)

  Appendiks 9 - Behandlingssted (pdf)

 • En undersøgelse om mad og indkøb

  + -

  I forbindelse med den nationale diabeteshandlingsplan, er der afsat midler til initiativ 4: ’Sunde fødevarer til mennesker med diabetes’. Formålet med initiativet er at gøre det let og overskueligt for mennesker med diabetes at træffe sunde valg, når der lægges varer i indkøbskurven.

  Som en del af dette initiativ, er der gennemført en kvantitativ undersøgelse med 787 respondenter blandt Diabetesforeningens Diabetespanel (besvarelsesprocent 42) og en kvalitativ undersøgelse blandt 14 sundhedsprofessionelle.

  Svarene fra de to undersøgelser skal danne vidensgrundlag for udvikling af nye redskaber, der kan gøre det lettere at træffe sunde valg, når der købes ind.

  Læs undersøgelsen her

 • En undersøgelse om ensomhed

  + -

  Diabetesforeningen er med i ’Folkebevægelsen mod Ensomhed’ og har i marts 2016 gennemført en undersøgelse, der belyser i hvor høj grad ensomhed påvirker mennesker med diabetes og pårørende til mennesker med diabetes.

  Resultaterne fra undersøgelsen danner baggrund for en række artikler i Diabetesforeningens medlemsblad (maj 2016), der sætter fokus på ensomhed.

  Rapporten giver indsigt i:

  • Antallet af mennesker med diabetes og pårørende til mennesker med diabetes der føler sig ensomme
  • Hvilke tiltag mennesker med diabetes og pårørende til mennesker med diabetes vurderer vigtigst i forhold til at mindske ensomhed 


  Hent rapporten om ensomhed

 • Hypoglykæmi

  + -

  Diabetesforeningen foretog i 2012 en undersøgelse blandt foreningens medlemmer for at afdække omfang af hypoglykæmi, angst herfor samt om hypoglykæmi influerer på livskvalitet og arbejdsliv.

  Undersøgelsen blev foretaget af Diabetesforeningen i samarbejde med analysefirmaet YouGov og med økonomisk støtte fra Novo Nordisk. Den er foretaget blandt 3.284 af Diabetesforeningens medlemmer.

  Resultater fra undersøgelsen blev præsenteret på en stor europæisk Diabeteskonference (EASD) i efteråret 2014.

  Se posteren fra EASD 2014

  Derudover mundede resultaterne ud i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Postgraduate Medicine: "Individual and societal consequences of hypoglycemia: A cross-sectional survey." Artiklen er ikke frit tilgængelig, men abstractet til artiklen kan du se i nedenstående link, hvor også den fulde artikel kan rekvireres.

  Individual and societal consequences of hypoglycemia: A cross-sectional survey

  Nyheder på diabetes.dk om undersøgelsen

  Herunder finder du de nyheder, der har været på diabetes.dk om undersøgelsen

  Mange skjuler diabetes på arbejdspladsen

 • Livsstilsændringer

  + -

  Diabetesforeningen lavede i 2014 en undersøgelse af, hvad der hæmmer og fremmer livsstilsændringer blandt foreningens medlemmer.

  Undersøgelsen blev foretaget af Diabetesforeningen med økonomisk støtte fra Novo Nordisk.

  Rapporten indeholder resultaterne samt Diabetesforeningens konklusioner og anbefalinger.

  Læs rapporten: 

  Livsstilsændringer - en undersøgelse af hvad der fremmer og hæmmer livsstilsændringer blandt Diabetesforeningens medlemmer

Bladtemaundersøgelser

  Bladtemaundersøgelser
 • Kostvaner

  + -

  Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at undersøge vaner og holdninger til sund kost og sunde vaner blandt mennesker med diabetes. Herunder blev det undersøgt hvordan respondenternes kendskab var til Fødevarestyrelsens Officielle Kostråd samt De 5 Diabetesvenlige Kostråd. Slutteligt skulle undersøgelsen give et indblik i andelen, der følger eller tidligere har fulgt en eller flere diæter eller specielle kostformer. Undersøgelsens resultater udgjorde grundlaget for bladtemaet i det tredje nummer af medlemsbladet Diabetes i 2021.

  Læs artiklen om kostvaner i medlemsmagasinet

  Hent bladtemaundersøgelsen om kostvaner

 • Brugen af teknologiske behandlingsredskaber og andre hjælpemidler til tracking og selvmonitorering

  + -

  Diabetesforeningen har i september 2018 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens Diabetespanel.

  Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække hvordan behandlingsredskaber og hjælpemidler er en hjælp i hverdagen med diabetes. Det undersøges, hvor stor en andel af respondenterne, der selvmonitorerer og deler data herfra med sin diabetesbehandler. Ligeledes bliver respondenterne spurgt ind til, i hvor høj grad de er opsøgende omkring ny viden om diabetes hjælpemidler, samt hvor de søger information og inspiration om sund livsstil.

  829 deltagere har gennemført, og 29 deltagere har angivet nogle svar, hvilket giver en svarprocent på 49,1 %.

  Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i november 2018.

  Hent rapporten om brugen af teknologiske behandlingsredskaber og andre hjælpemidler

 • Diabetesnetværk

  + -

  Diabetesforeningen har i juni 2018 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens diabetespanel.

  Undersøgelsens formål var at belyse, hvor stor en andel af Diabetesforeningens Diabetespanel, der indgår i diabetesnetværk og betydningen af at indgå i netværk med andre, der har diabetes, samt pårørende til folk, der har diabetes.

  I alt har 734 personer deltaget i undersøgelsen.

  Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i september 2018.

  Hent rapporten om diabetesnetværk

 • Fordomme om diabetes

  + -

  Diabetesforeningen har i juni 2016 gennemført temaundersøgelsen Fordomme og diabetes.

  For at belyse dette tema er der udarbejdet to spørgeskemaer:

  1. Spørgeskema målrettet voksne med diabetes
  2. Spørgeskema målrettet forældre til børn med type 1-diabetes

  Resultaterne fra undersøgelsen danner baggrund for en række artikler i Diabetesforeningens medlemsblad (september 2016), der sætter fokus på det at have et barn med diabetes.

  Læs medlemsbladet fra september 2016

  Rapporterne giver indsigt i, hvorvidt voksne med diabetes og forældre til børn med type 1-diabetes:

  1. Møder fordomme, hvilke fordomme de møder og i hvilke sammenhænge
  2. Hvilken betydning disse fordomme har for dem og hvordan de reagerer, når de møder fordomme

  Du kan læse rapporterne herunder:

  Fordomme - forældre til børn med type 1-diabetes

  Fordomme - voksne med diabetes

 • Forældre til børn med type 1-diabetes

  + -

  Diabetesforeningen har i december 2015 gennemført temaundersøgelsen "Forældre til børn med type 1-diabetes".

  Resultaterne fra undersøgelsen danner baggrund for en række artikler i Diabetesforeningens medlemsblad fra februar 2016, der sætter fokus på det at have et barn med diabetes.

  Læs artiklerne i medlemsbladet

  Rapporten giver indsigt i:

  • Forældrenes bekymringer i forbindelse med deres barns diabetes
  • Hvilken betydning barnets diabetes har haft for forældrenes relation til barnet, parforhold, arbejdsliv, psykiske trivsel og sociale liv
  • Hvad kan være med til at hjælpe forældre til børn med diabetes i hverdagen

  Læs rapporten: Forældre til børn med type 1-diabetes

 • Har du oplevet at blive uretfærdigt behandlet pga. din diabetes?

  + -

  Diabetesforeningen har i marts 2016 gennemført temaundersøgelsen ’Har du oplevet at blive uretfærdigt behandlet pga. din diabetes?’.

  Resultaterne fra undersøgelsen danner baggrund for en række artikler i Diabetesforeningens medlemsblad (maj 2016), der sætter fokus på om myndighederne overholder de regler, de skal, og om mennesker med diabetes får information om behandling og muligheder for hjælp.

  Rapporten giver indsigt i antallet af mennesker med diabetes:

  • Der har oplevet at blive uretfærdigt behandlet i forskellige situationer i forbindelse med deres diabetes
  • Der har været berettiget til noget, de ikke fik i forbindelse med deres diabetes
  • Der har klaget over en kommunal afgørelse eller behandling i forbindelse med deres diabetes

  Hent rapporten om at blive uretfærdigt behandlet pga. diabetes

 • Identitet

  + -

  Diabetesforeningen har i marts 2019 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens Diabetespanel. Formålet med undersøgelsen omhandler i hvor høj grad mennesker med diabetes opfatter diabetes som en del af deres identitet.

  Vi undersøger, hvorvidt og hvor ofte mennesker med diabetes oplever, at diabetes fylder for meget i deres hverdag, samt i hvilke sammenhænge de føler sig syge med udgangspunkt i deres diabetes. Vi undersøger desuden, om deltagerne har ændret syn på sig selv, efter at de har fået konstateret diabetes.

  796 deltagere har gennemført undersøgelsen og 93 deltagere har angivet nogle svar, hvilket giver en svarprocent på 52% og en gennemførelse på 26%.

  Undersøgelsens resultater blev brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i maj 2019.

  Læs undersøgelsen om identitet (pdf)

 • Inddragelse af pårørende

  + -

  Diabetesforeningen har i november 2017 gennemført en CAWI-undersøgelse blandt deltagere i Diabetesforeningens medlemspanel.

  Undersøgelsens formål er at undersøge, hvor mange, hvordan og hvorfor medlemmerne inddrager (eller ikke inddrager) deres pårørende i forbindelse med deres liv med diabetes.

  968 personer har gennemført undersøgelsen og 29 personer har givet nogle svar.

  Undersøgelsens resultater bliver anvendt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkommer i februar 2018.

  Se undersøgelsen "Inddragelse af pårørende" her

 • Involvering/inddragelse i behandlingen af diabetes

  + -

  Diabetesforeningen har i maj/juni 2017 gennemført en computerassisteret undersøgelse blandt medlemmer af Diabetesforeningens medlemspanel ’Diabetespanelet’. Undersøgelsen har til formål at undersøge mennesker med diabetes’ oplevelse af involvering i behandlingen af deres diabetes.

  Resultaterne bliver anvendt i et tema i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkommer i september 2017.

  Respondenterne

  For at deltage i undersøgelsen, skulle man være medlem af ’Diabetespanelet’. Medlemmer af dette panel skal være fyldt 18 år og være diagnosticeret med diabetes.

  Undersøgelsen blev udsendt til 2019 personer. Før udsendelse af reminder, var der 169 returmails, hvor personer ikke har kunnet modtage undersøgelsen. Et mere præcist estimat på studiepopulationen er derfor 1850.

  908 personer har gennemført undersøgelsen, og 55 personer har givet nogle svar. Det svarer til en afrundet svarprocent på 52,1 %. 

  Hent rapporten om involvering/inddragelse i behandlingen af diabetes

 • Mad, vægt, diabetes og fordomme

  + -

  Diabetesforeningen har i marts 2018 gennemført en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens medlemspanel.

  Undersøgelsens formål er at undersøge medlemmernes forhold til og oplevelser med mad, kropsvægt, diabetes og eventuelle fordomme relateret hertil.

  843 personer har deltaget i undersøgelsen.

  Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i maj 2018.

  Hent rapporten om mad, vægt, diabetes og fordomme

 • Mentalt og åndeligt velbefindende

  + -

  Diabetesforeningen har i september 2016 gennemført temaundersøgelsen ’Mentalt og åndeligt velbefindende’.

  Undersøgelsens resultater danner baggrund for en række artikler i Diabetesforeningens medlemsblad (november 2016), der sætter fokus på det, man kunne kalde ’det åndelige’. Det kan være mindfulness, meditation/afspænding, religion mv., som kan give mentalt og åndeligt velbefindende og styrke til at leve bedre med diabetes.

  Læs medlemsbladet fra november 2016

  Rapporten giver indsigt i

  • Andelen af voksne med diabetes, der gør brug af ’åndelige virkemidler’ eller ’andet’ til at øge deres mentale og åndelige velbefindende
  • Hvorvidt brugen af disse ’virkemidler’ hjælper til at leve bedre med diabetes
  • Hvorvidt brugen af disse ’virkemidler’ bliver berørt i samværet med andre/diabetesbehandleren

  Læs rapporten "Mentalt og åndeligt velbefindende"

 • Mænds sundhed

  + -

  Diabetesforeningen har i februar 2017 gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at belyse mænds sundhed samt undersøge forskelle mellem mænd og kvinders helbredsopfattelse og håndtering af deres sygdom.

  Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er blevet brugt i forbindelse med et tema i Diabetesforeningens medlemsblad (maj 2017), som sætter fokus på mænds sundhed.

  Rapporten herunder er en bruttorapport over resultater fra spørgeskemaundersøgelsen opdelt på køn. Resultaterne er præsenteret kronologisk efter rækkefølgen af spørgsmålene i den elektroniske spørgeskemaundersøgelse.

  Undersøgelsens deltagere

  Diabetesforeningens medlemspanel ’Diabetespanelet’, som er en gruppe af medlemmer, der har sagt ja til at give deres mening til kende om forskellige emner vedrørende livet med diabetes. For at være med i panelet skal man være medlem af Diabetesforeningen, være fyldt 18 år og have diagnosen diabetes eller være pårørende til mennesker med diabetes.

  Antal respondenter

  Undersøgelsen er sendt ud til 2.053 personer. 166 personer kunne ikke modtage undersøgelsen på grund af fejl i/forældet e-mailadresse. Den reelle studiepopulation er derfor 1.887. I alt har 715 deltagere ’gennemført’ og 24 deltagere har angivet ’nogen svar’, hvilket giver en svarprocent på 39,2 %.

  Læs rapporten: Mænds sundhed

 • Skolebørnsundersøgelse

  + -

  Denne rapport er baseret på data fra spørgeskemaet ”Skolebørnsundersøgelsen”. Undersøgelsen er gennemført blandt Diabetesforeningens medlemmer i juni 2020. Resultaterne bygger på besvarelser fra 254 forældre til børn i skolealderen med type 1-diabetes.

  Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan forældre oplever at være forældre til et barn med diabetes. Desuden giver undersøgelsen et indblik i, hvordan samarbejdet mellem skole og hjem fungerer, samt hvordan børn med diabetes trives i skolen, herunder om børn med diabetes kan indgå på lige fod med andre børn i skolens og SFO’ens fællesskaber.

  Hent rapporten Skolebørnsundersøgelsen 2020 (pdf)

  Læs artikler fra undersøgelsen

 • Sådan spiser vi med diabetes - Madvaner

  + -

  Diabetesforeningen har i december 2018 foretaget en undersøgelse blandt deltagerne i Diabetesforeningens Diabetespanel. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen var at afdække mad og madvaner for mennesker med diabetes.

  Vi undersøger, om respondenterne har ændret madvaner, siden de fik diabetes og i givet fald hvordan.  Derudover spørger vi ind til, om respondenterne har nået de mål, som de satte sig i forbindelse med deres kostomlægning.

  737 deltagere har gennemført, og 23 deltagere har angivet ’nogle svar’, hvilket giver en svarprocent på 44,1 %.

  Undersøgelsens resultater er blevet brugt i Diabetesforeningens medlemsblad, der udkom i februar 2019.

  Læs undersøgelsen: Madvaner

  Læs medlemsbladet Diabetes (februar 2019)

 • Vendepunktet

  + -

  Diabetesforeningen har i september 2017 gennemført en CAWI-undersøgelse blandt deltagere af Diabetesforeningens medlemspanel.

  Undersøgelsens formål er at skabe indsigt i forhold til:

  • Hvor mange der foretager ændringer for at forbedre deres liv med diabetes
  • Hvilke ændringer de foretager
  • De primære årsager til at foretage ændringer
  • Forhindringer for at gennemføre ændringer

  747 personer har besvaret hele undersøgelsen og 18 personer har angivet nogle svar.  

  Undersøgelsens resultater bliver anvendt i Diabetesforeningens medlemsblad november 2017.

  Læs undersøgelsen "Vendepunktet" her

Undersøgelser fra arkivet

  Undersøgelser fra arkivet
 • DAWN Youth

  + -

  DAWN Youth undersøgelsen er på dansk jord et samarbejde mellem Diabetesforeningen og Novo Nordisk, hvor vi stiller skarpt på børns og unges følelser og oplevelser i forbindelse med det at leve med diabetes.

  Når et barn eller ungt menneske får diabetes, påvirker det hele familien. Derfor vil forældre også blive spurgt om følelser og oplevelser i forbindelse med at have et barn med diabetes, ligesom behandlere også bliver spurgt til deres erfaringer.

  Undersøgelsen er foretaget blandt behandlere, forældre til børn med diabetes og unge 18-25-årige diabetikere. Formålet var blandt andet at identificere de behov, der er for at opnå en bedre behandling. 835 personer deltog fra Danmark.

  Hent rapporten om DAWN Youth

 • Det tredje rum

  + -

  Undersøgelsen fra 2000 omhandler unge diabetikeres behov og ønsker til deres ambulatorie. Rapporten undersøgte hvilke tilbud de unge modtog, deres ønsker, egen holdning til deres diabetesregulation og brug af netværk.

  Konklusionerne var bl.a.:

  • at blandt de 12-17 årige der er et klart behov for at individualisere tilbuddene.
  • at de unge stadig har gavn af, at deres forældre medinddrages, specielt hvis det gøres med respekt for, at de overtager ansvaret i takt med deres viden og udvikling.
  • at gruppen har brug for kontakt med andre unge med diabetes med henblik på erfaringsudveksling.

  Hent rapporten om det tredje rum

 • Diabetes og livskvalitet

  + -

  Rapporten om diabetikernes livsforhold er fra 2000. Den er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse, der sætter fokus på, hvordan diabetes påvirker livskvaliteten.

  2500 insulinbehandlede diabetikere deltog i undersøgelsen om insulinvaner, blodsukkermålinger, opfattelse af regulering, følelser omkring diabetes, diabetes som en begrænsende faktor i almindelighed og i parforhold. Alle adspurgte var medlemmer af Diabetesforeningen.

  304 insulinbehandlede diabetikere deltog i et opfølgende telefoninterview.

  Undersøgelsen viser bl.a. at:

  • diabetikere måler ofte ikke blodsukker som anbefalet, men følger deres erfaringer
  • hyppige blodsukkermålinger medfører ikke nødvendigvis lavere HbA1c
  • hyppige blodsukkermålinger medfører ikke nødvendigvis mindre angst for følgesygdomme
  • diabetikere med et positivt forhold til deres behandler er bedre reguleret
  • diabetikerne er generelt tilfredse med deres egen indsats
  • diabetes hæmmer kun i mindre grad det sociale liv
  • de fleste opfatter deres sundhedstilstand som god
  • det kan give problemer i et parforhold at den ene skal tage hensyn til den andens diabetes
  • diabetes kan give anledning til skænderier
  • rutiner mindsker problemer

  Hent rapporten om diabetes og livskvalitet

 • Diabetes og spiseforstyrrelser

  + -

  Diabetesforeningen har udarbejdet en rapport om diabetes og spiseforstyrrelser. Rapporten tager udgangspunkt i et pilotprojekt om en støttegruppe for kvinder mellem 17 og 35 år.

  Hent rapporten om diabetes og spiseforstyrrelser

 • Diabetikeres rygevaner

  + -

  Rapporten om diabetikeres rygevaner og rygestop er fra 1999. Den er udarbejdet på baggrund af telefoninterviews med 1300 diabetikere. Resultaterne viser, at ca. 1/3 af de adspurgte er rygere – heraf flere mænd end kvinder, flere ikke-insulinbehandlede end insulinbehandlede. De, der er holdt op med at ryge, har for de flestes vedkommende gjort det pga. den øgede risiko for komplikationer ved rygning.

  Hent rapporten om diabetikeres rygevaner

 • Diabetiske fodsår

  + -

  Undersøgelsen har til formål at vurdere organiseringen af forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår. Rapporten er fra 1999

  Rapporten anbefaler:

  • at der tilknyttes en fodterapeut til diabetesteamet
  • at samarbejde mellem læge, sygeplejerske og fodterapeut styrkes
  • forebyggende kontrol af fødder hos lægen
  • behandling og fortsat kontrol hos fodterapeut
  • patientundervisning af egenomsorg i forhold til fødder
  • at der etableres kommunikationssystemer for patient og behandler med aftaler om løbende screening for fodproblemer

  Hent rapporten om diabetiske fodsår

 • Holdningsundersøgelse

  + -

  Diabetesforeningen har undersøgt type 2-diabetikeres viden om og kendskab til diabetes. Undersøgelsen er gennemført i 2006.

  Hent rapporten om holdningsundersøgelsen

 • Kognitive problemer hos børn med diabetes

  + -

  Denne rapport er motiveret af forældres oplevelser af, at deres barns faglige præstationer påvirkes af dårlig diabetesregulation i skoletiden.

  Rapporten, der har form af et litteraturstudie, åbner for en ny viden om de komplikationer, der kan optræde i forbindelse med diabetes. Rapporten gennemgår på dette grundlag forskningsresultaterne inden for feltet ”kognitive problemer hos børn med diabetes”.

  Hent rapporten om kognitive problemer hos børn med diabetes

 • Levevilkår for de 62-72-årige type 2-diabetikere

  + -

  Rapporten om levevilkår for 62-72-årige type 2-diabetikere er fra 2001. Den er udarbejdet på baggrund af 406 omfattende telefoninterviews af 62-72 årige type 2-diabetikere. Alle adspurgte var medlemmer af Diabetesforeningen. De svarede på 72 spørgsmål om sociale forhold, livskvalitet, Diabetesforeningens tilbud, diabetes og helbred.

  Rapporten viser, at Diabetesforeningens informationsmateriale når bredt ud i medlemskredsen. Den påpeger også, at Diabetesforeningen pga. det stigende antal type 2-diabetikere skal revurdere sin oplysningsindsats og styrke kendskabet til egenomsorg og selve sygdommen.

  Hent rapporten om levevilkår for de 62-72-årige type 2-diabetikere

 • Livsvilkår i diabetesfamilier

  + -

  En familie med et barn med diabetes har brug for et ekstra solidt fundament. Et fundament bygget op af viden, tillid til egen formåen og mulighed for støtte og vejledning efter behov.

  Både behandlere og Diabetesforeningen bruger mange ressourcer på at ruste barnet og familien til livet med diabetes. Men er det, det rigtige vi gør?

  I 2003 undersøgte Diabetesforeningen livsvilkårene i 479 familier, hvor et barn har diabetes. Se resultatet i rapporten fra undersøgelsen.

  Hent rapporten om livsvilkår i diabetesfamilier

 • Online support og diabetes

  + -

  Denne rapport, der har form af et litteraturstudie, er motiveret af den positive udvikling af Diabetesdebatten.

  Diabetesdebatten er et forum, hvor diabetikere kan møde ligesindede og dele egne oplevelser og erfaringer med livet med diabetes.

  Hent rapporten om online support og diabetes

 • Optimering af behandling

  + -

  Undersøgelsen, der er fra 1999, vurderer sammenhængen mellem behandling, patientantal og ressourcer på sygehusene.

  Konklusionerne er:

  • man skal fokusere på forebyggelse for at undgå indlæggelser og følgesygdomme
  • praktiserende læger skal videreuddannes, så de kan screene for komplikationer og uopdaget diabetes
  • der skal oprettes diabetesskoler på ambulatorierne for både type 1 og 2, så patienterne kan få tilstrækkelig undervisning
  • der skal screenes for følgesygdomme, så disse kan undgås
  • der skal være bedre undervisning af patienter omkring egenomsorg/egenbehandling

  Hent rapporten om optimering af behandling

 • Psykologisk diabetesrådgivning online

  + -

  Der er i de senere år kommet øget internationalt fokus på psykologiske problemer hos diabetikere. Problemerne er udbredte, og kan ikke behandles isoleret fra den fysiske lidelse.

  Denne rapport er lavet på baggrund af Diabetesforeningens internetbaserede, psykologiske diabetesrådgivning.

  Projektet er et af de eneste, der har undersøgt og afprøvet chatbaseret psykologisk rådgivning til personer med diabetes og deres pårørende.

  De mange chatdialoger fra rådgivningen, har givet os mulighed for at få et indblik i, hvilke psykologiske problemer, der er særligt vanskelige for diabetikere at håndtere. De anonymiserede chat-samtaler er blevet analyseret af læge og ph.d. Kjeld Bruun-Jensen.

  Undersøgelsen har desuden givet Diabetesforeningen erfaringer i at anvende online-mediet, når vi rådgiver medlemmer.

  For at etablere et teoretisk fundament for undersøgelsen, indeholder rapporten også en gennemgang af den internationale forskning omkring psykologisk rådgivning via internettet.

  Hent rapporten om psykologisk diabetesrådgivning online

 • Rejsningsbesvær

  + -

  Hver anden mand over 40 år oplever rejsningsbesvær (erektiv dysfunktion) i større eller mindre omfang. Da rejsningsbesvær er en udtalt følgesygdom til diabetes, undersøgte Diabetesforeningen i 2007, hvor stort problemet er for mænd med diabetes.

  Med undersøgelsen ønskede Diabetesforeningen at få belyst et personligt og tabubelagt emne. Undersøgelsen skulle bl.a. gøre os klogere på, i hvor høj grad mandlige diabetikere rammes af rejsningsbesvær, hvordan det påvirker livskvaliteten, og hvorvidt lægen tager problemet op under samtalen ved de jævnlige kontrolbesøg.

  Undersøgelsen skulle samtidig sikre Diabetesforeningens medlemmer en opdateret og kvalificeret rådgivning om rejsningsbesvær og danne baggrund for informationsmateriale om emnet.

  Undersøgelsen viste, at to ud af tre mænd med diabetes oplever rejsningsbesvær, de fleste hver eneste gang de gerne vil dyrke sex. Det svarer til cirka 135.000 danske mænd. Mændene vil gerne tale med lægen om problemet, men lægen spørger ikke. Dansk Selskab for Almen Medicin, der repræsenterer de praktiserende læger, er villige til at lave nye regler, så det bliver fast procedure til kontrollen at spørge om, hvordan det går med sexlivet.

  Undersøgelsen var den første danske. Den blev lavet i et samarbejde mellem Diabetesforeningen og medicinalvirksomheden Eli Lilly.

  Hent rapporten om rejsningsbesvær

 • Samarbejdet i diabetesbehandlingen

  + -

  Undersøgelsen vurderer samarbejdet i diabetesbehandling mellem den praktiserende læge og ambulatoriet. Rapporten, der er fra 1999, angiver rammer for, hvordan dette samarbejde kan styrkes for at optimere diabetesbehandlingen:

  • den enkelte diabetiker skal modtage tilbud om undervisning
  • ambulatorierne skal være tilstrækkeligt bemandede
  • elektroniske medier skal bruges til fx kvalitetssikring, kommunikation og screening for komplikationer
  • der skal opstilles fælles mål og rammer for behandling
  • screening for komplikationer for type 2-diabetes
  • aftaler om arbejdsdeling mellem praktiserende læge og ambulatorium
  • tilbud om undervisning/efteruddannelse af praktiserende læger

  Hent rapporten om samarbejdet i diabetesbehandlingen

 • Screening for øjenkomplikationer

  + -

  Rapporten omhandler et forslag om screeningsprogram vedr. øjenkomplikationer (diabetisk retinopati) for at kunne nedsætte antallet af blinde diabetikere. Rapporten er fra 1999.

  Hent rapporten om screening for øjenkomplikationer

 • Skolebørn og diabetes

  + -

  Diabetesforeningen får løbende en række henvendelser fra forældre til børn med type 1-diabetes, der oplever, at skolen ikke kan eller vil tage et nødvendigt ansvar for barnets diabetes.

  Rapporten, der har form af et litteraturstudie, er udarbejdet med afsæt i denne problematik. Der er primært taget afsæt i en søgning i den internationale videnskabelige litteratur. Ved gennemgangen af den internationale forskning, er der etableret en oversigt over fokusområder, årsager og løsningsmodeller.

  Læs rapporten "Skolebørn og diabetes"

  Læs rapporten "Børn med diabetes og deres trivsel i skolen"

  Læs rapporten "Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes - lærernes perspektiv"

 • Skolelivsprojektet

  + -

  Diabetesforeningen er de seneste par år jævnligt blevet kontaktet af forældre, som har været bekymrede over at sende deres børn med diabetes i skole. Det er typisk i situationer, hvor forældrene har været frustrerede over en modvillig skole, som ikke har villet tage medansvar for et barn med diabetes.

  De mange henvendelser fik Diabetesforeningen til at undersøge, hvordan børn med diabetes egentlig trives i folkeskolen, og hvordan lærere, der støtter skolebørn med diabetes, oplever denne opgave. Undersøgelsen blev offentliggjort i diabetes i august 2008.

  Manglende kontaktpersoner

  Folkeskolen har pligt til at sikre, at den enkelte elev kan være tryg på skolen og deltage i undervisningen. Men ifølge undersøgelsen virker det helt tilfældigt, om der tages hånd om elever med diabetes. Nogle steder går det godt, mens familier andre steder oplever store vanskeligheder.

  Kun hvert sjette barn med diabetes har en kontaktperson i skoletiden, som kunne hjælpe dem med for eksempel måling af blodsukker, mens resten står alene med ansvaret for en god diabetesregulering. Samtidig oplevede størstedelen af kontaktlærere det ikke som nogen belastning i dagligdagen.

  Utrygge forældre

  Den manglende tryghed i skoletiden gør forældrene bekymrede for, hvordan deres børn trives i løbet af dagen. Ifølge Diabetesforeningens undersøgelse, angiver hele 47 % af forældrene da også, at det at have et barn med diabetes har medført ændringer i deres arbejdsliv.

  Bekymringer og angst for barnets ve og vel har også fået halvdelen af forældrene i undersøgelsen til, bevidst at regulere deres børns blodsukre for højt i skoletiden i et forsøg på at forebygge for lave blodsukre.

  Dårlig indlæring

  Skolernes modvillighed medfører ofte, at børn med diabetes er dårligt reguleret i skoletiden. I Diabetesforeningens undersøgelse angiver hver fjerde forældre, at deres barn ikke er velreguleret i skoletiden og over halvdelen kan mærke på deres børn, at den faglige indlæring bliver påvirket af den dårlige regulering.

  Når diabetes er dårligt reguleret, kan det i første omgang medføre koncentrationsbesvær. På længere sigt vil risikoen for følgesygdomme også stige. Det er derfor vigtigt, at børn med diabetes har en kontaktperson på skolen. Diabetesforeningens undersøgelse viser da også, at børn med en fast kontaktperson er bedre reguleret end de børn, som står alene med ansvaret.

  Materiale

  Som en forbedring af samarbejdet mellem familien med skolebarn med diabetes, skolen og kommunen, har Diabetesforeningen udarbejdet informationsmateriale og skabelon til en samarbejdsaftale. Denne kan være en hjælp i planlægningen af støtten til det enkelte barn.

  Endvidere har Diabetesforeningen undersøgt, hvordan skolebørnenes trivsel ser ud på internationalt plan og om indlæringsvanskeligheders sammenhæng med svingende blodsukre.

  Nedenfor ses relevante artikler fra Diabetesforeningens publikationer (åbner som PDF'er):

  Skoletema fra diabetes

  Skolebørn og diabetes

  Kognitive problemer hos børn med diabetes

  Børn med diabetes og deres trivsel i skolen

  Kvalitativ undersøgelse af børn med diabetes

  Øvrige materialer til skole og forældre er opdateret og kan findes under Mit Barn

 • Vollsmoseprojektet

  + -

  I 2005 startede Diabetesforeningen et modelprojekt i Odense-bydelen Vollsmose. Baggrunden for projektet var den større forekomst af type 2-diabetes blandt etniske minoritetsgrupper. Vi havde derfor et ønske om at afprøve metoder til tidligere opsporing ud fra en hypotese om, at mange fra målgruppen havde en uerkendt type 2-diabetes.

  Projektet blev gennemført i 2005-2006. 

  Formål

  • At udvikle og afprøve nye metoder til opsporing
  • At udvikle og afprøve nye metoder til egenomsorg

  Målgruppe

  • I forhold til opsporingen var målgruppen defineret som tyrkere, somaliere og palæstinensere i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose.
  • I forhold til øget egenomsorg blev målgruppen defineret som arabisktalende, tyrkisktalende og somalitalende i alderen 35 år og derover, bosat i Vollsmose.

  Blandt resultaterne er:

  • Uddannelse af 10 diabetesambassadører
  • Informationsmateriale om diabetes
  • Indkøbsguide samt vejledning og forklarende tekst til billedmateriale
  • Motions-DVD for kvinder
  • Madopskrifter

  Materiale

  Du kan bestille alt materialet, som også er oversat til arabisk, tyrkisk og somali. I boksen ”relateret indhold” til højre kan du downloade det gratis materiale, vores projektrapport og et hæfte til formidling af de praktiske erfaringer, som Diabetesforeningen har fået.

  Hent projekterfaringer fra Vollsmoseprojektet

  Hent rapport omkring diabetes blandt etniske minoriteter

  Hent plakat fra Vollsmoseprojektet

Viden Forskning

Annoncer diabetesforsøg

Som fagperson kan du få lov at slå diabetesforsøg op på diabetes.dk. Alle forsøg skal være diabetesspecifikke. Udfyld formularen på linket - så kontakter vi dig, når vi har gennemgået din annonce. 

Annoncer diabetesforsøg