Lokalforening

Københavns lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i København. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om København Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i København. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Hvis du ønsker at modtage Københavns Lokalforenings NYHEDSBREV, skal du tilmelde dig via Diabetesforeningen, Medlemsservice på tll.6612 9006 eller mail til: info@diabetes.dk

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Vedtægter

  + -

   

  VEDTÆGTER

   VEDTÆGTER For Diabetesforeningens Lokalforening i Københavns Kommune

  § 1. Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Københavns Kommune. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

  § 2. Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregisteradresse/registreret hjemsted i Kommunen. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen,uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregisteradresse/registreret hjemsted. Ingenkan dog opnå medlemskab i mere end en Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

  § 3. Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen og vedtagne strategier. Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.

  § 4. Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår. Ordinær generalforsamling indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dagen varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier. Beretningen og regnskabet gøres tilgængelig 5 hverdage før generalforsamlingen.

  § 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1) Valg af dirigent.

  2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

  3) Godkendelse af regnskabet.

  4) Behandling af indkommende forslag, der skriftligt eller pr. mail er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

  5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte

  nationale og regionale aktiviteter.

  6) Valg til bestyrelsen

  7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.suppleant..

  8) Valg af kritisk revisor.

  9) Eventuelt

  § 6. Alle generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

  § 7. Senest 7 marts indsendes et af dirigenten behørig påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.

  § 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det fornødent eller 1/3 af lokalforeningens medlemmer skriftlig stiller krav herom. Af dagsordenen skal fremgå hvilke emner, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med § 4 ovenfor.

  § 9. Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer og maksimalt 6medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.Intet medlem af Diabetesforeningen kan på samme tid være medlem af bestyrelsen i mere end en lokalforening, en børnegruppe og eller en undergruppe. Lokalforeningens bestyrelse refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse. Lokalforeningen tegnes udadtil af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen.

  § 10. Det skal tilstræbes, at bestyrelsen for Lokalforeningen enten besidder eller vil arbejde for atopnå de for Lokalforeningen nødvendige kompetencer til brug for opfyldelsen af Lokalforeningens formål, jfr. § 3.

  § 11. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år og således at mindst af to af bestyrelsens medlemmer hvert år er på valg. Bestyrelsessuppleanterne vælges for en periode af 1 år. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter kan finde sted. Såfremt bestyrelsen består af tre medlemmer er et af medlemmerne på valg i lige år mens to af medlemmerne er på valg i ulige år.

  § 12. Bestyrelsen kan konstituere sig lige efter generalforsamlingen eller senest efter 10 dage med enformand og en kasserer, der ikke må høre til same husstand. Ved stemmelighed i forbindelse med bestyrelsens konstituering fordeles posterne ved lodtrækning. Bestyrelsen fastsætter og nedfælder selv sin forretningsorden, som også suppleanterne gøres bekendt med. Suppleanterne har møde- og taleret men ikke stemmeret. Bestyrelsen udpeger i ulige år i forbindelse med konstitueringen den/de delegerede, somskal repræsentere Lokalforeningen på Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde og i lige år den/de delegerede, som skal repræsentere Lokalforeningen på diabetesforeningens Delegeretmøde.

  § 13. Til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen udarbejder Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med de af Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til enhver tid udstukne retningslinjer et regnskab. Regnskabet følger kalenderåret. Det godkendte regnskab indsendes til Diabetesforeningens Sekretariatet hvert år senest 7. marts

  § 14. Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen (½) af medlemmerne er til stede.

  § 15. Det tilstræbes, at bestyrelsen i Lokalforeningen vælger en eller flere kommunale rådgivenderepræsentanter. Diabetesforeningens Hovedbestyrelse fastsætter nærmere retningslinjer for kommunale rådgivende repræsentanter.

  § 16. Ændring af lokalforeningens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når ændringsforslaget på behørig vis har været optaget på dagsordenen og når mindst 2/3 af de tilstedeværende og stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Lokalforeningens vedtægter må ikke stride imod den af Hovedbestyrelsens fastsatte ”Standardvedtægter for lokalforeninger i Diabetesforeningen”. Lokalforeningens vedtægter sendes til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse til orientering.

  § 17. I tilfælde af Lokalforeningens opløsning reserveres eventuelle aktiver i indtil 1 år med henblik på at undersøge muligheden for at oprette en ny lokalforening. Herefter tilfalder aktiverne Diabetesforeningen.

  § 18. Således vedtaget på generalforsamlingen i Københavns Lokalforening den 12.02.2023.

 • Beretning 2023 + Regnskab 2023 ifm Generalforsamling 2024

  + -
 • Motivationsgrupper

  + -

  Fællesskab og aktiviteter, der motiverer. En motivationsgruppe består typisk af 8-12 medlemmer, der alle har type 2-diabetes. Det samme har de frivillige instruktører, og at have samme sygdom er en fællesnævner, der skaber et fællesskab.Formålet med gruppen er at støtte gruppemedlemmerne og deres pårørende til at leve så godt som muligt med diabetes.

  Aktiviteter og mødefrekvens. Gruppen mødes for at motionere, lave sund mad og udveksle erfaringer om livet med diabetes. Grupperne mødes en gang om ugen, og deltagerne betaler kun for den mad, de køber og spiser sammen

  Motivationsgrupper:

  Mandage

  fra kl. 17 til kl. 18 - Sundhedshus Vesterbro Vesterbrogade 121, København V

  Kontaktperson: Joan Nørhart, tlf. 6135 8797 josab@mail.dk

  fra kl. 18:45 til kl. 20:15 -  Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S

  Kontaktperson: Jannie Nissen, tlf. 2226 9296 jannie@aarupit.dk


  Tirsdage

  fra kl. 17 til kl 20 - Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S

  Kontaktperson: Laila Nielsen, tlf. 2183 9430 diabalancen@hotmail.com


  Onsdage

  fra kl. 16 til kl. 17:30 -   Sundhedshus Vanløse Indertoften 10, Vanløse

  Kontaktperson: Lars Bjørklund, tlf. 2120 0964 lhgb@mail.tele.dk

  fra kl. 17:00 til kl. 19:30 - Sundhedshus Vesterbro Vesterbrogade 121, København V

  Kontaktperson: Kenn L Buchholtz, tlf. 4222 5298, mail:kennbuggi@gmail.com

  Fra kl. 17:45 til kl. 19 -Sundhedshus Østerbro Randersgade 60, 2100 København Ø - holdet er pt sat på "Stand bye"

   

  Torsdage - Holdet sat på "stand by" pt

  fra kl. 17 til kl 20 Sundhedshus Amager Hans Bogbinders Alle 3, 2300 København S

 • Tre gå-fællesskaber

  + -

  Kom og vær med !

  Tre gå-fællesskaber i Københavns Lokalforening

  Diabetesforeningen, Københavns Lokalforening har etableret tre gå-fællesskaber for personer med diabetes – og deres pårørende, med henblik på, evt at kunne tilmelde to hold til Royal Run 2024. Et One Mile gå hold og et 5 km gå hold.

  Alle hold er begyndt deres gå-fællesskaber i uge 40/2023 og du kan melde dig det gå-fællesskab der passer ind i din kalender

  Vi glæder os meget til at se dig på et af holdene, så vi i fællesskab kan få rørt kroppen, som vil bidrage til øget energi og større overskud

  Har du lyst til at deltage i et af de tre gå-fællesskaber, kan du melde dig på det hold der passer bedst til dig. Gå-fællesskabet giver møde med andre med diabetes og et godt humør og plads til den gode samtale. Det giver dig mulighed for, at gøre nye bekendtskaber i uformelle rammer og den bedste motivation til at komme ud at gå. Måske man kan samles efter gå-turen og drikke en kop kaffe og snakke om stort og småt.

   

  Hold 1, One Mile gå-fællesskab – for os der ikke er så godt gående og gerne vil i gang med at gå. Vi går hver onsdag fra kl. 11:30 til 12:30 Vores rute er i Øster Anlæg, ved Østerport Station og vi mødes ved indgangen til Øster Anlæg ved Stockholmsgade ved Østerport Station

  Tilmelding til Inge B Madsen, koebenhavn@diabetes.dk

   

  Hold 2, 5 km gå-tur i Søndermarken – for os, der er nogenlunde gående. Vi går hver torsdag fra kl. 10 til kl. 12. Vores rute er rundt i Søndermarken.Vi mødes ved indgangen til Søndermarken ved stoppestedet for bus 18 og bus 26

  Tilmelding til Kenn Buchholtz, koebenhavn@diabetes.dk

   

  Hold 3, 5 km gå-tur i Englandsparken på Amager – er for os der er nogenlunde gående. Vi går hver torsdag fra kl. 11 til kl. 12:30. Vores rute er rundt i Englandsparken og vi mødes og begynder altid ved Cement Læskuret ved indgangen til parken. Bus 33 kører næsten til Cement Læskuret

  Tilmelding til Jannie Nissen, koebenhavn@diabetes.dk

   

 • Golf og Diabetes i City Golf Copenhagen

  + -

  Prøv golf i City Golf, Center Boulevard 4, 2300 København S

  Motion, Fællesskab og Frisk Luft

  City Golf Copenhagen giver dig en oplagt chance for et komme på banen, Og prøve om golf er den rette motionsform for dig

  Tilbuddet er til dig med kronisk sygdom, som f.eks diabetes, hjerte- karsygdomme,Lungesygedomme eller kræft.
  Du vil opleve, at golf hverken kræver særligt tøj eller dyrt udstyr og kan spilles afalle – uanset hvor god form du er i. Udstyr kan lånes i Golfklubben

  Vi mødes og spiller hver torsdag og søndag fra kl. 10 til kl. 12

  Der er gode P-muligheder, ligesom Bellacenter Metrostation ligger tæt på.

  Mere information og tilmelding til:

  aktivitetsleder Mark R Wojdylo: Wmrdk@msn.com / tlf.: 2065 9029

 • Stolegymnastisk til bevægelsesbesværet

  + -

  Aktivitetsleder til STOLE GYMNASTIK  søges

  Måske kan et hold begynde !!!

  Københavns Lokalforening søger en frivillig aktivitesleder, der kunne tænke sig at lede et hold med STOLEGYMNASTIK -

  Kontakt Inge B Madsen, tlf. 3031 9596, hvis du kunne være interesseret eller send mail til: koebenhavn@diabetes.dk

  Dag og Tid:  onsdage fra kl. 16 til kl. 17

  (anden dag og tidspunkt kan evt findes)

  Antal: max 12 deltagere

   

   

   

 • Det sker !

  + -

  U D S O L G T

  alle pladser solgt pr. 05-04-2024

  Arrangement : VI  SPISEE  SAMMEN

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening arrangerer Vi Spiser Sammen , mandag den 22-04-2024 kl. 13

  Pris for deltagelse er kr. 75,- pr. medlem af Københavns Lokalforening -OG  for ikke medlemmer er prisen kr. 150,- pr. person. Drikkevarer for egen regning

   

   

  GRATIS  TEMAmøde hos STENO

  Temaaften: Fysisk aktiv med type 1-diabetes
  Aftenens oplægsholdere er læge og ph.d. Ermina Bach og Rakel Fuglsang Johansen, læge og ph.d. - begge fra Klinik for Atleter med Diabetes ved Steno Diabetes Center Aarhus.​

  24-04-2024
  Tid: 19:00 - 21:30
  ​Steno Diabetes Center Copenhagen
  Borgmester Ib Juuls Vej 89
  2730 Herlev

  ​Tilmelding n​ødvendig​​​:   Temaaftenerne er åbne for alle interesserede. Man kan deltage ved fysisk fremmøde eller se med on-line​ hjemmefra 


  Det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig også selv om du ser med hjemmefra. 

  Arrangement: DIABETES  OG  NYRERNE

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening arrangerer et aften arrangement, onsdag den 12-06-2024 - kl. 19 til kl.21 omkring Diabetes og Nyrerne. Pris for deltagelse er kr. 75,- pr. medlem af Københavns Lokalforening -OG  for ikke medlemmer er prisen kr. 150,- pr. person. 

  Nyhedsbrev med sted og tilmelding sendes ud efter Pinsen 2024

   

   

   

   

 • FACEBOOK

  + -

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening har besluttet, at bestyrelsen IKKE  benytter FACEBOOK til informationer og oplysninger fra Københavns Lokalforening.

  Vi benytter Nyhedsbrev og vores Hjemmeside til informationer og oplysninger fra Københavns Lokalforening

 • Lokalforeningens bestyrelse pr. 18-02-2024

  + -

  Bestyrelsen
  Her kan du se bestyrelsen i København:

  Formand: Inge B Madsen, mail: madsenogmadsen@gmail.com
  Kasserer:  Kenn L Buchholtz,  mail: Kennbuggi@gmail.com
  Sekretær:  Karin Rue,  mail: karin.rue@icloud.com
  Bestyrelsesmedlem:  Bente Højberg,  mail: bhjberg@hotmail.com
  Bestyrelsesmedlem:  Nina Svensson,  mail: ninajoe@jubil.dk
  Bestyelsesmedlem:  Britta Baerens,  mail: baerens@dbmail.dk

  1. suppleant: Annette Reimers, mail: a__reimers@outlook.dk
  2. suppleant: John Jespersen, mail: johnjespersen40@gmail.com
  Kritisk revisor: Irene Nielsen,  mail: irene_nielsen@outlook.dk


  Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du også skrive til foreningens mail koebenhavn@diabetes.dk.

 • Floorball

  + -

  Hver tirsdag fra kl. 16 til kl. 17 spiller vi Foorball i den store sal i stueetagen hos Center for Diabetes og Hjertesygdomme, Vesterbrogade 121, 1620 København V

  Du er meget velkommen til, at komme og deltage

  Du kan kontakte Nina Svensson, tlf.: 2093 4655 / mail: ninajoe@jubii.dk

  eller

  Peter Dan Jensen, tlf.: 2511 0309 / mail: jensenpeterdan@gmail.com

  Vi glæder os til at se dig

   

 • NytårsKur med Bobler ! - 09-01-2024

  + -

  Nytårskur med Bobler ! - på Københavns Rådhus

   

  Københavns Lokalforening Havde inviteret sine medlemmer til Nytårskur med Bobler på Københavns Rådhus, Hovedkassen, tirsdag den 9. januar 2024 kl. 19 til 21

  Det blev en spændende aften. 80 medlemmer havde tilmeldt sig Nytårskur med Bobler ! - på Københavns Rådhus og der var en venteliste

  "Når man har en kronisk sygdom, burde man kunne få en "livsbevilling" på de hjælpemidler, man har brug for resten af livet. Vi skal væk fra sagsbehandlingscirkuset, hvor man hvert år skal søge om de samme hjælpemidler igen og igen"

  Sådan sagde Sisse Marie Welling, sundheds - og omsorgsborgmester i København, da hun deltog i Københavns Lokalforenings Nytårskur på Københavns Rådhus sammen med Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen - * skøn udmelding !

  Ikke mindst borgmesterens ambition om, at ALLE nydiagnosticerede med Type 2 diabetes skal henvises til en god patientuddannelse i Københavns Kommune

  Sisse Marie Welling, tak fordi du prioriterede at bruge en tirsdag aften i Diabetesforeningen, Københavns Lokalforening. Vi ser frem til, at ambitionerne omsættes til virkelighed

  Bestyrelsen

  Københavns Lokalforening

  11-01-2024

   

   

   

   

 • Verdens Diabetes Dag - tirsdag den 14. november 2023

  + -

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening siger tak til medlemmer og deres pårørende, for at komme og deltage i markeringen af Verdens Diabetes Dag til Walk and Talk arrangementet i Fælledparken - på en regnfuld tirsdag

  Det blev til et hyggeligt arrangement i samarbejde med Sundhedshuset Center for Diabetes og Hjertesygdomme og Foldboldklubben Skjold, Trods vejret blev der gået en del runder i Fælledparken og gode samtaler over kaffe/te i Sjkolds Klublokale

 • Deltagelse i lokalforeningens arrangementer

  + -

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening har besluttet, at prisen for at deltage, som medlem af Københavns Lokalforening, vil i 2024 være kr. 75,- pr. person pr. arrangement For ikke medlemmer vil prisen for at deltage være kr. 150,- pr. person pr. arrangement.

  Dog vil arrangement "Bustur ud i det blå", efter sommerferien, blive til en væsentlig højere pris pr. person

 • Arrangement mandag 22-04-2024 kl. 13

  + -

  U D S O L G

  alle pladser solgt pr. 05-04-2024

   

  Kom og vær med !
  Vi Spiser Sammen


  Vil du være med til at danne nye fællesskaber og sætte fokus på bekæmpelse af ensomhed? I uge 17 og uge 45 opfordres vi i hele Danmark til at spise sammen og vi håber at du vil være med?

  Bestyrelsen i Københavns Lokalforening tilbyder et ”Vi Spiser Sammen” arrangement mandag den 22. april 2024. Vi mødes kl. 13, hos restaurant Søpromenaden, Sortedam Dossering 103, 2100 København Ø. Her vil blive serveret Søpromenadens frokostanretning. Drikkevarer og evt. kaffe/te er for egen regning.

  Vi glæder os til, at se medlemmer til et par hyggelige timer sammen

  Fakta:
  Dato:                            mandag den 22-04-2024
  Tidspunkt:                     kl. 13 til ca. 15:30
  Sted:                             Restaurant Søpromenaden,
                                         Sortedams Dossering 103, 2100 København Ø
  Antal:                            35 pladser – efter ”først til mølle princippet”
  Forplejning:                   Søpromenadens frokostanretning
  Pris:                              kr. 75,- pr. person for medlemmer af Københavns Lokalforening. 
                                      For ikke medlemmer kr. 150,- pr.person
                                      Drikkevarer og evt. kaffe/te er for egen regning
  Tilmelding:                    *ALTID med en mail til koebenhavn@diabetes.dk
                                        HUSK med navn og medlemsnummer
  Betaling:                       Via MobilePay nr 69701 - HUSK med navn og medlemsnummer
                                      – tilmelding først gyldig når betaling er modtaget
  Sidste frist:                   tirsdag den 16-04-2024 kl. 18
  Transport:                     Metro til Trianglen, Bus 14 og Bus 1A til Trianglen


  Bedste hilsen
  Bestyrelsen Københavns Lokalforening
  koebenhavn@diabetes.dk
  www. Diabetes.dk/København
   

   

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i København:

 • Formand: Inge B Madsen, mail: madsenogmadsen@gmail.com
 • Kasserer:  Kenn L Buchholtz,  mail: kennbuggi@gmail.com
 • Sekretær:  Karin Rue,  mail: karin.rue@icloud.com
 • Bestyrelsesmedlem:  Bente Højberg,  mail: bhjberg@hotmail.com
 • Bestyrelsesmedlem:  Nina Svensson,  mail: ninajoe@jubil.dk
 • Bestyrelsesmedlem: Britta Baerens,  mail: baerens@dbmail.dk
 • 1. suppleant: Annette Riemers, mail:a__reimers@outlook.dk
 • 2. suppleant: John Jespersen, mail: johnjespersen40@gmail.com
 • Kritisk revisor: Irene Nielsen,  mail: irene_nielsen@outlook.dk

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du også skrive til foreningens mail koebenhavn@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.

Du er velkommen til at kontakte os på mail: koebenhavn@diabetes.dk