Lokalforening

Høje-Taastrup lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Høje-Taastrup. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Vi tilbyder et fællesskab på vore cafemøder og motionsaktiviteter.  
På cafemøder får du ny viden gennem foredrag og uformelle snakker med andre, der har diabetes og deres pårørende.
Du får også mulighed for at deltage i motionsaktiviteter, dog kun hvis du er medlem af Diabetesforeningen.

Cafemøderne afholdes den første tirsdag i hver måned undtagen juli og august på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.

 

 

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling

  + -

  Se vedtægter for lokalforeningen her

  Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Høje-Taastrup Lokalforening, tirsdag den 6. februar 2024 kl. 19.00 i Sundhedscentret Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.

  Dagsorden:

  1 . Valg af dirigent. Forslag: Thomas Elgaard Larsen, Næstformand i Diabetesforeningen og formand i                regionsudvag i Hovedstaden samt Fredensborg-Humlebæk. (villig til valg). 

  2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år, herunder spørgsmål om

      aktivitetsledere (Gågrupper, Golf m.v.)

  3. Regnskab ved kasserer Jørn Buur Thuesen

  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage

      før generalforsamlingens afholdelse.

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år, indeholdende planlagte nationale og

      regionale aktiviteter med tilhørende budget.

  6. Valg af bestyrelse:

              Formand Aksel Kramer er på valg - gerne genvalg

              Kasserer Jørn Buur Thuesen er på valg - gerne genvalg

              Bestyrelsesmedlem Ruth Trier er på valg - gerne genvalg

              Bestyrelsesmedlem Bodil Andersen er på valg - ønsker ikke genvalg

  7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges som 1. suppleant og en 2. suppleant

  8. Valg af en kritisk revisor - Kritisk revisor Flemming Quagaard har meldt sig ud.

      Per Værndal er villig til nyvalg.

      Valg af revisor suppleant (vakant)

  9. Eventuelt

   

  I forbindelse med generalforsamlingen er der spisning fra kl. 18.00. Der skal tilmelding til spisningen senest den 1. februar 2024 til Annette Karlsson på mail: annettekarlsson@live.dk evt. telefon 29 42 89 37.

  Tilmelding til selve generalforsamlingen kl. 19.00 er ikke nødvendig

   

   

     

   

   

   

 • Motion på Parkskolen

  + -

  Vi har lokalerne tirsdag og torsdag fra kl. 13 til 15 samen med Paraplyen.
  Døren skulle være åben frem til kl. 13 (kom lidt før!)
  Kontaktperson Johnny Andersen.
  Johnny kan ikke altid være til stede. Ring evt. på tlf. 21 78 20 28 og aftal nærmere.

  Parkskolen

  Der er selvtrænermotion på Parkskolen:
  Tirsdag kl. 13 - 15.
  Torsdag kl. 13 - 15

 • Motion på Espens Vænge

  + -

  MOTION
  Motion på Sundhedscenter Espens Vænge

  Der er motion på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, hver tirsdag kl. 19 - 20.30 samt lørdag kl. 9.00 - 10.30.
  Der vil være et bestyrelsesmedlem til stede.
  Motionen foregår på eget ansvar.
  Kontaktperson:
  Annette Karlsson tlf. 29428937

   

 • Cafemøder

  + -

  Vi afholder Diabetescafemøder den første tirsdag i hver måned kl. 19 - 21 på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup, undtagen juli og august. • Referat af generalforsamlingen den 6. februar 2024

  + -

  1. Valg af dirigent

  Thomas Elgaard blev foreslået og valgt. Dirigenten konstaterede af generalforsamlingen var lovlig

  2. Bestyrelsens beretning

  Formanden begyndte beretningen med at fremhæve foreningens motto: Et godt liv med diabetes - En fremtid ude.

  Herefter blev lokalforeningens cafe aftener nævnt med de oplægsholder, som 2023 har budt på. Både kostplanlægning, øjenproblematik, forskning på området, Høje-Taastrup kommunes Borgerrådgiver har været gæster på Espens Vænge.

  Formanden omtalte hovedforeningens overvejelser om at organisere strukturen for foreningens arbejde på nye måder. Derfor er der nedsat et arbejdsgruppe, som har konstateret, at der er flere problemstillinger end først antaget, hvilket betyder, at arbejdsprocessen vil strække sig over længere tid end først antaget.

  Formanden opfordrede medlemmerne til at engagere sig i flere grupperinger, som f. eks. Gå-grupper, mad-grupper og andre grupperinger, og så vil lokalforeningen bakke op. I bestyrelsen kan vi ikke i øjeblikket påtage os yderligere opgaver ud over cafe aftener og træningsgange tirsdage og lørdage samt det løbende foreningsarbejde. Der var et enkelt spørgsmål til formanden om mad-grupper, som svarede, at hvis man melder sig til det, vil tovholder få tilbudt kursus, og i bestyrelsen forventer vi, at vi som tidligere vil kunne gøre brug af køkkenfaciliteter på en af kommunens skoler. Tidligere var det Torstorp skole, der lagde lokaler til.

  Beretningen blev godkendt.

  3. Godkendelse af regnskab

  kasseren fremlagde revideret regnskab. Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev godkendt.

  4. Behandling af indkomne forslag

  Ingen indkomne forslag.

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan

  Formanden gennemgik spørgeskema fra januarmøde, hvor der var gruppearbejde ved de enkelte borde om fremtidige emner til cafe aftener og udflugter/aktiviteter. Ingen spørgsmål til Power-Point gennemgang.

  Der konforslag om Frisbee, golf m/egen madpakke på banen ved Egeskoven ved idrætsanlægget i Hedehusene. Her er der shelters og gode adgangsforhold for personer, der benytter rollator. Formanden sagde, at hvis der er en, der vil være tovholder, så bakker bestyrelsen på.

  6. Valg af bestyrelse

  På valg var Aksel Kramer, Jørn B. Thuesen og Ruth Trier. Alle var villige til genvalg. Dirigenten spurgte, om der var flere, der ønskede at opstille? dette var ikke tilfældet. Den ledige plads i bestyrelsen blev således ikke besat.

  Alle tre blev genvalgt

  7. Valg af 2 bestyrelsesrepræsentanter

  til 1. suppleant Miriam Hansen

  til 2. suppleant Hanne Andersen

  8. Valg af kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant

  Som kritisk revisor blev Per Værndal, og som kritisk revisorsuppleant blev valgt Bodil Hauge

  9. Eventuelt

  Aksel Kramer takkede dirigenten Thomas Elgaard, og Thomas Elgaard takkede for god ro og orden.

  Referent

  Ruth Trier, 9. februar2024

   

   

   

   

 • Cafemøde tirsdag den 4. juni 2024

  + -

  Cafemøde tirsdag den 4. juni 18.30 på Sundhedscentret Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Høje-Taastrup.(bemærk det ændrede tidspunkt. Foredraget starter en ½ time før)

  Alzheimer som pårørende ved Niclas Poulsen, Greve, selvstændig erhvervsdrivende, giver ud fra egne erfaringer, et bud på, hvad det vil sige at være pårørende til en person med Alzheimer, en sygdom, der kan ramme os alle.

  Der vil være mulighed for spørgsmål. Foredraget henvender sig til alle personer tæt på en person med Alzheimer

   

   

   

 • Sommerudflugt 1. september 2024

  + -

  Årets udflugt går til Thorsvang samlemuseum, hvor vi får tid til på egen hånd at se museet inden vi deltager i Sensommersjov m/revyorkester inklusiv en anretning. Der vil være enten øl/vand eller 1 glas vin til maden.

  Program

  Kl. 09.00 køre vi fra Espens Vænge, nr 44

  kl. ca. 10.30 vil vi ankomme til Thorsvang. Derefter vil der være mulighed for at gå rundt på museet.

  kl. ca. 12.30 Spisning

  kl. ca. 13.45 starter underholdningen. Sømandsviser, fællessang og vandede vitser m/ Kiki Brandt, Jørn Bonde & Jan Schou

  kl. ca. 14-15 - 14.30 Pause

  kl. ca. 14.30 -15.00 Underholdning

  kl. 15.30 kører bussen retur til Taastrup

  Kaffe og kage kan købes i pausen for egen regning. Pris 65 kr.

  Der vil være egenbetaling på kr. 150,- pr. person.

  Tilmelding skal ske til Annette Karlsson på mail: annettekarlsson@live.dk

  senest den 19. august 2024

  Betaling skal ske til kasserer Jørn Thuesen på konto:

  3574 0011069738

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Høje-Taastrup:

 • Formand: Aksel Kramer.
  Mail: akselkramer@gmail.com
  Tlf. 31907627
 • Kasserer: Jørn Buur Thuesen
 • Sekretær: Ruth Trier
 • Alm. medlem: Annette Marker Karlsson
  mail annettekarlsson@live.dk
  Mobil 29428937
 • Alm. medlem: Annette Christiansen
 • Alm. medlem: Ruth Trier
 • 1. Miriam Hansen
 • 2. Hanne Andersen

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Vi har også en opgave til dig inden for vore mange forskellige funktioner og opgaver. Der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.